Deklaracja klub .pdf

File information


Original filename: Deklaracja-klub.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 07/09/2017 at 23:00, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 272 times.
File size: 287 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Deklaracja-klub.pdf (PDF, 287 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
www.poloniastal.swidnica.pl, e-mail: velrakoczy@wp.pl
NIP 8840016059 Regon 890017936 Konto 08 1240 1978 1111 0010 6358 4348

POLONIA-STAL ŚWIDNICA
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU
Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami

DANE CZŁONKA:
Nazwisko
Imię
Data ur. (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość
Województwo
Dane kontaktowe

Tel:

e-mail

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i
wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .
Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS PoloniaStal do celów statutowych i organizacyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że jestem świadomi faktu, że
przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych oraz ich poprawiania.
ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów związanych
z procedurą działalności klubu i jego statutu – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (
tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Świdnica, dnia ……………….
Data

…………………………………………….…………………
Podpisy osoby ubiegającej się do przyjęcia do Klubu


Document preview Deklaracja-klub.pdf - page 1/1


Related documents


deklaracja klub
deklaracja przyst pienia do klubu 1
regulamin zaj sportowych
regulaminkonkursu
gks tychy 2
regulamin rozgrywek pi karskich dsw superliga

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Deklaracja-klub.pdf