Regulament Kinder instore (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Canon iR-ADV 4225 PDF / Adobe PSL 1.2e for Canon, and has been sent on pdf-archive.com on 26/01/2018 at 17:16, from IP address 194.50.x.x. The current document download page has been viewed 493 times.
File size: 1.51 MB (18 pages).
Privacy: public file
File preview


o M A NI

,l

*
pt'c zctl

Iu

liti

în

s c r i.s

MENTUL OFICIAL AL CAN{PANIEI PROMOTIONALE
ANIVERSAREA KINDER 50 DE ANI CU MII DE PREMII!''
Campanie promotionala pentru consumatori
Perioada campaniei: 27 si 28 ianuarie 2018; 3,4,10,11,17 si 18 februarie 2018
'R.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIBI PROMOTIONALE
I'SARBATORIM ANIVERSAREA KINDER 50 DE ANI CU MII
DE PREMII!" ("Campania") este organizata si desfasurata de societatea FERRERO
ROMANIA S.R.L., cu sediul in str. Barbu Vacarescu nr.201, Globalworth Tower, etaj 72,
sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J401700312006, CUI
18621732, atribut fiscal RO, telefon 021 528 22 00, fax 02I 528 22 10, inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza
notificarii nr. 8ó95, care detine conform legii calitatea de operator de date cu caracter personal
si preluoreaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie in conformitate cu
Legeanr.61112Q01 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor rlate, precum si cu celelalte norrne aplicabile in materie,
denumita in continuar e " O rgønílato r ul' sau "FEATR E RO RO MAN IA" .

I .1 Carnpania promotionala

7.2. Campania este organizata de Organizator prin intermediul:
./ Agentiei de publicitate LION COMMUNICATION SERVICES S.4., cu sediul social
in Bucuresti, sector 1, str. Nicolae Iorga nr. 13, Corp A, etaj 3, camera 4, inregistratala
Registrul Comertului sub nr. J401853112009, avand cod unic de inregistrare 25848554,
inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal inbazanotificarii nr. 10975 , si

'/

Agentiei de publicitate SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul social in
Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18, sector 3, inregistrata la
Registrul Comertului sub nr. J401379212005, cod fiscal RO 17290596, inregistrata la
Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal inbaza
notificarii nr. 15830,
denumite impreuna in continuare "Agentiile".
1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termeniii si conditiile Regulamentului
oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul

Oficial").
SECTIUNF,A 2. TEMEIUL LEGAL

2.I. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 9912000
privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata.
SECTIUNEA 3. LOCUL DE DESF'ASURARE
SI DURATA CAMPANIEI PROMOTIONAI,E
3.1. Campania este organizatape teritoriul Romaniei si se va desfasura exclusiv in magazinele din
retelele Auchan, Cora, Carrefour, Mega Image, Carrefour Express, Profi selectate de
Organuator si mentionate expres in Regulamentul Ofïcial (denumite in continuare "Locatiile
perioada campaniei
Participante"). Listele tuturor
Particioante. Drecum si zilele
a icabile fi
se
c in Anexa nr. 1 1

a

si in Anexa nr. 2
prezentul Resulament Ofi cial

H

- Lista

zinclor de

iscountcr

I

3.2. Campania se va desfasura in perioada2T qi 28 ianuarie 2018; 3,4,10,11,17 si 18 februarie
2018 (denumita in continuare "Perioada Campaniei"), exclusiv in zilele clin Perioada Carnpaniei
aplicabile hecarei Locatii Parlicipante in parte, expres mentionate in Anexa nr. 1, respectiv Anexa

nr.2,
3.3. Perioada de activare a prolnoterilor Carnpaniei in Locatiile Participante se incadreaza strict in
zilele de sambata si duminica, din Perioada Carnapaniei, aplicabile Locatiei Participante
respective, conform Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr.2, in intervalul orar 11:00 - 19:00.

SBCTIUNEA 4. REGULAMENTUL OFICIAL
4.1. Prin participarea la aceasta Campanie participantii sunt de acord sa respecte si sa
conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

se

4.2. Regulamentul Oficial al Campaniei este intocmit si va fi facut public conform legislatiei
aplicabile, fiind disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, in oricare dintre urmatoarele
modalitati:
- accesand site-ul www.kinder.ro:
- trimitand o solicitare scrisa adresata catre SMARTPOINT CONSULTING S.R.L., cu sediul in
Bd. Ferdinand nr. 13, sector 2 sau la adresa de email office@smarlpoint.ro.

