PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDeklaracja klub .pdf


Original filename: Deklaracja-klub.pdf

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 07/09/2017 at 23:00, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 238 times.
File size: 287 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
www.poloniastal.swidnica.pl, e-mail: velrakoczy@wp.pl
NIP 8840016059 Regon 890017936 Konto 08 1240 1978 1111 0010 6358 4348

POLONIA-STAL ŚWIDNICA
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU
Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami

DANE CZŁONKA:
Nazwisko
Imię
Data ur. (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość
Województwo
Dane kontaktowe

Tel:

e-mail

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i
wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .
Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS PoloniaStal do celów statutowych i organizacyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że jestem świadomi faktu, że
przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych oraz ich poprawiania.
ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów związanych
z procedurą działalności klubu i jego statutu – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (
tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Świdnica, dnia ……………….
Data

…………………………………………….…………………
Podpisy osoby ubiegającej się do przyjęcia do Klubu


Document preview Deklaracja-klub.pdf - page 1/1

Related documents


deklaracja klub
deklaracja przyst pienia do klubu 1
regulamin zaj sportowych
regulaminkonkursu
gks tychy 2
umowa gurmet 20


Related keywords