man adasi belgeleri (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 01/12/2017 at 13:57, from IP address 91.219.x.x. The current document download page has been viewed 824 times.
File size: 50.73 MB (148 pages).
Privacy: public file
File preview


i-§Ut.4,ıı,',
l
i

]

trültiti ı,|cAdl

l oı/.

|Eı--=

l!la[l.

F5.

'i N:!!:.

Düıüın Kodü

.
.
.
.

i0]{raoı

cr"vr"..

a,ı,6,
l o". ıo
i

--:]

Şut.d. a.ucFn|..
KYşrTl._rxu,.M*zd.

şb.lş|

DloDa'd. 8.u.y..1.1
oloDa'd! on.ylıIml.r

a

Y !iij:

a.!.

xYş'd. o.lyl.nmlrl

/" IPt.l Edıl.nl.,

l.hd..Biiİ.

.

nim 0nr9.n.. irl.rni.,

l----l
l. GKTR

-

aGo

oMTR

20l1Fl26l320 |5]1?120,11 ?01l0l5!DI0l58a
20l ] Pİ25l]2l l51,ı 27zo1 1 ?01!0{5aoT0l585
20l1Pİ265]l6 2üızno11 20lı 0{5lDfol63a
20l ] gt2G5]l7 ?611?nol l 20l ] 0a5!DT0l635
20l rPİ2650/2

?0l ] I,12650/]
20l lPI255]!ı9

?0l ıPT256398

?ln2no1l ?0l10!5aoTOt

?ır2no1l

6ı10

20l1045{DtOr642

zalı27z01l ?0l l0t5aDTo1650

?8n?P01l

20l l0t5aDT0l65l
?8rl212011 20l l0!5aDI01652

29fl2n011 201l0l54Dİ0l66l

lE3ara0i ]lltLl./AY
|8]aı10| latLwAY

.

aDT

UMnED
LlMlTED

lMusTAF^ FnDofuN

ıüJrrü0l laELLWAY

LlMlIfD
tlM,ItD

|osMAN xETtNci
|MUslAfA GürıDoĞAx

t8]1|a0l

ı

lMttED

|tstLLwAYLID.
iMUSTAFA GüNDoĞrx

ı8347ü0ı |aEuwAY
|nFı

ıwAY

l83{740! |atu wAY
l0]ar4o1 |EELIWAY

uMttED
l

IM|ITD losy.Aİ xfTExcl

LlM!tED

x!yn.ı . YPK.yn.ıG H.!sl

wz
lziYA iLGEx

ı83ala0l IBELLWAYUMTID EiYA iLGEN
|oıa|aol IatLlwAY tıMmD |uusTAfA tnDoGAıl
l0]47{0l JarLLwAY

Tl

Ust)

uso

2.500.Dnfl 0n
2.500.000.n0

UsD

ı.250.000.00

Uso

1.250.000 00
1.250.000.00
1.250.000.00
].000.000,00
250.000,00
i 000 onn nn

UsD
UsD
UsD
UsD

Uso
hHMEI aunAx ERDoc UsD

I

v

l.a50-000.00

-:l
our!mK.du
. Şub.d.8.HGytı|.1

Şub.Aı,İlt
1!,ihA..İğ!

Dvz ciısuTui!.

03,0]lrOii-

0ı/0l |201l

aliiirim

r--l

L.hd..a.nh

l

.
.

lvli ti]
0,

a
a

FrE.aŞa3arJcl

vıii.

f l]

a

r---=
aJ

GKTR

a ol{IR

lr.nsr.rniıü

rGo a01 aAt

J
6

HĞp6l

D|ooa'dı
DiooE'd!
TiiD

şb. işı.

8.u.ytnl..

onır...n|.i

o.rylrırn lll.'nl.r

Tnasf.rin xrynığl
a IL l€ynıı a İ? r6rn.ı

16

İ.ih

wz

0,1]0112ü]ı 2

uso

2,300.000,00

GaP
GaP

l0.162.5l

GBP

9.600.00

20l20a5tDTo00l l l83ııa0] t,tttwAYllMlltD ]ııuı ı nırııaı tıııot!
20]?PTıl02{]0 07 ı,ı ?|zol 2 ?01?0{54D]02387 ı83{7l0] EtllwAYılMltED |touloM Inusl coMFl
20l3FI5]5966 z3Jl Oz013 20l3045aDTol2l5 l83{7101 afl twAYUMlttD |ı ouloM TnUsT coMPl
20l{Pt572686 l ]Ilı /20] { 201a045!G000005 l0]{7a0l aELLw^Y LlMttED |touloM üRUSI coMPj

