beboerblad NOV 2017 web (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by Adobe InDesign CC 2017 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 20/11/2017 at 13:09, from IP address 93.178.x.x. The current document download page has been viewed 310 times.
File size: 127.5 MB (32 pages).
Privacy: public file
File preview


3B’S BEBOERBLAD
TIL ALLE, DER BOR I BOLIGFORENINGEN 3B I NR. 20 I NOVEMBER 2017

- NU ER JEG
LØNMODTAGER
– DET ER LIDT
BLÆRET

10.000
ALMENE
BOLIGER
PÅ 10 ÅR

For 4,8 millioner kroner
mere tryghed i Folehaven

TEMA: DIGITALISERING OG
TEKNOLOGISK UDVIKLING

3B MED PÅ
DEN DIGITALE
MOTORVEJ

INSTRUKTØREN AF 'UNDERVERDEN', FENAR AHMAD:

- FORESTIL DIG, DER
KUN ER ET 'KØKKEN'
I HELE BYEN

stem
re s
ult a
t

5

10

10.000 almene
boliger på 10 år

21

For 4,8 millioner kroner
mere tryghed i Folehaven

6

Indhold

12

3B med på den
digitale motorvej

Forestil dig, der
kun er et 'køkken'
i hele byen

24

- Nu er jeg
lønmodtager
– det er
lidt blæret

- Mænd har brug
for et skub bag i

3 Digitale skibe sat i søen

16 
TEMA: Facebook styrker fællesskabet

4 3B nomineret til to priser på Almene Boligdage
4 3B-Konferencen 2017

18 
TEMA: Udviklingen går stærkt i vores tid

20 TEMA: 5 digitale hjælpemidler, der gør hverdagen lidt nemmere

5 10.000 almene boliger på 10 år

21 - Forestil dig, der kun er et 'køkken' i hele byen

6 - Nu er jeg lønmodtager – det er lidt blæret

9 - Det er utroligt, hvad man kan udrette på tre timer

10 For 4,8 millioner kroner mere tryghed i Folehaven

24

28

30

32

12 TEMA: 3B med på den digitale motorvej

14 TEMA: Man kan jo heller ikke kæmpe imod vindmøller

Forsiden
Jesper Blæsild I Mette Larsen, Nørrebro Spisehus

- Mænd har brug for et skub bag i
Beboerjournalister fortæller de gode historier
Kort nyt
Store flyttedag i Skovkvarteret

Ansvarshavende redaktør
Morten Boje, adm. direktør
Redaktion
Steffen Morild, formand
Iris Gausbo, næstformand

DIGITALE SKIBE SAT I SØEN

Kommunikationschef
Anette Hertz (DJ)
anhz@3b.dk

Kære beboer

Kommunikationsmedarbejder
Jakob Østergaard Nøhr
jako@3b.dk

Fremtiden står og banker på døren – nogen vil sige,
den allerede er her. Og når man læser dette nummer
af beboerbladet, står det klart, at der er noget om
snakken. Robotplæneklippere og en bolig i ”skyen”.
Det er digitalt, det er fremtiden – og det er lige nu og
her.
Lige nu og her er jeg også glad for, at det er blevet tid til at præsentere Fremtidens Drift i 3B. I den titel ligger en mere nærværende drift, der bliver delt ind
i ni driftsområder med hver sin driftschef. Sammen med digitale løsninger får
I med Fremtidens Drift en større sikkerhed for, at der bliver fulgt op på jeres
henvendelser, og de gode medarbejdere i 3B kan gøre tingene smartere – og
dermed billigere.
Når vi også udvider med en 3B beboer-app, får vi for alvor digitaliseret driften.
Det betyder bedre kommunikation, mere brugervenlighed og en bedre service
til jer beboere.
Jeg er oprigtig fuld af begejstring, når jeg ser på de mange tiltag, der er på
vej til glæde for os beboere. Min begejstring blev ikke mindre, da vi holdt
3B-Konferencen i begyndelsen af november, hvor afdelingsbestyrelserne var
inviterede. Deltagerne var helt med på at stige ombord på de digitale skibe, vi
nu har sat i søen.
Vi går en god og spændende fremtid i møde her i 3B!

