Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Art.​​
14.​​
Ograniczenie​​wolności​​działalności​​gospodarczej​​jest​​dopuszczalne​​tylko​​
w
tylko​​
ze​​
względu​​na​​ważny​​interes​​publiczny.
Art.​​
15.​​
1.​​Kościoły​​i​​inne​​związki​​wyznaniowe​​są​​równouprawnione.
2.​​
Władze​​publiczne​​w​​Stanie​​Lakeside​​zachowują​​bezstronność​​w​​sprawach
przekonań​​religijnych,​​światopoglądowych​​i​​filozoficznych,​​zapewniając​​swobodę​​ich
wyrażania​​w​​życiu​​publicznym.
3.​​
Stosunki​​między​​państwem​​a​​kościołami​​i​​innymi​​związkami​​wyznaniowymi​​są
kształtowane​​na​​zasadach​​poszanowania​​ich​​autonomii​​oraz​​wzajemnej
niezależności​​każdego​​w​​swoim​​zakresie,​​jak​​również​​współdziałania​​dla​​dobra
człowieka​​
i​​dobra​​wspólnego.
4.​​
Wcześniejsze​​zapisy​​nie​​obowiązują​​w​​odniesieniu​​do​​religii​​Islamskiej.
Art.​​
16.​​
.​​
1.​​Siły​​Zbrojne​​Stanu​​Lakeside​​służą​​ochronie​​niepodległości​​państwa​​i
niepodzielności​​jego​​terytorium​​oraz​​zapewnieniu​​bezpieczeństwa​​i​​nienaruszalności
jego​​
granic.
2.​​
Siły​​
Zbrojne​​zachowują​​neutralność​​w​​sprawach​​politycznych​​oraz​​podlegają
demokratycznej​​kontroli.
Art.​​
17.​​
W​​Stanie​​Lakeside​​językiem​​urzędowym​​jest​​język​​polski.​​Przepis​​ten​​nie
narusza​​
praw​​mniejszości​​narodowych​​wynikających​​z​​ratyfikowanych​​umów
międzynarodowych.
Rozdział​​II
Wolność,​​Prawa​​i​​Obowiązki​​Człowieka​​i​​Obywatela
Art.​​
18.​​
Przyrodzona​​i​​niezbywalna​​godność​​człowieka​​stanowi​​źródło​​wolności​​i
praw​​
człowieka​​i​​obywatela.​​Jest​​ona​​nienaruszalna,​​a​​jej​​poszanowanie​​i​​ochrona
jest​​
obowiązkiem​​władz​​publicznych.
Art.​​
19.​​
1.​​Wolność​​człowieka​​podlega​​ochronie​​prawnej.
2.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​szanować​​wolności​​i​​prawa​​innych.​​Nikogo​​nie​​wolno
zmuszać​​
do​​czynienia​​tego,​​czego​​prawo​​mu​​nie​​nakazuje.
3.​​
Ograniczenia​​w​​zakresie​​korzystania​​z​​konstytucyjnych​​wolności​​i​​praw​​mogą​​być
ustanawiane​​tylko​​w​​ustawie​​i​​tylko​​wtedy,​​gdy​​są​​konieczne​​w​​demokratycznym
państwie​​dla​​jego​​bezpieczeństwa​​lub​​porządku​​publicznego,​​bądź​​dla​​ochrony
środowiska,​​zdrowia​​i​​moralności​​
publicznej,​​albo​​wolności​​i​​praw​​innych​​osób.
Ograniczenia​​te​​nie​​mogą​​naruszać​​istoty​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
20.​​​
1.​​Wszyscy​​są​​wobec​​prawa​​równi.​​Wszyscy​​mają​​prawo​​do​​równego
traktowania​​przez​​władze​​publiczne.
2.​​
Nikt​​
nie​​może​​być​​dyskryminowany​​w​​życiu​​politycznym,​​społecznym​​lub
gospodarczym​​z​​jakiejkolwiek​​przyczyny
Art.​​
21.​​
Kobieta​​i​​mężczyzna​​w​​Stanie​​Lakeside​​mają​​równe​​prawa​​w​​życiu
rodzinnym,​​politycznym,​​społecznym​​i​​gospodarczym.
Art.​​
22.​​
1.​​Obywatelstwo​​stanu​​Lakeside​​nabywa​​się​​przez​​urodzenie​​z​​rodziców
będących​​obywatelami​​Stanu​​Lakeside,​​poprzez​​narodzenie​​na​​terenie​​prawnie