?0]?PT?58589

§şfıc.Jxür.u*zd. B.tt.
KYş'd. o.ryl.n.n|.ı

H.P3l

-:l

]60,00

ı-l

--- Inatarıcrc TrP€ and tran5fuigsion
Notification (Tİaasoi6sj.on' of original s6nt to slıIFT (AcRı
Net*orh Deıivery sğatug: Net}io.k ACK
Pİioriw/Doliwery
: Noı:na1
ıĞggage Input Raforenc€ i i 6 5 9 i ] i 2 2 6TRtlBTR2AAXxx3 7 7 50 9] B 0 c
l{a96ag6 Iı€ader

gİifğ INPur FIr,ı 202cov G€n€raı
s.nd6r
: TRiiBTR2AXXX

Financia1 Ingtitutj.on Tr.rıgf€i

TURKIYE itALK BANKAS]
ISTANBUr, TR

Recoiv€.

:

A.s-

(HEAD OFFICE]

iRvTüs 3NXXX
THn BANK OE IjEW YORK MELİON
NEW YCRK,NY US

20 Tfanaaction R€ference
:

Message Text
NuDb€r

0454DTo163569316

21 :Related Rğforenc€
04 54

DT0163

5 6

9316

32A:value Dat6, curİancy code, ınt
Date
:27 Decenüer 20i1
Cllrrency: UsD (Us DoLLAR)
furıou.lt :*1.250.000,00*
In9titutiott - BIc
58A:B€n€ficiary
BTEHTRlSXXX

ALBAIAKA TURK PARTICIPATjON BANK
50K:

ISTANBUL TR

oİdoring cuğtoo6r-ııa.!€
/TR2

4

0

001200 94 54 00

BELLI.]AY LIMITED

0

650

§ Address
0 0

015

FIRST FLOOR JUBILEE BUİLDINGS VICTC
9999 -INGTLTERE -GB
59 : E€aoficiafi, cu9to!o6r-§a!a 6 Addİ
./TR30 002 03 000

0 0 3

MUSTAFA ERDOGAN
(l.!AC:00000000 j
i cHK: lBE36ED7?C94

827 5? 000002

l4a8gag€

Trai16r

}

Int6rv€!ıtion9
:Netwoİk Report
cağ69ory
cİeation Tir.:26.12.2011 ].6: 5 9:00
Ai,Ir].ication : svlIFT Inte rface
i sAA
oP€rator
i
Teıt
{

1 :

E2lTRHBTR2AAXXX3?? 5o978oo

} | 4,: 1 I'1]-172261659

} {4

51

:

0)

}

Instance T!T)e and Tİansmission
Notification (Ttansmi§sion) of orj.ginal sent to SIİI!1! (AcK)
Net!ıork Delivery statug: \ei,rork Aal
\.rr,la]
PrioritY/Delivery
MaEsage Iıput Reference: l6a9 i',7226.i??'3:?2lÇ\xxx 3l ] 5 a 9 j 3 ı 1
:

Massage Header

sgift INPğ! FIN 103 sing].e cugtoDeİ cfedt Tfan8fe.
TRitBTR2Axxx
s€nder
TURKIYE HALK BANKASI A.s. (IiEAD oFElCE)
:

R€c€iver

:

I STANBÜT, TR
BTFHTRI sxxx
AT,RARAKA TI]RK PART]clPATION BANK
ISTANBUL TR

20 : sender's Refeaenco

ıile8gage

Teıt

0454DT0163569316

23B.Baak oP€fağion

code

CRED

32A:val Dte/cuf,r/Interbnk seğtıd Amt
Date
,2'7 Decenber 201-I
Currency:UsD (US DoLI-AR)
Anount :*1.250.000,00*
50I{: ordering cugtoüea-Name & Addİess
/,lR24cOOL2009 45 4 0 0 0 650
BBLLWAY LIMTTED

FIRsr ELooR JOBILEE

00

015

BU]LDINGS VlCTo

9999 _INGILTERE -GB
53A:sender'6 coİİespondent - BIc
IRVTUS3NXXX

THE BANK O!,NEW YORK MELLON

NEI{ YoRK, NY Us

59 Bett€ficiary
:

71A:

cu5tome.-Name &
/TR300020 30000 0382,7 5,1oa0002

ı,ffsTAFA ERDoGAN

D€taila
si{A

of chargeg

00000000 }
{ Cr]K: 18 2!E34 DDEBE
t

Add,

ıressage Tfailef

},4AC:

}

Itıtorveağionğ

:Netwoİk Repoİt
category
cİeation TL!€, 26.r2.2oLı 16 : 59: 00
: SWIET Intertace
Att ıication
: sAA
operator
:
Text
{

1 :

F21TRHBTR2AAXXX3

7 ? 5 O

9?