Kommunikationsmedarbejder
Maj Sørensen
maso@3b.dk
Kommunikationsmedarbejder
Anja Barfod Thorbek
anth@3b.dk
Kommunikationsmedarbejder
Lasse Welander-Haahr
lwha@3b.dk

Fotos
Jesper Blæsild og 3B’s fotoarkiv
medmindre andet er angivet
Tryk og produktion
Rosendahls
Layout
Anja Barfod Thorbek
Oplag 12.000
Bladet udgives af
Boligforeningen 3B
Havneholmen 21
1561 København V
Telefon 70 20 76 00
beboerblad@3b.dk
www.3b.dk
Næste nummer
Maj 2018

Steffen Morild
Formand for Boligforeningen 3B

3B’s beboerblad – til alle,
der bor i Boligforeningen 3B
nr. 20 – november 2017

HELE TO
3B-PROJEKTER
NOMINERET PÅ
ALMENE BOLIGDAGE 2017
AF MAJ SØRENSEN

I

3B er vi meget stolte. Tidligere

at styrke samarbejdet mellem

på året blev 151 projekter for-

organisationsbestyrelsen og

delt på fem kategorier indstillet

afdelingerne og skabe holdbare

til Almene Fagpriser 2017. Ud af

politiske løsninger og nyska-

de 151 har et fagpanel nomine-

belse i 3B.

ret 15 projekter til fagpriserne –
tre i hver kategori.

I kategorien ’Bedste nybyggeriprojekt’ er vores nyere
boligafdeling Sundholm Syd på

Og de nominerede er…

Amager. Afdelingen indeholder

I kategorien ’Bedste beboer-

48 familieboliger på mellem 80

demokratiske projekt’ er vores

og 126 m² og er bygget i 2015.

Opgavegrupper, hvis formål er

3B-KONFERENCEN 4.-5. NOVEMBER 2017

VELOVERSTÅET 3B-KONFERENCE 2017
AF MAJ SØRENSEN

D

en 4. og 5. november var alle med-

taler, hvilket vi også er i fuld gang med i

’Mads og beboerdemokraterne’, hvor

lemmer af 3B’s afdelingsbestyrelser

3B. Derudover kunne deltagerne opleve

Mads Steffensen fra DR styrede slagets

forskellige workshops, blandet med

gang, og hvor der var en livlig debat om

inviteret på 3B-Konference.
Det var to dage med inspiration, ny-

information og debat om Fremtidens Drift

de dilemmaer, deltagerne på forhånd

heder, netværk, god mad og en masse

i 3B, som skal revolutionere vores drift,

havde sendt ind.

fællesskab.

så vores beboere og afdelingsbestyrelser

Mange emner var oppe at vende,

Vi har fået mange positive tilbagemel-

blandt andet oplever en bedre service i

dinger på konferencen, og vi ser frem til

heriblandt de effektivitetskrav, vi er un-

hverdagen. Andre workshops satte fokus

at kigge nærmere på evalueringerne, når

derlagt af lovgivningen. I den forbindelse

på beboerdemokratiet og fremtidens

de tikker ind.

snakkede BL’s direktør Bent Madsen om

administration i 3B.

besparelse på forbedringer af indkøbsaf-

4 | 3B’S BEBOERBLAD | NOVEMBER 2017

Lørdagens program sluttede med

FRANK JENSEN:

10.000 ALMENE BOLIGER PÅ 10 ÅR
Københavns overborgmester skød valgkampen i gang og
lancerede sit boligudspil i 3B’s boligafdeling Sundholm Syd.
TEKST OG FOTO: JAKOB ØSTERGAARD NØHR

D

er skal turbo på byggeriet af almene boliger i

end de 20 procent, som er Københavns Kommunes mål

København, så hovedstaden ikke kun bliver for folk

lige nu. Det har 3B gjort politikerne opmærksomme på i

med store tegnebøger. I alt 10.000 af slagsen frem

lang tid. Derfor er jeg rigtig glad for Frank Jensens udspil,

mod 2027.
- København skal være en blandet by med plads til alle,
kom det indledningsvis fra overborgmesteren, der var inviteret inden for hos Nanna og Joseph Alberti.
Det var hovedbudskabet, da overborgmester Frank

lyder det fra Steffen Morild, formand for Boligforeningen
3B, efter at have set overborgmesterens boligudspil.
Der er allerede planlagt flere end 8.000 nye almene
boliger. De ekstra 1.900 vil Frank Jensen nå frem til ved
at kræve, at 25 procent af alle nye boliger skal være

Jensen skød valgkampen til kommunalvalget i gang med

almene – ikke kun 25 procent af nye store boligområder

et boligudspil, som han præsenterede i AlmenBolig+-afde-

som for eksempel Nordhavn.

lingen Sundholm Syd på Amager.

- Vi kan kun holde fast i den by, vi gerne vil have, hvis

- Almene boliger er ved at være de eneste boliger, der

vi tager politisk ansvar for at styre boligmarkedet. Ellers

for alvor er tilgængelige for dem, der ikke kan købe sig ind

kan København ende som en by, hvor det kun er de rige,

på Københavns stadig mere vanvittigt dyre boligmarked.

der har råd til at bo, sagde Frank Jensen.

