Umowa Gurmet 20 (PDF)
File information


Author: Rafał Gruca

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 15/09/2017 at 17:25, from IP address 194.33.x.x. The current document download page has been viewed 387 times.
File size: 920.38 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
oryginał / kopia

Zawarta dnia 15.09.2017 roku w Krakowie, pomiędzy:
HIGH FREQUENCY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Różana 12/1, 30-305 Kraków, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia w Krakowie - XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000526525,
NIP 6762480131 [dalej zwana „Zleceniodawcą”]

UWAGA: DANE NALEŻY WYPEŁNIĆ WYRAŹNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE
Nieczytelne, niedokładne lub niezupełne wypełnienie danych spowoduje wstrzymanie rozliczenia do chwili uzupełnienia braków
imię (wszystkie imiona)

nazwisko

nazwisko rodowe

obywatelstwo

data urodzenia

miejsce urodzenia

nr PESEL

seria i nr dowodu
osobistego

adres zamieszkania
(zgodnie z przynależnością
do Urzędu Skarbowego)

adres
do korespondencji
(jeżeli inny od w/w adresu
zamieszkania)

ulica, nr domu
i nr lokalu
kod pocztowy i
miasto
ulica, nr domu
i nr lokalu
kod pocztowy i
miasto

województwo
gmina/
dzielnica
województwo
gmina/
dzielnica

[dalej zwanym/-ą „Zleceniobiorcą”],

§ 1 [Przedmiot Umowy]
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać z należytą starannością czynności polegające na udziale w animacji
(dalej zwanej Usługą ) organizowanej dla firmy Nestle Gurmet (dalej zwanej „Klientem”)
2. Szczegółowy zakres obowiązków Zleceniobiorcy, podczas animacji, określony jest w prezentacji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.
3. Zleceniobiorca potwierdza, iż zna oczekiwania Zleceniodawcy odnośnie sposobu wykonania Usługi i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, a
także deklaruje posiadanie wymaganych uprawnień i umiejętności niezbędnych do realizacji czynności stanowiących przedmiot Umowy, oraz
brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zleconej Usługi.
4. Akcja jest realizowana w punkcie sprzedaży lub w jego najbliższym otoczeniu (dalej zwanym Punktem Sprzedaży, czyli „POS”)

§ 2 [Obowiązki Zleceniobiorcy]
1.

W ramach realizacji Usługi określonej w Umowie, Zleceniobiorca jest zobowiązany do:
a. terminowego i punktualnego stawiania się w wyznaczonych lokalizacjach wykonania Usługi, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i z
kompletnym wyposażeniem wymaganym do wykonania Usługi,
b. jeżeli wynika to z Briefu oferowania do sprzedaży i prezentowania wyznaczonych produktów Klienta oraz przedstawiania zalet tych
produktów poprzez udzielenie stosownych wyjaśnień i informacji dotyczących produktów i ich właściwości, otrzymanych na szkoleniu oraz w
materiałach szkoleniowych i reklamowych,
c. jeżeli wynika to z Briefu przekonywania i zachęcania klientów POS do zakupu produktów Klienta,
d. zarządzania materiałami promocyjnymi i wyposażeniem otrzymanymi do wykonania Usługi w sposób prawidłowy i zgodny z zasadami
otrzymanymi na szkoleniach i w materiałach informacyjnych, oraz gwarantujący ich prawidłowe użytkowanie i zachowanie w nienagannym
stanie technicznym i ukompletowaniu, w trakcie wykonywania czynności jak i we wszelkich zleconych formach transportu tego wyposażenia,
w tym w formie wszelkich przesyłek,
e. posiadania rachunku bankowego i dostępu do Internetu przez cały okres trwania tej Umowy,
f. uczestnictwa we wszystkich szkoleniach organizowanych przez lub na zlecenie Zleceniodawcy bądź Klienta, o których Zleceniobiorca
zostanie powiadomiony przez Zleceniodawcę,
g. powstrzymania się w okresie trwania Umowy od wykonywania jakichkolwiek usług na rzecz innych podmiotów zajmujących się usługami
konkurencyjnymi do działalności Zleceniodawcy lub Klienta, albo podmiotów realizujących podobne usługi do czynności określonych w treści
Umowy,
h. wykonywania czynności określonych w Umowie w wyznaczonym stroju promocyjnym, dostarczonym przez Zleceniodawcę, oraz czystych i
schludnych elementach własnych stroju, zgodnie z regulaminami akcji lub POS, w których czynności będą realizowane,
i. przestrzegania wszystkich regulaminów i instrukcji obowiązujących w POS oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ustalonych przez kierownictwo
POS,
j.
k.

terminowego i kompletnego przekazywania Raportu Pracy do siedziby Zleceniodawcy, w formie i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę,
stosowania się do wszelkich wskazówek Zleceniodawcy i Klienta przekazywanych przez Zleceniodawcę.

