statut (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 12/01/2018 at 10:04, from IP address 46.229.x.x. The current document download page has been viewed 857 times.
File size: 10.73 MB (21 pages).
Privacy: public file
File preview


)
-

Na temelju ilanka 41. Zakona o predSkolskom odgoju iobrazovanju (,,NN" broj94l2073l,i
dlanka 54. Zakona o ustanovama (,,NN" broj76193.,29/97.,47/99,35/08)Upravnovijeie Djedjeg
vrilca Zipka Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 16 , donijelo je Statut na sjednici

ca'zanoi

i3

lC' LC|S

n
2

?

?
?
?
?
?
?
2

STATUT

I

OPCE ODREDBE

elanak 1.

Ovim se Statutom ureduje status, naziv i sjediSte Djedjeg vrtiia, naziv i sjediSte podruinice
i-'ei eg vrtica, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Djeijeg vrtiia, djelatnost,

-strcjswo, uvjeti i nadin rada, radno vrijeme Djedjeg vrtiia, vodenje i upravljanje Djeijim vrtiiom,
c. e okrug i naiin rada strudnih tijela, imovina Djedjeg vrtiia, opii akti, nadzor i javnost rada te druga
i :arja od vaZnosti za obavljanje djelatnosti Djedjeg vrtiia Zipka Gornji Mihaljevec.

3
)
)

u

ilanak

Djeijivrtii

Zipka (u daljnjem tekstu Djeijivrti6) javna je ustanova koja ostvaruje programe

rjege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zastite, prehrane i socijalne skrbidjece rane
ccc: prilagodene razvojnim potrebama te njihovim mogudnostima isposobnostima.

a
)
a
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

i

predikolske

elanak 3.

)
,
)
)
)
)

2.

Osnivai vrtiia je Romana Lir.ekiz eakovca , Dr. Vlatka Madeka 33, temeljem dlanka 7.Zakona
o usianovama (,,NN" broj76/931i dlanka 7. Zakona o predSkolskom odgoju iobrazovanju (,,NN" broj
,;

/.J 15l.

elanak 4.
Prava iduinostiosnivada Djedjegvrtida Zipka obavlja, sukladno zakonu, Romana Ziiet

(u

3a.1r,em tekstu: osnivad ).

II

NAZIV ISJEDISTE

elanak 5.

Djedji vrtii obavlja svoju djelatnost, posluje isudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dletji vrtii Zipka, Gornji Mihaljevec.
SjediSte Djedjeg

vrtiia

Zipka je u Gornjem Mihaljevcu, Gornji

Mihaljevec

16.

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
?
9
?
?
?
?
?
?
2

Djeiji vrtii Zipka je pravna osoba upisana u sudski registar koji se vodi kod Trgovadkog suda u
Varaidinu, u zajednidki elektroniiki upisnik ustanova predSkolskog odgoja koje vodi ministarstvo
nadleino za obrazovanje te Ureda driavne uprave u Medimurskoj iupaniji.
elanak 6.

I

I

Djedji

vrtii Zipka moie promijeniti naziv i sjediSte uz suglasnost osnivada .

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjediSte Djedjeg

mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtida u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi
podaci koje osnivadki akt sadrii temeljem posebnog zakona, osnivai Djeijeg vrtiia duian je izvrSiti
izmjene osnivaikog akta te podnijeti zahtjev nadleinom ministarstvu obrazovanja.
elanak 7.

I

2
2
2
)
)
)
)

a
a
,
a
,
a
,

a
a
a
a
a
,

vrtiia ili ako se

Naziv Djedjegvrtiia Zipka mora bitiistaknut na zgradiu kojoj je njeno sjediSte ina objektima
u kojima obavlja djelatnost predSkolskog odgoja.