8 c 1

i I4,I1'7'1 |1112261,659

}

{451:0}

}

Instance E!,Pe and rransİlission
Notification (Tran§ı[ission) of oİiginal sent to snIEıl (AcK}
ı{etgoİk Dolivery status:Network ACK
Ncrmal
Priority/Delivery
ı,t€saage InPut R6f6rence : 1 64 B 1 1 122 6TRHBTF.2AA}:XX3 ? 7 5c 9] 7 3 8
:

ıııeg8age ııeader

ift INPI,I FlN 202cov G€n6İa1 Financia] tngtitution Tfansfer
sender
: TRHBTR2AXXX
TURKIYE İ1ALK BANKAS I -\.s. 1j]EAD OFEICE)
st

R6c6iver

I

TSTANRI]L TR
IRVTUS 3NXXX

TI]E BANK

oE NEw YoRK

NEW YCRK, NY US

MELioN-

Message Text

20 Traagaction Reference Nuober
:

0 45 4

DTO163

4

69315

21 Relat€d Reference
:

0454DT0163469315

32A:vaJ.u6 Date, curr6nc], code, tou
:27 December 2 011
Date

Cullency:UsD (Us DoLLAR)
Amount : *1.250 - 000, 00*
B€neficiary Institution - BIc

58A:

BTFHTRISXXX

ALBARAr3 TURK PARTICIPATION BANK
TSTANBI]L

rR

oldoring customer-Name 6 Addreğs

50Ki

/rR2 4 00012 00 94 5 4 000 650 0 0015
BELLWAY LIMITED
FIRST ELOOR ,]UBILEE BUILDINGS VICTO

9999 -INGILTERE -GB

59 Beneficiary custoE€r-Nama 6 Add!
:

2,1650aOaL2

ı.la§sage

Trailer

{}{Ac:00000000}
{

CHK:

7

5710E7 5? 67

9

}

:Netwoİk Report
category
cfoation Ti.!ie:.26.12.20|L 16: 4B : 00
App1ication : swIET Interface
: sA-A
opelator
Text
:
{

1

:

E2lTRnBTR2AAxxX3??5097738

} I 4 |

|I'1'7. |11226|648

}

i

4

51

:

0}

}

Instance T!,Pe and transDission
Notification (İrangDission) of oliginat gent' to swIl'l (AcK)
}.I6tr.ork Deliwery status i Netwoİk Aa(
Priority/Deliw€,ry
}]crnai
Me9sa96 Input Reference : i 64 9 L i. 2 2 6TıİaBTR2AAXKX31 1 5 a 9 ; ü"4,.
:

ıııessage Header

srrift INPur FIı{ 103 sinEle custoDe. credt Tİanğfeİ
sond€r
: TRHBTR2AXXX

TURKIYE HALK BAIiKASI ^\.S. (HEAD oE,EİcE)
ISTANBÜL TR

R€c€iıref

:

BTEHTRlsxXx

ALBARAKA TURK PART]CIPATION BANfr

iSTANBUL

20 :sender'g Referonce
04 54

DTo163

4 6

TF.

ıre55ag6 T6rrt

9315

23B:Bank op€ration

code

CRE D

32A:val Dt6/cufİ/Interbn} settld ı.rt
Date
:27 December 2ci1
Cuİ:!:ency:UsD (Us DOLLAR)

50K;

Amount :#1.250.000,00*
ordering crıstomer-Name § Addregs
/TR24

0

001200

9 4

54 000

BELLI{AY T,IMTTED

65000015

EIRST F1,0OR JUBILEE BUILDINGS VICTÖ
9999 -I}JGILTERE GB
53A:sender'g corre8pond€nt - BIc
TRvTI]s3Nxxx

TjiE BANK OE NEW YORK MELLON
NEIrI YORK, NY Us
59 :Beneficiary custonef-NaİOe & Addİ
,/TR3900203000003a2,7 650aacL2

ZIYA ILGEN

?lAiDğtai].s of c}ıarges
sHA

ı{esgage

{ıaAc:000000001
{

cHK: 3DE5AACB5 69D

}

Trailer

Intervent,ions

catagory
:Netrrolk Report
creation Ti,fre| 26. 12. 2071 16: 4B : 00
APPlication : sWIET Inteİface
ope.ator
: sAA
Text
i
{

1 : E2

1TRHBTR2AAXXX37

7 5 0

977

4 0 } {

4|

I

I'7'7

| 7

3.

