Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły .pdf

File information


Original filename: Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły.pdf
Title: REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Author: Agnieszka Rumik

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 14/09/2017 at 10:59, from IP address 83.24.x.x. The current document download page has been viewed 241 times.
File size: 360 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin stolowki szkolnej na stronę szkoły.pdf (PDF, 360 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej nr 397 im. Bohaterów Olszynki Grochowskiej
w Warszawie

Uchwalono na podstawie:
1) art. 106 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59),
2) Zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 11.09.2008 r.
w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych
w przedszkolach i szkołach m st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkól
i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników
kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania ze stołówki.
2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dla klasy
„0” i I), podczas dwóch przerw obiadowych dla pozostałych uczniów wg
harmonogramu, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść
do kina, na basen itp. obiad wydaje się w ustalonych godzinach.
3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące
stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce.

§ 2.
Uprawnienia do korzystania ze stołówki
Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
1) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych wnoszący opłaty indywidualne,
2) uczniowie szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych , których dożywianie jest
finansowane na podstawie decyzji, przez OPS i Radę Rodziców,
3) pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej,
4) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą
dyrektora szkoły.

§ 3.
Ustalanie wysokości opłat za posiłki
1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:
1) opłata za jeden posiłek dla ucznia –5,50zł,
2) opłata za jeden posiłek dla innych osób –7,70zł.
2. Wysokość opłaty za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Opłaty za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są
w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.
4. Inne osoby, korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły,
ponoszą pełne koszty uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty
utrzymania stołówki szkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników
zatrudnionych w stołówce szkolnej.
5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się
możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki
z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 4.
Wnoszenie opłat za posiłki
1. Opłaty można dokonywać gotówką w pok. nr 11 lub przelewem wpłacając na konto nr :
06 1030 1508 0000 0005 5039 0086 w ostatnie 3 dni robocze miesiąca poprzedzającego
miesiąc korzystania z posiłków. W tytule należy wpisać: nazwisko i imię dziecka , klasa,
ilość dni, za jaki miesiąc, kwota odpisu.
2. Rodzice zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat za obiady. W przypadku
nieterminowego dokonania wpłat lub niezapłacenia w danym miesiącu dziecku zostanie
wstrzymane wydawanie obiadów.
3. Za datę wpłaty uznawany jest dzień wpływu środków na konto szkoły a nie wydruk
potwierdzenia przelewu.
4. Należne kwoty nie podlegają zaokrągleniu.
5. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego
miesiąc, za który opłata jest wnoszona.
6. Istnieje także możliwość wykupienia obiadów w wybrane dni tygodnia, opłatę za wybrane
dni wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który
opłata jest wnoszona.
7. W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów, zgłoszenia telefoniczne lub
osobiste (pok. 11) przyjmowane są na 5 dni przed końcem miesiąca. W razie braku
zgłoszenia rezygnacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do pokrycia kosztów
niewykorzystanych obiadów.

8. Informacje o wysokości miesięcznych opłat i terminach wpłat zamieszczane są na stronie
internetowej szkoły: sp397warszawa.edupage.org

§ 5.
Zwolnienie z opłat za posiłki
1. Dyrektor szkoły, na podstawie zarządzenia nr 2048/2008 Prezydenta
m. st. Warszawy z dnia 11.09.2008r. w sprawie zaakceptowania warunków
korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m st. Warszawy
oraz upoważnienia dyrektorów szkól i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki,
może decyzją administracyjną zwolnić rodziców/opiekunów prawnych ucznia
z całości lub z części opłat za korzystanie z posiłków, na wniosek
rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia w następujących sytuacjach:
a) w szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny:
- z całości opłat ( do kwoty półtorakrotnej uprawniającej do otrzymania zasiłku
rodzinnego)
- z 50% opłat – do dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania zasiłku
rodzinnego),
b) w szczególnych przypadkach losowych.
2. Zwolnienia mogą zostać udzielone w sytuacji, gdy nie jest możliwe uzyskanie
dofinansowania posiłków ze środków pomocy społecznej ani Rady Rodziców.
3. Wnioski w sprawie zwolnienia z opłaty należy składać do dyrektora szkoły.
4. Oceny sytuacji materialnej i losowej dokonuje zespół pod przewodnictwem dyrektora
szkoły, w skład którego wchodzi wychowawca klasy i pedagog szkolny.

§ 6.
Zwroty za niewykorzystane obiady
1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić,
osobiście lub telefonicznie (22 617 01 79, 22 617 68 16 w. 32), najpóźniej w dniu
nieobecności do godziny 8.30.
2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym
miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki
w kolejnym miesiącu.
3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w czerwcu dokonuje się
najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

§ 7.
Zasady zachowania na stołówce
1. Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.
2. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu
stołówki dotyczącego przepisów bhp.
3. W stołówce obowiązuje cisza.
4. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
5. Naczynia po spożyciu posiłku mają być odstawione w wyznaczonym miejscu.
6. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.
7. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania
poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
8. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy
korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor
szkoły.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego
aneksu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.09.2017


Document preview Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf - page 1/4

Document preview Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf - page 2/4
Document preview Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf - page 3/4
Document preview Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf - page 4/4

Related documents


regulamin stolowki szkolnej na stron szko y
regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
regulamin
ppz regulamin
arkusz informacyjny
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin stolowki szkolnej  na stronę szkoły.pdf