III

ZASTUPANJE I PREDSTAVUANJE

elanak 8.
Djedji

vrtii predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Djedjeg vrtida , predstavlja i zastupa Dje€jivrtii,
poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Djedjeg vrtiia, sukladno Zakonu o pred5kolskom

odgoju iobrazovanju iovim Statutom, zastupa Djedjivrti6 pred sudovima, upravnim idrugim
driavnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.
Ravnatelj vodi strudni rad Djeijeg

vrtiia i odgovoran je

za obavljanje strudnog rada. Ravnatelj

djeijeg vrtida ima sva ovla5tenja u pravnom prometu.
elanak 9.
Ravnatelj moZe dati punomoi drugoj osobida zastupa DjeEjivrtii u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona o pred5kolskom odgoju iobrazovanju kojim se

ureduju obvezni odnosi.
dlanak 10.

kojije pravokutnog oblika na kojem je ispisan
test: DjeijivrtiiZipka, GornjiMihaljevec L6, 4A 306 Macinec. Pedatima svoj broj. Ravnatelj
U pravnom prometu Djedji vrti6 koristi pedat

odluduje o broju pedata.

?
?
?
?
?
?
?
p
a
?
?
?
?
?
)
)
)
)
)
)
)
)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

elanak 11.

Peiatom se ovjeravaju isprave iakti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima
driavne uprave ijedinici lokalne samouprave.

IV IMOVINA

DJEOEG VRNEA

I

ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

elanak 12.
lmovinu Djedjeg vrti6a dine stvari, prava i novdana sredstva . lmovinom raspolaie Djeiji vrtii
pod wjetom ina nadin propisan Zakonom o pred5kolskom odgoju i naobrazbi, drugim propisima
donesenim na temelju istog i ovim Statutom.
Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivada, stedena pruianjem usluga, kao iona koja su
pribavljena iz drugih izvora dine imovinu Djeijeg vrtiia.
elanak 13.

Ako Djeiji

vrtii u obavljanju svoje djelatnosti

osWari

dobit, duian ju je upotrijebiti

za

obavljanje i razuoj svoje djelatnosti, sukladno Zakonu o predSkolskom odgoju iobrazovanju
propisima donesenim na temelju istog.
O raspodjeli dobiti Djeejeg vrtiia do 5.000,00 kn odlutuje osnivad, a veieg

i

od 5.000,00

kn

odluduje Upravno vijede Djedjeg vrti6a.
elanak 14.
Za obveze u pravnom prometu

Djeiji vrti6 odgovara cjelokupnom imovinom i neogranideno

odgovara za sve obveze vrtiia.

V

NASONALNI KURIKUTUM ZA PREDSKOTSKIODGOJ I OBRAZOVANJE I PROGRAMI
DJEOEG VRTIEA

elanak 15.
Programi Djedjeg vrtiia su:

-

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogudnostima i sposobnostima,

-

Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju,

-

Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi,
Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

Ftogrami predikole,
Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog

i

sportskog sadrZaja

elanak 16.
Program predikole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu 5kolu.

!rogram pred5kole za djecu koja pohadaju vrtii integriran je u redoviti program predSkolskog odgoja
) eijeg vrtiia.
SadrZaj itrajanje programa pred5kole propisuje ministar nadleian za obrazovanje
:ra'li nikom.
Obveznik predikole koji ne pohada Djedjivrtii upisuje se u program predikole u djeijem
"-:,sl iliosnovnojSkolinajbliiima njegovom mjestu stanovanja kojiprovode program predSkole za
l-eru koja ne pohadaju vrtii.
U slu6aju da na odredenom podruiju nema djedjeg vrtida, odnosno osnovne Skole koja
trovodi program pred5kole, jedinica lokalne odnosno podrudne (regionalne) samouprave duZna je
s5igurati provodenje programa pred5kole za djecu , na nadin da osigura prijevoz do najbliieg vrtiia
'; ikole koja izvodi program predikole, ako se ne radi o udaljenosti veioj od 20 kilometara u odnosu

ra mjesto stanovanja djeteta.
Ako su djedji

vrtii

ili osnovna Skola koja izvodi program pred5kole udaljeni vi5e od 20

't' ornetara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica lokalne odnosno podruine (regionalne)
sarnouprave duinaje osnovati djedjivrtii/njegovu podruZnicu ili organizirati program predikole pri
osnrovnoj 5koli na podrudju unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta.

elanak 17.

djedjivrtii moie izvoditi programe sukladno
pedago5kog
predikolskog
odredbama Driavnog
standarda
odgoja i naobrazbe . Broj programa koje
Ovisno o potrebama djece izahtjevima roditelja,

ce ostvarivati Djedji vrti6 utvrduje Upravno vijeie, suglasnost na programe daje ministarstvo