Derfor skal der bygges flere almene boliger i byen. Flere

NOVEMBER 2017 | 3B’S BEBOERBLAD | 5

- NU ER JEG
LØNMODTAGER
– DET ER LIDT
BLÆRET

Efter en række praktikker har Mette Larsen nu fået et fast job igennem
projektet Godt I Gang. - Der er rigtig mange mennesker, der gerne vil
klare sig selv og ikke være en social belastning, siger hun.

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

- Der er ikke noget, jeg hellere vil, end

sørge for mig selv. Man føler, man hele

arbejde og tjene mine egne penge.

tiden skal spørge om lov, siger hun som

Hun håber, tiden med kontanthjælp

noget af det første, efter vi har sat os til

snart er slut. Siden 22. august har hun

rette i lejligheden i Urbanplanen.

været ansat på en fast kontrakt i Nør-

Det er ikke til at tage fejl af Mette Larsens oprigtighed, når sætningen kommer
ud af hendes mund. Hun leverer den

en blodprop, siger Mette.

Og sådan har det været siden 2013,

rebro Spisehus. En kontrakt og kontakt,

flere gange – med forskellige formulerin-

hvor Mette kom på kontanthjælp. En kon-

der kom i stand gennem projektet Godt I

ger – i løbet af interviewet. Og hvis gen-

tanthjælp, der blev nødvendig efter en

Gang Amager, hvor projektmedarbejder

tagelserne ikke overbeviser, gør blikket i

ansættelse på Holmens Kaserne, hvor

Saada Hansen skaber kontakt mellem

hendes øjne.

fremtiden ellers tegnede lys.

virksomheder og langtidsledige.

- Jeg synes, det er enormt nedvær-

- Men min chef var uheldigvis min

- Saada og jeg havde en samtale med

digende, at der er andre mennesker

bror, så han havde rigtig store forvent-

Nørrebro Spisehus en mandag, og så

(jobcenteret, red.), der skal bestemme

ninger til mig og lagde mere pres på mig

startede jeg om tirsdagen, siger Mette og

over mig på det plan. At jeg ikke kan

end de andre. Det endte med stress og

smiler stolt.

6 | 3B’S BEBOERBLAD | NOVEMBER 2017

I første om gang handlede det om at

til at skabe det synspunkt – det er jeg

kontrakt, hun blev tilbudt efter blot en

finde arbejde 5-6 timer om ugen, så

helt klar over – men der er altså mange

uges prøvetid med Nørrebro Spisehus.

Mette kunne leve op til den omdiskute-

mennesker i det her samfund, som rigtig,

Tallet ’12’ betyder ikke så meget for

rede 225-timers regel og beholde den

rigtig gerne vil klare sig selv, siger Mette.

Mette. Det gør ordet ’fast’ derimod.

fulde kontanthjælpsydelse.

Mette arbejder ikke så meget, som de

- Det betyder, at jeg er lønmodtager –

- Den reform smadrer jo alle, der er

andre i køkkenet på Nørrebro Spisehus,

ikke længere kun officielt kontanthjælps-

på kontanthjælp. I medierne hører man

for tiden har gjort hende klog af skade.

modtager. Jeg kan tillade mig meget

om nogle, der for eksempel har 10.000

- Det kunne være rart, hvis jeg kunne

om måneden efter faste udgifter, og jeg

komme op i timer – det er der ingen tvivl

Jeg er stadig i udredning med hensyn til

tænker bare ’hvor søren er alle de penge

om – men som jeg ser det nu, så går

at blive godkendt til fleksjob, men jeg er

henne? Jeg har to børn, og min husleje

det ikke. Det siger mine erfaringer fra de

lønmodtager – det er lidt blæret, synes

er rimelig lav i forvejen, så hvor er alle de

seneste fire år mig. Når der er for mange

jeg. Jeg har ikke lyst til at være afhængig

penge henne?’, lyder det fra Mette.

arbejdstimer og for mange ting, bliver

af staten, det har jeg virkelig ikke, siger

Men på sigt handler det også om ikke

mere nu uden at spørge systemet om lov.

jeg forvirret og føler, jeg går rundt i en

Mette, mens oprigtigheden igen blusser

at være ’en social belastning’ og ’bi-

tåge. Jeg er der rent fysisk, men jeg er

op i øjnene.

standsklient’.

ikke til stede. Jeg bliver også svimmel og

- Jeg vil jo gerne have min egen løn og

rundtosset. Men det har taget lidt tid at

Samme oprigtighed har hendes børn
også oplevet.

ikke være afhængig af staten. Det er ikke

finde ud af, hvor meget jeg kan klare, for

rart det synspunkt, mange har på én fordi

jeg glemmer ofte at lytte til mig selv, fordi

form for aktivering, så mine børn har

man får kontanthjælp. Der er selvfølgelig

jeg rigtig gerne vil hjælpe, siger hun.

set mig stå op hver dag for at tage på

nogle mennesker, der har været med

Derfor står der 12 timer i den faste

- Jeg har altid været i praktik eller en

arbejde. De har aldrig set mig bare sidde

DECEMBER 2016 | 3B’S BEBOERBLAD | 7

herhjemme og lave ingenting. Min ældste

Med det faste arbejde er de kedelige

søn plejer at sige ’min mor er på kontant-

tider forhåbentlig forbi, og ambitionerne

hjælp, men hun arbejder for den’, fortæller

har ikke taget skade.

