Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły (PDF)
File information


Title: REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Author: Agnieszka Rumik

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 14/09/2017 at 10:59, from IP address 83.24.x.x. The current document download page has been viewed 241 times.
File size: 368.89 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
w Warszawie

Uchwalono na podstawie:
1) art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
2) Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach m st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkól
i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla klasy
„0” i I), podczas dwóch przerw obiadowych dla pozostałych uczniów wg
harmonogramu, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść
do kina, na basen itp. obiad wydaje się w ustalonych godzinach.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące
stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce.

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych , których dożywianie jest
finansowane na podstawie decyzji, przez OPS i Radę Rodziców,
3) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
4) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą
dyrektora szkoły.

§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki
1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
1) opłata za jeden posiłek dla ucznia –5,50zł,
2) opłata za jeden posiłek dla innych osób –7,70zł.
2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są
w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
4. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły,
ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników
zatrudnionych w stołówce szkolnej.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty można dokonywać gotówką w pok. nr 11 lub przelewem wpłacając na konto nr :
06 1030 1508 0000 0005 5039 0086 w ostatnie 3 dni robocze miesiąca poprzedzającego
miesiąc korzystania z posiłków. W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka , klasa,
ilość dni, za jaki miesiąc, kwota odpisu.
2. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku
nieterminowego dokonania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecku zostanie
wstrzymane wydawanie obiadów.
3. Za datę wpłaty uznawany jest dzień wpływu środków na konto szkoły a nie wydruk
potwierdzenia przelewu.
4. Należne kwoty nie podlegają zaokrągleniu.
5. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
6. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane
dni wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który
opłata jest wnoszona.
7. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów, zgłoszenia telefoniczne lub
osobiste (pok. 11) przyjmowane są na 5 dni przed końcem miesiąca. W razie braku
zgłoszenia rezygnacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów
niewykorzystanych obiadów.

8. Informacje o wysokości miesięcznych opłat i terminach wpłat zamieszczane są na stronie
internetowej szkoły: sp397warszawa.edupage.org

§ 5.
Zwolnienie z opłat za posiłki
1. Dyrektor szkoły, na podstawie zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta
m. st. Warszawy z dnia 11.09.2008r. w sprawie zaakceptowania warunków
korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m st. Warszawy
oraz upoważnienia dyrektorów szkól i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki,
może decyzją administracyjną zwolnić rodziców/opiekunów prawnych ucznia
z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek
rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia w następujących sytuacjach:
a) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny:
- z całości opłat ( do kwoty półtorakrotnej uprawniającej do otrzymania zasiłku
rodzinnego)
- z 50% opłat – do dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku
rodzinnego),
b) w szczególnych przypadkach losowych.
2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie
dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.
3. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.
4. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora
szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§ 6.
Zwroty za niewykorzystane obiady
1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić,
osobiście lub telefonicznie (22 617 01 79, 22 617 68 16 w. 32), najpóźniej w dniu
nieobecności do godziny 8.30.
2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym
miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki
w kolejnym miesiącu.
3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się
najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

§ 7.
Zasady zachowania na stołówce
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu
stołówki dotyczącego przepisów bhp.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania
poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor
szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego
aneksu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2017


Download Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkołyRegulamin stolowki szkolnej na stronÄ™ szkoÅ‚y.pdf (PDF, 368.89 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000673470.
Report illicit content