:adleino

za obrazovanje.

elanak 18.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je

vrtii osnovan proiiruje djelatnost izvodenjem
rovih programa ili djedji vrtii mijenja program, djeiji vrtii obavezan je prije podetka provedbe
programa podnijeti pismeni zahtjev radi davanja suglasnosti.
Ako se zbog pro5irenja djelatnosti izvodenjem novih programa ili izmjene programa mijenja
o'dobreni program rada kao jedan od uvjeta za podetak obavljanja djelatnosti, djedji vrti6 je duian
prije podetka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rjeSenja o podetku rada u
p"orn l.jenjenim uvjetima.

a
I
n
L----

F
3
F

Nakon pribavljene suglasnosti , djeijivrti6 moie zapodeti s izvodenjem novih programa
odnosno izm'rjenjenog progra ma.

-

flanak 19.

f,
f,
)
)
)
-

a
a
)
a
a
a
a
a
a
a
,

a
a
a
a
a
a

U oswarivanju programa iz dlanka 15. ovog Statuta Djedji

vrtii je duian stvarati primjerene

uvjete za rast i razvoj svakog djeteta , dopunjavati obiteljski odgoj i svojom otvorenoiiu uspostaviti
suradnju s roditeljima iliskrbnicima i neposrednim djedjim okruienjem.

Djedjivrtii ie u aktivnostima

sa djecom

koristiti igraike temeljem Zakona o ispravnosti

igradaka.

Radno vrijeme Djedjeg vrtiia mora biti uskladeno s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

dlanak 20.
DjeEji

vrtii obavlja djelatnost

na temelju GodiSnjeg plana i programa rada koji se donosi za

@agoSku godinu, a koja traje od 01. rujna do 31. kolovoza slijedeie godine.
GodiSnji plan i program rada obuhvaia programe odgojno-obrazovnog rada, programe
zdravstvene zaStite, higijene i prehrane, programe prehrane i socijalne skrbi, kao i druge programe

koje Djedji

vrtii ostvaruje u dogovoru s roditeljima iliskrbnicima djece.
elanak 21.

Odgoj i obrazovanje djece rane i pred5kolske dobi ostvaruje se na temelju Nacionalnog
kurikuluma za pred5kolski odgoj i obrazovanje.
Nacionalni kurikulum utvrduje vrijednosti, nadela, opieobrazovne ciljeve i sadrZaje svih
aktivnosti i programa, pristupe i nadine rada s djecom rane i predSkolske dobi, odgojno obrazovne

ciljwe po podrudjima razvoja djece i njihovim kompetencijama te vrednovanje.
Nacionalni kurikulum donosi ministar nadleian za obrazovanje.
Kurikulum djedjeg vrtiia donosi Upravno vijede Djedjeg vrtida do 30. rujna teku6e pedagoSke
godine.

elanak 22.

Djedjivrtii je duian osigurati upis djece prema planu kojeg donosi Upravno vijeie
Djefjeg vrtiia i Opdinsko vijeie, svojim aktom.

dlanak 23.
Rad djece rane i pred5kolske

obrazovnim skupinama.

dobi ustrojava

se u mje5ovitim,

po dobidjece, odgojno

)
-

a
)
)

a
)
)

Velidina DjeEjeg vrti6a, broj odgojno-obrazovnih skupina, broj djece u odgojno-obrazovnim
skupinama te normativ rada odgojitelja u skupini ureduje se Driavnim pedagoikim standardom
predSkolskog odgoja i naobrazbe.

tlanak

Djeijivrtii vodi pedagolku

24.

i zdravstvenu dokumentac'rju, te evidenciju o djeci u skladu sa

Zakonom o predSkolskom odgoju i obrazovanju

.

elanak 25.

Djeijivrtii skrbio zdravstvenom stanju i prehranidjece
u skladu sa Zakonom o predikolskom odgoju iobrazovanju

i

za vrijeme boravka u Djedjem vrtidu

propisima donesenim na temelju istog.