1"22 61 6 48

l {451:0}i

Instance TlT)e and Transmission
Notification (TranslAisgion) of origina1 6ent to swIFT (AcK)
Netwolk Delivery statug i }]et-ncrk ACK
: lJc.r:,a l
Priority/Delivery
M685age Input Reference:1636 _ 1122 ? T Ri l3T F.2 ]-AİxX 3 7 ] l0 9 914 2
ııl6ssage Header
syift İNPuI FİN 2o2cov G€neİal Fina!ıcia] Ingtituti,on Transfgr
gender
: TRHBTR2AXXX
TURKIYE HALK BANKASI A,s. (iaEAD oEFlCE)
ISTANBUL TR
:IRvTUs3NXxx
THO BANK OE NEW YORK MELLON

Rec€iveİ

NEW YORK, NY US

ırbssage Teİt

20 aransaction Referance Nusber
:

0454DTOi64069]53

21 Ralated Reference
:

0454DT0164069753

32A:value Date, currenc!, cod6, Ant
:27 Deceİüer 20i1
Date
CurrencyiUsD (Us DOLLAR)
58A:

Anol1nt : *1.250. O00.0O*
B€rreficiary Institution - BIc
AKBKTRISXXX
AKBANK T. A.

s.

ISTA§BUL TR
soK : ordeİing custoDef -Name & Add,ess
/,lR2 4 o oo120 0 9 454
BELLWAY LIMiTED

0 0 c 6

500

0

01 5

FlRsT FLooR JUBfLBE BUILDINGS VlC
ToRlA sTR. DoUGLAS IST,E oE !LA.N
9999 -ING]LTERE -GB
59 : Beneficiary custotoor-Name & Addr
/TRl

B O O 0 4

60

0 2 0 7 0

osI,1AN KETEi,]aI

{I4AC:00000000 }
{ cılK: 7E3CBEB88B2

4

010

0 0 0

53

B

65

lııggsage

frailer

}

Int€rvention9
iNetwork Repolt
ğategory
cfeation Ti,^e| 2'1 -12.2011 16:3 6:00
APPıication : swlFT Inteİface
: sAA
oP€rator
i
Teı.t
{

1: F2 ],TRHBTR2A.AXXX3'I'1'1ogg1-42l

I4| \ı'7-1,|7|L22'71636) i 451:0l

}

ınstance T}T)e and Transttrission
Notifj-cation (Trarısmission) of original senğ to swİFT (AcK)
İjtetwork Delivety statug: Netraak Aail
:N.lT.a.
Pİiority/Deliwery
ties sagie Input Ref erence i 1 6 3 6 -| I 2 2'7 T ?:]eT ?,2 Lü;<xx3i 1 1 0 9 9', 4',
ırlessage lıeader

sgift INPuI FIİ{ 103 sittgle cu8tome. cİedt Trarıgfğİ
sender
: TRHBTR2AXXX
TURKIYE HA-LK BANKASi A.s. (HEAD orFICE)
ISTANBUL TR

Roceiver

:AKBKTRIsxxx
AKBANr T.A.s.
ISTANBUL TR

20 : sender's Rğfer6nce

ıie3sag6 Teİt

0 454Dİai64a69153
23B:Bank oPeration code

32A

CRED

:val Dte/cuİr/tntarbnk s6ttld
Date
:27 Decenüer 2011

Atnt

Cuİ]İ:ency:UsD (Us DOLLAR)

50K:

Amount ;#1.250.000,00+
ordering custoDef -Na.!ıe 6 Addİess
/TR240001200945400065000015
BELLI{AY LIMITED

FIRST ELOOR JIJBILEE BUILDİNGS
VIcToRlA sT-DoUGLAS lsLE oF l4AN
9999 -INGILTERn _GB
53A: sendef's corregPondeot - BIc
İRVTUS3NXXX

THE BANK CF NE!{ YORK MELLON
NEW YORK, NY US

59 iBen6ficiary customer-Na8€ § Addr
,/TRl B0 00 4 60 02 07 0 010
OSMAN KETENCI

0

005 3B 65

71A:Details of chafgos

ı{€saage Tİailer
i[4AC:00000000}
i

CHK: c7

2

6ABEC14 F2 i

Inğervenğions

:NetwoIk Report
categofy
cr€ation TLlcr 2'1 .12.2011 16: 3 6: c0
: swlFT Interface
APt lication
: sAA
oporatot
Teİt
:
{

