PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactREGULAMIN LETNIEGO ZLOTU .pdf


Original filename: REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf
Author: PePeR

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2018 at 22:52, from IP address 92.55.x.x. The current document download page has been viewed 303 times.
File size: 319 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


CELICA-CLUB POLAND
WWW.CELICA-CLUB.ORG.PL

REGULAMIN IMPREZY
XV URODZINY
CELICA-CLUB POLAND
BROCZYNO 2018

REGULAMIN URODZINOWEGO ZLOTU
CELICA CLUB POLAND
BROCZYNO 2018
1. Organizator i kierownictwo imprezy:
Organizatorem zlotu jest: Celica Club Poland
2. Osoby oficjalne:
- bartek_asik (członek zarządu)
- Robert (członek zarządu)
- Matus (członek zarządu, skarbnik)
3. Program imprezy:
8:30 - otwarcie wjazdu na lotnisko
9:00-9:40 - odbiór administracyjny, przydzielenie numerów startowych
9:45 – odprawa uczestników
10:00 – przejazd zapoznawczy
10:15-15:15 – próby sprawnościowe, planowane 3 sesje (w zależności od liczebności
startujących i czasu prób) oraz jazdy wolne
15:30 – ogłoszenie ostatecznych wyników, ceremonia wręczenia nagród oraz
oficjalne zakończenie Zlotu.
2. Cel imprezy:
Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy
samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych, jak również integracja
i poszerzanie wiadomości na temat modelu Toyoty.
3. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się w dniu 24.02.2018r. na byłym wojskowym lotnisku w
miejscowości Broczyno (koło Czaplinka)
4. Uczestnictwo i zgłoszenia:
 Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto posiada prawo jazdy i samochód
Toyota Celica ( lub inny dopuszczony przez organizatorów ) z ważnym
dowodem rejestracyjnym.
 Załogę stanowi kierowca i pilot lub sam kierowca.
 Zgłoszenia do udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną na adres
www.celica-club.org.pl w temacie dotyczącym Urodzinowego Zlotu Celica
Club Poland w Brocznynie.
 Wpisowe ustala się w wysokości 100zł dla osób chcących wziąć udział w
próbach sprawnościowych, dla klubowiczów Celica Club Poland start w PS
jest darmowy.
 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 Załoga w przypadku wycofania się z udziału w imprezie ma obowiązek
powiadomienia o zaistniałym fakcie organizatora przed rozpoczęciem prób.

5. Auta biorące udział w zawodach i podział na klasy:
 Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe posiadające
ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP
i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
 Podział na klasy:
1 klasa – celica 1.6 i 1.8 VIgen
2 klasa – celica 2.0 oraz VIIgen + TS
3 klasa – celica turbo/kompresor
4 klasa – gość
(klasy mogą ulec zmianie po zamknięciu listy startowej – będzie brana pod uwagę
ilość zgłoszonych aut z danej klasy)
6. Obowiązki startujących:
 Przez wysłanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego
podporządkowania się przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom
wydanym przez kierownictwo zawodów zarówno poprzez komunikaty jak i
inne formy przekazu.
 Próby odbywają się po wyznaczonych trasach w zapiętych pasach
bezpieczeństwa i z pozamykanymi oknami.
 Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością z
przydzielonym numerem startowym. Nie stawienie się na linii startu w
odpowiednim czasie może spowodować utratę możliwości przejazdu w danej
sesji.
 Uczestnik Zlotu musi posiadać ubezpieczenie obowiązkowe OC.
7. Dyscyplina podczas trwania imprezy:
Organizator może ukarać uczestnika za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe
zachowanie lub nie zastosowanie się do poleceń kierownictwa imprezy lub innych
osób funkcyjnych – upomnieniem, a w przypadkach drastycznych -wykluczeniem.
Dopuszcza się przejazd dwóch uczestników jednym pojazdem na podstawie
osobnych zgłoszeń.
W przypadku awarii samochodu należy fakt zgłosić kierownikowi próby, który
dokona poprawki na liście startowej.
8. Punktacja:
 0,01 sek. czasu trwania próby - 0,01 pkt
 przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka lub kolumny opon – 5 pkt
 falstart - 5 pkt
 niewłaściwe przejechanie lub nieukończenie próby - Taryfa
Taryfa – to 150% czasu przejazdu najszybszego w klasie na danej próbie. Powyższą
zasadę stosuje się w przypadku przejazdu próby przez uczestnika w czasie gorszym
niż 150% czasu zwycięzcy w klasie.

9. Klasyfikacja i nagrody:
Klasyfikacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają punkty za wszystkie
próby sportowe. O zwycięstwie w klasie decyduje najmniejsza ilość punktów karnych.
Po zakończeniu imprezy przyznawane będą nagrody honorowe trzem pierwszym
zawodnikom w poszczególnych klasach (nie dotyczy klasy gość)
10. Odpowiedzialność Organizatora:
Organizator jak i właściciel toru nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody
wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i
spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.


REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf - page 1/4
REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf - page 2/4
REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf - page 3/4
REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf - page 4/4

Related documents


regulamin letniego zlotu
regulamin2017
zawody na 1 4 mili regulamin
regulamin gp 2015 1
paris regulamin uczestnictwa 1
o wiadczenie uczestnika zlotu meeting of japanese toys


Related keywords