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

a
a
a
a
a
a
)
a
a
a
a
a
a
a
a
a

VI PODRUZilICA -

PODRUENI ODJET

elanak 26.

vrtii

ima Podruinicu - Podrudni odjel kojije ustrojbeni dio Djeijeg vrtida za kojije
osnivadkim aktom odredeno da obavlja djelatnost predSkolskog odgoja i obrazovanja i posluje pod
Djedji

nazivom Djedjeg vrtida i svojim nazivom i pritome mora navesti svoje sjediSte i sjedi5te vrtida.
PodruZnica - Podrudni odjel nije pravna osoba, te njenom djelatno3iu iposlovanjem prava
obveza stjeie Djeiji

vrtii.

i

PodruZnica - Podru6ni odjel upisuje se u sudski registar kod Trgovadkog

suda u Varaidinu kao ustrojbena jedinica Djeijeg vrtiia.

Djelatnost i poslovanje u Podruinici - Podrudnom odjelu vodi voditelj odjela u okviru ovlasti
utvrtlenih zakonom i ovim Statutom.
Voditelj je osoba koja predstavlja i zastupa Podruinicu - Podrudni odjel, poduzima pravne
radnje u ime podrudnog odjela, te odgovara za zakonitost rada PodruZnice - Podrudnog odjela.
Podnosi izvje5de ravnatelju Djedjeg

vrtiia.

Nadin izbora i trajanje mandata voditelju Podruinice -

Podruinog odjela odreduje sam osnivad Djedjee vrtiia, a u skladu sa Zakonom o predikolskom
odgoju i obrazovanju.
Rad Podruinice - Podrudnog odjela treba biti ureden Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, a
u skladu s osnivadkim aktom i statutom.

a
a
a
a
a
a
a
a
a

VII NAZIV ISJEDISTE
elanak 27.
PodruZnica - Podrudniodjelobavlja svoju djelatnost pod nazivom:

)

Djeiji vrtii Zipka, Gornji Mihaljevec, Podruini odjel RingiSpil.

f,

Sjedi5te Podruinice - Podrudnog odjela je u Lopatincu, l.G. Kovadiia 111a

a
-

a
a
,
a
a
u
,

a
,
a
a
a
u
a
a
a
u
,
,
,

t
t
,
,
,
,
,
,
)
,
,
,

VIII

UNUTARNJE USTROJSTVO I NAEIN RADA DJEOEG VRTICA

elanak 28.
Unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad Djeijeg vrtiia u cilju
csfra.ivanja djelatnosti predSkolskog odgoja i skrbi o djeci.
Unutarnjim ustrojstvom Djedjeg vrtiia povezuju se svi oblici rada djelatnosti prema vrsti i
srodnosti programa i poslova, kako bise ostvarili provjereni rezultati rada u procesu predSkolskog
odgoja i skrbi o djeci , primjereno zadovoljavanje njihovih potreba i interesa, te rad Djedjeg vrtiia
<ao.javne ustanove.

elanak 29.
Unutarnjim ustrojstvom Djedjeg vrtiia osigurava se ostvarivanje predSkolskog odgoja i skrbi o
clecl i drugi strudno pedagoiki rad.

elanak 30.
Programe zdravstvene za5tite djece, higijene i pravilne prehrane te programe socijalne skrbi
diece u Djedjem

vrtiiu utvrduju resorna ministarstva.
dlanak 31.

U Djedjem vrtidu se rad s djecom organizira u mjeSovitim odgojno-obrazovnim skupinama.

elanak 32.
U Djedjem

vrtiiu ustrojava

se i provodi odgojno-obrazovni rad s djecom rasporedenom u

skupi ne cjelodnevnog boravka.

Ustroj i provedba odgojno-obrazovnog rada u Djetjem vrtiiu sukladno stavku 1. ovog dlanka
provodi se na temelju Driavnog pedago5kog standarda pred5kolskog odgoja i naobrazbe.

elanak 33.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena, dnevniodmor te uredovno vrijeme za rad sa
stranKama, roditeljima, skrbnicima, odnosno korisnicima usluga, te drugim gradanima pobliZe se

u'edu e Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i nadinu rada Djedjeg vrtiia.
Dleiji vrtii je duian putem sredstava javnog priopiavanja i putem oglasne plode, kao i na
C--;l p':1al.6an nacin obavijestiti o radnom vremenu.