2.

Odpowiadając za należyte zrealizowanie czynności Umowy, Zleceniobiorca sam decyduje o sposobie wykonania Usługi określonej w Umowie,
mając na uwadze konieczność wywiązania się z wyznaczonych przez Klienta planów sprzedaży i zważając na intencje świadczenia Usług o
najwyższej jakości.

§ 3 [Wyłączność i zakaz konkurencji]
1.
2.

3.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia Usług na zasadach wyłączności na rzecz Zleceniodawcy.
W okresie trwania Umowy, Zleceniobiorca zobowiązuje się do nie wykonywania na rzecz innych podmiotów niż Zleceniodawca jakichkolwiek usług
pokrywających się z treścią czynności opisanych w § 1 i 2 Umowy, w jakiejkolwiek formie prawnej, bezpośrednio, pośrednio, samodzielnie bądź za
pośrednictwem osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług
lub innej umowy cywilno-prawnej o podobnym charakterze.
Zleceniobiorca oświadcza, że w terminie 3 miesięcy od dnia zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Zleceniodawcy nie będzie wykonywał czynności, o
których mowa w ust. 2 na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego, włączając w to Klienta oraz spółki utworzone lub powiązane z Klientem.

§ 4 [Wynagrodzenie]
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Z tytułu należytego i terminowego wykonania obowiązków określonych w Umowie, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy
wynagrodzenie w wysokości 20,00 PLN brutto (słownie dwadzieścia złotych 00/100) za każdą należycie wykonaną h pracy podczas eventu.
Pod rygorem kar określonych w Umowie, zasady wynagradzania stanowią Informacje Poufne, które są objęte klauzulą tajności.
W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania Usługi lub nieterminowego przesyłania lub nieprzesyłania przez Zleceniobiorcę należycie
wypełnionego Raportu Pracy w każdej jego formie, raportów do systemu informatycznego bądź ankiet, umyślnego zniszczenia lub zdekompletowania
wyposażenia otrzymanego do wykonania Usługi, Zleceniodawca ma prawo do odmowy zapłaty wynagrodzenia Zleceniobiorcy, według swojego uznania
w całości lub w części.
W przypadku samowolnego i nieuzasadnionego zaprzestania świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w trakcie obowiązywania Umowy, Zleceniodawca
ma prawo do odmowy zapłaty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia w całości lub w części.
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Za datę płatności wynagrodzenia Strony uznawać będą każdorazowo datę polecenia przelewu
wydaną do banku Zleceniodawcy.
Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym Zleceniobiorca wykonywał Usługi, na podstawie rozliczenia
wykonanej pracy otrzymanego od Zleceniodawcy i prawidłowego rachunku dostarczonego przez Zleceniobiorcę do Zleceniodawcy. Zleceniobiorca
może powierzyć Zleceniodawcy wystawianie rachunków w jego imieniu.

§ 5 [Poufność informacji]
1.

2.
3.
4.