1: E2lTRHBTR2AAxxx3?7?O99141}

{

4 |

|I'7'7

||II22?1636

} {

451:0 i

}

tnstanc6 Tj.Pe and Trangmission
Notification (Transmigsion) of oİiginal sent to swlFT (AcR}
}ilet$ork Delivery sğatus: Ne!,ror]< a-ai(
: NcIiI].a]Pİiority/Delivery
ııtessage Input Reference: 1c3a 1i i 21.5:!da:R2a}Jxx3 .16',c36542
Message Header

Financial Ingtitution Transf€f

PIıT FıN 202cov G€rr€ra1
sşift
sender
: TRHBTR2AXXX
TUi.KIYE I1ALK

BAJ,]ı,3S

1 A.s. (İiEAD oıFacE)

ISTANBUL TR
:IRvTUs3NxXx
TgE BANK oE NE-vl YoRE
liEw YORK,NY Us

Roceiver

}IEI-I-ON

iiğssago Text

20 Tİansaction R6f6rence
:

c454DTc158566120

Nuüb€r

21 Related Reforence
:

0454DT0158566120

Date, cuİfencf, code, ınt
i15 Deceİ,İ,er 2011

32A-:velue

Date

Cu!:rency:UsD (IJs DoLlnR)

58A:

Amount :*2.500.000,00*
Beneficiary Institution - BIc
BTFHTR] SXXX

AI,BARAKA TURK PARTICIPATIoN BANK
50K:

ISTANBUL TR

ordeİing cuğtoııer-Naüe 6 Addİ6a9
/TR2

4

0001200

94 54 00

BELLWAY LIMITED

0

65000015

ElRsT FLooR JUBILEE

BU]LDIt,ı'Gs ViCTo
9999 -INGILTERE -GB
59 :B6neficj.ary customer-ıla.td6 & Addİ
8275?000002
/rR30

------

{mc:00000000}
{

CHK: E7 519

4

6E5827

cat€gory

}

Mesgaga

TİaiIer

Intervention9

:Network Report
creation Tirıe: 15. 12.2011 10: 35: 00
At trlicağion i st/,JIET 1nterface

oPerator
Teİt
{

:

sAA

i

1: F21TRHBTR2AAXXX 3'16\086542I

{

4: { 1??:1112151035}

{

451:0

} )

--- Instance Ett>€ and Trangmission
i{otificatiotı (Transmisgiott) of oİiginal sent to stİlEr
NetıaofL Deliwery statuğ: Netrcak Acr
Pİiority/D6liv€ry
: }r-cnna]
l4e59age Tnput Roferonce:1035

11

i

2

15TRriBTR2AAxxx3

7

(Ac«)

6108 6541

ıras8age Headet
sr{ift İılPuT FIN 103 single cuağomer credt Tranafor

send6r

:

B6c€iw6r

ISTANBUL TR
: BTEHTRIsxxx

TRIiBTR2AXXX
TüRKIYE ILALK BANrASI

54

(İtaAD

ciE]cE)

ALBARA_{A TüRK PARTICIPAT1O},ı' BANK
ISTA|IBUL TR

20 :sender's Reference
0 4

A.s.

DTOl5B

5 6

Messag6 Text ----------

612 0

23B:Ban} operation code
CRED

32Atvat Dte/curr/Int6.bnk settld Art
Date
:15 Decerİber 2011
currency: UsD (Us DoLLAR)
Amount :#2.500.000,00*
50K:

ordering custo@or-Name
/

G Addreag

1R2 40o012o09 45400065000015

BELLWAY LIMİTED
EIRST ELOOR JUBILEE BUILDINGS VICTO

9999 -INGİLTERE -GB

53A:send6r's cortegpondent - BIc
1RVTUs3Nxxx
THE BANK OE NEW YORK
NEW YORK, NY US

59 :B€neficiary
,7

sTAEA
sItA

MET-T,ON

custoEeİ-Name E Addİ
]000002

of charges
Mesgago

t}{Acl00000000}
{ cHK: 4 DA5BD2 00E9Ai

1rail6t

iNetwork Report
category
creatiott Tile: 15. 12.2011 l0: 35: 00
App1ication : swI!"I Interface
: sAA
oP€rator
:
Text
i 1 : F2 1TRHBTR2AAXXX3?

61 0B 654 1 } | 4,|

II'l'7 . |u,21,5!035

}

i

4 5

1.

0 }

}


Download man adasi belgeleriman_adasi_belgeleri.pdf (PDF, 50.73 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file man_adasi_belgeleri.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000703757.
Report illicit content