Mette og slipper et lille grin.
Det grin var der dog langt til, da selv

- Jeg har kun været hos Spisehuset et

flere følger Nørrebro Spisehus’ eksempel.
- Det er fedt, Spisehuset har været
åbne over for mig. De har taget en ind,

par måneder, så det er svært at se langt

som havde de her skånebehov. Det

ud i fremtiden. Men hvis det fortsætter,

synes jeg, at flere arbejdspladser skal

som det gør nu, kan jeg godt se mig selv

få øjnene op for, for der er mange, der

fordi det ville påvirke min boligsikring og

derude om 5 år. Og på det tidspunkt

kan lægge nogle gode ressourcer, selv

kontanthjælp, hvis han blev boende, efter

gerne som en af kokkene og ikke blot

om det kun er 12 timer om ugen, siger

han var blevet 18.

køkkenassistent, siger hun og håber, at

Mette.

samme søn fyldte 18 år.
- Jeg blev nødt til at smide ham ud,

8 | 3B’S BEBOERBLAD | NOVEMBER 2017

- Det er utroligt, hvad man
kan udrette på tre timer
Hos Nørrebro Spisehus er direktør
Susanne Christensen så glad for Mette
Larsen, at hun gerne giver andre en ny
chance for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Hjertet på rette sted
En ting er, at man har forpligtet sig på skrift, men hos Nørrebro
Spisehus rækker det ud over det, mener Mette Larsen.
- Mit første indtryk af Susanne var, at hun var person med
hjerte, og det synes jeg stadigvæk. Hun vil gerne hjælpe andre
og støtte dem ved at bringe deres styrker i spil på arbejdet. Og
samtidig er hun god til at se på mig, når jeg er ved at være træt.
Hun er meget opmærksom på, om hendes personale har det

AF JAKOB ØSTERGAARD NØHR I FOTO: JESPER BLÆSILD

godt.
Lige nu har Mette Larsen det godt med de 12 arbejdstimer,
der er fordelt på fire dage om ugen, men hun er velkommen til at

M

an skulle næsten tro, de kæmper om at overgå hinanden i
positive tillægsord, men virkeligheden er nok nærmere, at

blive længere.
- Hun hjælper med alt i køkkenet, og hun er virkelig skarp.
Det er utroligt, hvad man kan udrette på tre timer. Og hvis Mette

Nørrebro Spisehus og Mette Larsen blot er et rigtig godt match.

vil have mere end de 12 timer, så må hun meget gerne det.

Det vidner en fastansættelse efter blot en uges prøvetid også

Hun har alle kvaliteter, og så tilbyder hun altid sin hjælp, siger

om.

Susanne Christensen.

- Hun knokler en vis legemsdel ud af bukserne. Jeg giver ikke
slip på Mette, medmindre hun gerne selv vil videre, slår Susanne Christensen, direktør for køkkenet hos Nørrebro Spisehus,
fast.
Nørrebro Spisehus er en socialøkonomisk virksomhed, så det

Hun mener – ligesom Mette Larsen – at flere kunne ansætte
folk i skånejob.
- Men det er vigtigt at tænke sig om og investere tid i det.
Det lykkes ikke på en måned eller tre. Men når jeg kan se, at
Mette er på rette vej, vil jeg gerne ansætte en til. Det betyder

har forpligtet sig til at gøre en social indsats for området og re-

ikke, at jeg giver slip på Mette. Hende beholder jeg, lyder det fra

sten af København. I dette tilfælde ved at ansætte Mette Larsen,

Susanne Christensen.

der ikke kan tage et fuldtidsjob.
- Det er rart at kunne give andre en ny chance her i livet. Vi
har også en autist ansat, og vi ansætter unge fra området som

Mette Larsen har da heller ingen karriereplaner, der ikke
involverer Nørrebro Spisehus.
- Hvis du har en god indstilling, kan du komme rigtig langt. Jeg

tjenere, siger direktøren, mens det summer af liv rundt om i Nør-

tror, jeg har en stor mulighed for at vokse derude. Blive bedre til

rebrohallen, hvor spisehuset har hjemme.

det, jeg kan, og samtidig lære noget nyt, siger hun.
NOVEMBER 2017 | 3B’S BEBOERBLAD | 9


Download beboerblad NOV 2017 webbeboerblad_NOV_2017_web.pdf (PDF, 127.5 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file beboerblad_NOV_2017_web.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000699385.
Report illicit content