5.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych drugiej Stronie w jakiejkolwiek formie, uzyskanych bezpośrednio
lub pośrednio, w związku lub przy okazji współpracy Stron, o której mowa w postanowieniach Umowy [dalej: „Informacje Poufne”]. Dotyczy to w
szczególności informacji i danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz tajemnicę handlową Zleceniodawcy lub Klienta, takich jak: struktury
organizacyjnej, strategii działania, wszelkich rozwiązań systemowych i informatycznych, prawnych, ekonomicznych, dokumentacyjnych, organizacyjnych
lub programowych, oraz innych szczegółów dotyczących realizacji Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, a także wzajemnej współpracy Zleceniodawcy i
Klienta, których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę lub Klienta na ryzyko szkody, roszczenia osób trzecich lub kary nałożonej przez
upoważnione instytucje samorządowe, państwowe lub międzynarodowe.
Strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań mających na celu zachowania w tajemnicy przekazanych im Informacji Poufnych w związku z realizacją
Umowy.
Zobowiązania zawarte w niniejszym paragrafie wiążą Zleceniobiorcę bezterminowo.
Zleceniobiorca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, nie utrwalać, nie przesyłać ani w jakikolwiek inny sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek
Informacji Poufnej lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach realizacji Umowy lub innych ściśle związanych z przedmiotem
współdziałania Stron, jednakże przy zastrzeżeniu, iż w takich przypadkach wszelkie kopie lub odpisy informacji lub jej części stanowią własność
Zleceniodawcy lub Klienta, w zależności od tego, kto jest twórcą informacji.
Wymogi zawarte w wyżej wymienionych postanowieniach nie będą miały zastosowania odnośnie Informacji Poufnych lub ich części przekazanych przez
Zleceniobiorcę, które:
a.
b.
c.
d.

6.

7.
8.

są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości przez Zleceniodawcę lub Klienta,
zostaną ujawnione przez Zleceniobiorcę za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy,
zostaną ujawnione przez Zleceniobiorcę za zgodą Zleceniodawcy w celu zapewnienia należytej realizacji niniejszej Umowy,
zostaną ujawnione z przyczyny bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także sytuacji, gdy ujawnianie Informacji Poufnych jest konieczne
w dochodzeniu roszczeń z Umowy.
Strony zgodnie zapewniają, że są świadome odpowiedzialności wynikającej z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa
krajowego i międzynarodowego, dotyczących obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz są świadome swojej odpowiedzialności
wynikającej z naruszenia tajemnicy zawodowej lub handlowej w przypadku naruszenia postanowień tej Umowy.
Po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, wszelkie podejmowane przez Zleceniobiorcę lub osoby z nim związane działania z użyciem lub
wykorzystaniem Informacji Poufnych, będą traktowane jako czyny nieuczciwej konkurencji, za które Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność.
Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 5.000 (pięciu tysięcy) złotych w każdym wypadku naruszenia
niniejszego paragrafu. Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

§ 6 [Skutki niewykonania Umowy]
1.
2.

W przypadku naruszenia istotnych postanowień Umowy przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca będzie dochodził swoich racji na drodze sądowej, przed
właściwym sądem powszechnym dla miasta Krakowa.
Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanej Usługi. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez
Zleceniobiorcę osobom trzecim w związku lub przy okazji świadczenia Usługi stanowiącej przedmiot Umowy.

§ 7 [Obowiązywanie Umowy]
1.
2.

Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia 20.09.2017 roku.
Zleceniodawca jest uprawniony do pisemnego rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:
a. Umowa Klienta ze Zleceniodawcą została rozwiązana, wygasła lub strony tej umowy zaprzestały współpracy,
b. Zleceniobiorca podjął działania na szkodę Zleceniodawcy lub zagrażające jego interesom lub renomie;
c. w okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca popełnieni przestępstwo, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone
prawomocnym wyrokiem;
d. Zleceniobiorca bez usprawiedliwienia nie wykonuje swoich obowiązków;
e. Zleceniobiorca przekazał, ujawnił lub wykorzystał tajemnicę Zleceniodawcy bez wymaganej zgody;

f.

Zleceniobiorca naruszył zakaz konkurencji obowiązujący na podstawie niniejszej Umowy;

g.
3.
4.

Zleceniobiorca naruszył inne postanowienia niniejszej Umowy i mimo uprzedniego pisemnego wezwania nie zaprzestał naruszeń lub nie
usunął ich skutków.
Zleceniobiorca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy Zleceniodawca pozostaje w zwłoce z
zapłatą należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 30 dni.
Umowa wygasa w chwili śmierci Zleceniobiorcy.

