I C 94 17 SR Rawicz Kredyt Bank.pdf


Preview of PDF document i-c-94-17-sr-rawicz-kredyt-bank.pdf

Page 12315

Text preview


1

Sygn. akt I C 94/17

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 16 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Rawiczu I Wydział Cywilny
w składzie: Przewodniczący - SSR Dariusz Gibasiewicz
Protokolant - st. sekr. sąd. Beata Pochyła
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 czerwca 2017 r. w Rawiczu
sprawy z powództwa
- Anety Szczepaniak i
- Jacka Szczepaniaka
przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A.
o zapłatę

1/ oddala powództwo;
2/ zasądza od powodów solidarnie na rzecz pozwanego kwotę 3 617,00 (trzy tysiące sześdset
siedemnaście 00/100) z tytułu kosztów postępowania.

SSR Dariusz Gibasiewicz