IX RADNICI DJEOEG VRTIEA

ODGOJNO-OBRAZOVNI RADNICI I OSTALI RADNICI

elanak 34.
Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja , socijalne i zdravstvene zaitite te skrbi o djeci rade

odsoi no-obrazovni radnici:

Odgojitelji i strudni suradnik ( pedagog, psiholog, logoped i rehabilitator),
Medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica

Odgojitelji i strudni suradnici moraju imati odgovarajuiu zdravstvenu sposobnost za obavljanje
3cs ova njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaStite, te skrbi o djeci rane i
::edi<olske dobi.
Odgojno-obrazovni radnici u Djedjem vrtiiu moraju imati odgovarajuiu vrstu i razinu
crrazovanja te poloien strudni ispit.
Svi radnici koji rade u Djedjem

vrtiiu podlijeiu zdravstvenom nadzoru.

Radnici koji u Djedjem
poslove u vezi s prometom namirnica ili dolaze u dodir s namirnicama ivodom,
ijeiu obvezi zdravstvenog pregleda dva puta godiSnje.

'.'l cu obavljaju
oc!

Odgovarajuiu vrstu obrazovanja odgojno-obrazovnih radnika te razinu i vrstu obrazovanja
csralih radnika u Djedjem vrtiiu pravilnikom propisuje ministar nadleian za obrazovanje

elanak 35.

Radni odnos u Djedjem
za|,

ofa (neovisno

vrtiiu ne moie zasnovati osoba

koja je pravomoino osudena kaznu

o tome je li izreiena uvjetna ili bezuvjetna kazna) za neko od kaznenih djela

pofinjenih s namjerom protiv Zivota i tijela, protiv Republike Hrvatske, protiv pravosuda, protiv
javnog reda, protiv imovine, protiv sluibene duinosti, protiv dovjednosti i ljudskog dostojanstva,
protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskori5tavanja djeteta, protiv
djelo poEinjeno na Stetu djeteta ili koriStenjem djeteta ili maloljetne osobe, osim ako je nastupila
rehabilitacija prema posebnom zakonu.

vrtiiu ne moie zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni
postupak za neko od kaznenih djela navedenih u stavku 1. ovog dlanka.
Radni odnos u Djedjem

Radni odnos u Djeijem vrtiiu ne moie zasnovati osoba koja je pravomoino osudena za neko
prekriajnih
od
djela za nasilnidko pona5anje, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.
Ako osoba u radnom odnosu u Djedjem vrtidu bude pravomoino osudena za neko od
kaznenih djela iz stavka 1. Ovog dlanka ili neko od prekriajnih djela iz stavka 3. Ovog dlanka, Djedji

vrtii

kao poslodavac otkazat de ugovor o radu bez obveze poitivanja propisanog ili ugovorenog
otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za

pravornocnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu uvjetovanim
skrivljenim ponaSanjem radnika, u kojem 6e sludaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje roka
ugovora o radu, od radnika zahtijevati da odmah prestane raditi tuekom otkaznog roka.
Ako ie pravomodnim rjeSenjem obustavljen kazneni postupak, odnosno prekriajni postupak
pokrenut protiv radnika ilije pravomodnom presudom radnik osloboden odgovornosti, radniku 6e se

vratiti obustavljeni dio plade od prvog dana udaljenja.
Osoba koja je pravomoino osudena, odnosno protiv koje je pokrenut kazneni postupak za
neko od kaznenih djela iz stavka 1. Ovog dlanka ili prekriajni postupak za neko od prekrSajnih djela iz
stavka 3. Ovog dlanka, ne moie obavljati poslove u Djedjem vrtiiu niti kao vanjski suradnik Djedjeg

vrtka.

vrtiii

ne mogu raditi ni osobe kojima je izredena zabrana rada ili im je prestao
radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na Stetu prava i interesa djece.
U Djedjem

Radni odnos u Djeijem vrtiiu ne moZe zasnovati osoba koja ima izreEenu mjeru za zaititu
dobrobiti djeteta sukladno posebnom propisu.

X

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA U DJEEJEM VRTICU

elanak 36.
Radni odnos u Djeijem

vrtiiu

zasniva se Ugovorom o radu na temelju natjedaja.

Odluku o objavi natjedaja donosi Upravno vijeie.


Download statutstatut.pdf (PDF, 10.73 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file statut.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000720133.
Report illicit content