§ 8 [Pozostałe warunki współpracy]
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

W przypadku niemożności wykonywania Usługi osobiście przez Zleceniobiorcę, może on powierzyć realizację przedmiotu Umowy osobie trzeciej,
przekazując jednocześnie Zleceniodawcy informację i dane swojego podwykonawcy. Za działania lub zaniechania podwykonawcy Zleceniobiorca ponosi
pełną odpowiedzialność, jak za swoje własne działania lub zaniechania. Podwykonawca musi spełniać wymagania, które są stawiane Zleceniobiorcy w
treści niniejszej Umowy.
Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniodawcy przysługuje niewyłączne prawo do weryfikacji i kontroli sposobu i terminów wykonywania
Usługi przez Zleceniobiorcę. Prawo do kontroli Zleceniodawca może realizować także za pośrednictwem osób trzecich i powyższe powierzenie czynności
kontrolnych nie wymaga poinformowania lub zgody Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca wchodząc na teren POS, może podlegać kontroli osobistej
wykonywanej przez pracowników ochrony POS.
W związku z zawarciem niniejszej Umowy Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę, jako płatnika składek, do składania w imieniu Zleceniobiorcy
wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji i dokumentów rozliczeniowych do właściwych organów i urzędów (US, ZUS, GUS, itp.).
W celu uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, iż profilaktyczną opiekę zdrowotną, w okresie wykonywania niniejszej Umowy, Zleceniobiorca
zapewni sobie we własnym zakresie.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokumentację fotograficzną swojej osoby podczas wykonywania Usługi, oraz wykorzystanie swojego wizerunku w
formie fotografii. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie zdjęć wykonanych na zlecenie Zleceniodawcy dla celów komercyjnych
Zleceniodawcy. Zdjęcia mogą być wykorzystane w kontekście dokumentacji wykonanej Usługi, w raportach i reklamie Zleceniodawcy, przy realizacji
materiałów drukowanych z tym związanych oraz w kanale online (np. strona www, elektroniczny system raportowania, portale społecznościowe, itp.).
Wynagrodzenie za Usługę uwzględnia zgodę Zleceniobiorcy na wykorzystanie wizerunku przez Zleceniodawcę.
Jednocześnie Zleceniobiorca zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii ze swoim wizerunkiem.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy na piśmie o każdej zmianie swoich danych zawartych w Umowie,
Rachunku lub formularzu Danych Personalnych (w szczególności dotyczy to zmian w zakresie informacji o ubezpieczeniu społecznym, o których
Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić Zleceniodawcę nie później niż w terminie 2 dni roboczych liczonych od daty zaistnienia takich zmian).
Do dnia prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu, pisma i oświadczenia wysyłane pod dotychczasowy adres Strony zmieniającej adres będą
uznawane za skutecznie doręczone po upływie 7 dni od dnia ich wysłania.
Zleceniobiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Zleceniodawcę zmiany Umowy jednostronnym oświadczeniem woli przesłanym na piśmie na adres
Zleceniobiorcy. Zmiana warunków Umowy wejdzie w życie w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma, o którym mowa w zdaniu poprzednim do
Zleceniobiorcy.
Zleceniobiorca ma prawo nie przyjąć nowych warunków Umowy, o czym ma obowiązek poinformować na piśmie Zleceniodawcę w terminie nie
dłuższym niż 7 dni od chwili zapoznania się przez Niego z przesłanym oświadczeniem Zleceniodawcy lub od chwili uzyskania możliwości zapoznania się
przez Zleceniobiorcę z treścią tego oświadczenia. Odmowa przyjęcia nowych warunków przez Zleceniobiorcę jest jednoznaczna z wypowiedzeniem
Umowy przez Zleceniobiorcę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Brak doręczenia Zleceniodawcy oświadczenia o nieprzyjęciu
warunków Umowy w wyżej powołanym terminie traktowane będzie jako przyjęcie i zaakceptowanie nowych warunków Umowy.
Zleceniodawca oświadcza, że na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, High Frequency Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie, ul. Różana 12/1, 30-305 Kraków jest administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy, które zostały podane dobrowolnie w
związku z zawarciem Umowy dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Zleceniodawcy. Jednocześnie administrator danych oświadcza, że
Zleceniobiorcy przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, w celu ich aktualizacji lub poprawienia.
W sytuacji powstania roszczeń o zapłatę kar umownych lub odszkodowań, Zleceniodawca ma prawo dokonać w takiej sytuacji rozliczeń
ze
Zleceniobiorcą na zasadzie potrącenia wierzytelności, o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego, na co Zleceniobiorca niniejszym wyraża zgodę.
Wszelkie spory powstałe w wykonaniu Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla miasta Krakowa.
Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.
Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

Podpis w imieniu Zleceniodawcy

Czytelny podpis Zleceniobiorcy

DANE PERSONALNE WYKONAWCY/ 2017
WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI I KOMPLETNIE
1.

DANE PERSONALNE
imię
(wszystkie imiona)

nazwisko
miejsce
urodzenia

data urodzenia
nazwisko rodowe

imię ojca

imię matki
seria i nr dowodu
osobistego
nr telefonu
stacjonarnego

nr PESEL
nr telefonu
komórkowego
adres e-mail
2.

3.

ADRES ZAMIESZKANIA (zgodnie z przynależnością do Urzędu Skarbowego)
kod
miejscowość
pocztowy
ulica

nr domu

województwo

gmina/
dzielnica

nr lokalu

ADRES KORESPONDENCYJNY
miejscowość

kod
pocztowy

ulica

nr domu

nr lokalu

gmina/
dzielnica
4. NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I WŁAŚCIWY URZĄD SKARBOWY
właściciel
nazwa banku
konta
właściwy
rachunek bankowy
nr konta
województwo

właściwy
Urząd Skarbowy
5.

nazwa US

adres US
z kodem
OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

a/ Oświadczam, że jestem / nie jestem * zatrudniony/-a na umowę o pracę w:
Wpisać nazwę zakładu pracy lub „własna działalność gospodarcza” lub „nie dotyczy”

a moje wynagrodzenie ze stosunku pracy wynosi co najmniej 1.750 złotych brutto.
b/ Oświadczam, że jestem / nie jestem * uczniem szkoły ponadgimnazjalnej/ studentem w wieku do 26 lat:
Wpisać nazwę szkoły i numer legitymacji lub „nie dotyczy”
W związku z powyższym wnoszę o niedokonywanie zgłoszenia moich danych do ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania przedmiotowej umowy.
W przypadku ustania dotychczasowego tytułu do ubezpieczenia społecznego, zobowiązuję się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Zleceniodawcę
oraz wystąpić z wnioskiem o zgłoszenie moich danych do ubezpieczenia społecznego w ZUS.

c/ Oświadczam że wnoszę / nie wnoszę * o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym z w/w tytułu
d/ Oświadczam że wnoszę / nie wnoszę * o objęcie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z w/w tytułu
e/ Oświadczam, że jestem / nie jestem * zarejestrowana(y) w Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna i tym samym pobieram zasiłek / nie
pobieram zasiłku *.
f/ Oświadczam, że jestem / nie jestem * emerytem lub rencistą.
g/ Zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zleceniodawcy na piśmie o każdej zmianie swoich danych albo informacji o
ubezpieczeniu społecznym.
- Oświadczam, że powyższe dane wypełniałem/-am zgodnie z prawdą i że świadomy/-a jestem odpowiedzialności karnej za zeznawanie nieprawdy lub zatajenia
prawdy.
- W związku z zawarciem umowy o świadczenia usług na warunkach zlecenia Zleceniobiorca upoważnia Zleceniodawcę, jako płatnika składek, do składania w
imieniu Zleceniobiorcy wszelkiej wymaganej prawem dokumentacji i dokumentów rozliczeniowych do właściwych organów i urzędów (US, ZUS, GUS, itp.).
- Oświadczam, iż w przypadku zmiany jakichkolwiek danych poinformuję pisemnie w ciągu 2 dni roboczych Zleceniodawcę o takiej sytuacji i prześlę do
Zleceniodawcy zaktualizowane dane personalne. Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji zaniechania tego obowiązku będzie obciążony kosztami
związanymi z koniecznością dokonywania przez płatnika składek zmian jego danych w ZUS i Urzędzie Skarbowym (m.in. koszty sporządzenia deklaracji, odsetek
itp.).

* niepotrzebne skreślić

……………………………..
DATA

CZYTELNY PODPIS WYKONAWCY
str. 4

WSKAZANIE KONTA DO PRZELEWU
WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU PRZELEWU WYNAGRODZENIA NA KONTO INNE OD WYŻEJ WYMIENIONEGO
KONTA ZLECENIOBIORCY (KONTA WŁASNEGO)

Proszę o przelanie mojego wynagrodzenia za umowę na warunkach zlecenia na konto:

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO I DANE INNEJ OSOBY
nazwa banku

właściciel
konta

nr konta
kod pocztowy

miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

……………………………..
DATA

CZYTELNY PODPIS WYKONAWCY

str. 5


Download Umowa-Gurmet-20Umowa-Gurmet-20.pdf (PDF, 920.38 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Umowa-Gurmet-20.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000674032.
Report illicit content