4.3. Potrivit deciziei Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii
publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare. Informatiile pe care astfel de
materiale le contin vor fì interpretate in conformitate cu si completate cu prevederile prezentului
Regulament Ofìcial. Premiile astfel cum acestea sunt prezentate in imaginile folosite pe materialele
de promovare ale Campaniei sunt cu titlu de prezentare.
4.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament Oficial,
precum si dreptul de a suspenda, inceta, intrerupe si/sau prelungi desfasurarea Campaniei, oricand,
prin intocmirea unor acte aditionale, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa
aducerea la cunostinta publicului a modificarilor intervenite, prin publicarea pe website-ul
www.kinder.ro sau prin alte mijloace de informare a publicului, cu cel putin 24 de ore inainte ca
acestea sa devina aplicabile.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor frzice, cu capacitate deplina de
exercitiu, cu domiciliul sau resedinta in Romania, cu varsta minima de 18 ani, impliniti pana la
data inceperii Campaniei, care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial
(denumite in continuare individual"Partícipønf' si colectiv "Participantl').
5.2. Nu au dreptul sa participe laprezenta Campanie angajatä Organizatorului, ai Agentiilor si ai
celorlalte agentii/societati implicate in organizarca Campaniei, dupa caz, respectiv membrii de
familie ai acestora (copii, parinti, fratilsurori, solsotie).

5.3. Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si
neechivoca rle catre Parficipanti a prez,entrilrri Regulament Oficial.

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE
2

k!^

{¡tut

*
1. Produsele parlicipante la Campanie sunt exclusiv urmatoarele produse Ferrero
ttKindertt

- marca

,/ Kinder Bueno cacao in ambalaj de 43g;
'/ Kinder Bueno white in ambalaj de 39g,
'/ Kinder Chocolate in ambalaj de 50g;
'/ Kinder Chocolate in arnbalaj de 100g;
'/ Kinder Chocolate Maxi in arnbalaj de 2Ig;
,/ Kinder Chocolate Maxi in ambalaj de2lgx6
,/ Kinder Country in arnbalaj de 23, 59;
./ Kinder Country in ambalaj de23,5gx4;
./ Kinder Delice Cacao in ambalaj de 39g;
,/ Kinder Delice Cacao in ambalaj de 39gx4;
'/ Kinder Happy Hippo in ambalaj de20,7g;
'/ Kinder Happy Hippo in ambalaj de20,7gx5;
./ Kinder Surprise in ambalaj de 20g;
'/ Kinder Surprise pentru fetite cu fundite in arnbalaj de2Og;
./ Kinder Schoko-bons in ambalaj de 469;
./ Kinder Schoko-bons in ambataj ae nig;
'/ Kinder Schoko-bons in ambalaj de 2009;
,/ Kinder Maxi King in ambalaj de 35g;
,/ Kinder Maxi King in ambalaj de 35gx3;
,/ Kinder Pingui cacao in ambalaj de 30g;
,/ Kinder Pingui cacao in ambalaj de 30gx4;
./ Kinder Pingui cocos in ambalaj de 30g;
./ Kinder Felie de Lapte in ambalaj de28g;
./ Kinder Felie de Lapte in ambalaj de 28gx5,
./ Kinder Maxi Surprise in ambalaj de l00g;
,/ Kinder Maxi Surprise pentru fetite cu fundite in ambalaj de 100g;
,/ Kinder figurine in ambalaj de 15gx3;
,/ Kinder Mini Mix in ambalaj de 54g;
,/ Kinder Maxi Mix cu jucarie din plus in ambalaj de 1339;
,/ Kinder Maxi Mix in ambalaj de 1539;
,/ Kinder Mini Mix in ambalaj de79g;
,/ Kinder Chocolate cu jucarie din plus in ambalaj de 50g;
,/ Kinder Chocolate Easter in ambalaj de 150g;
,/ Kinder Chocolate Easter in ambalaj de l00gx2;
./ Kinder Chocolate Easter in ambalaj de 3009;
,/ Kinder figurine de ciocolata in ambalaj de I02g;
,/ Kinder Mix Kinderino 1319 Easter
,/ Kinder Maxi Surprise in ambalaj de220g;
,/ Kinder Maxi Surprise pentru fetite cu fundite in ambalaj de220g;
,/ Kinder Mix cu urechi iepuras unisex 1689
,/ Kinder Mix cu urechi iepuras fete 1689
,/ Kinder Joy plush Easter20g
comercializate de catre Organizator pe teritoriul Romaniei, in Locatiile participante (denumite in
continuare in<lividual'rProdus Participant" si colectiv "Produse Participante").
6.2. Dupa data incheierii Campaniei Produsele Participante mentionate mai sus isi pierd calitatea
de Produs Participant la prezenta Campanie, Organizatod nemaiavand nicio raspundere sau
ob
e faJ¿ de consumatorii care achizitione aza asemenea
data incetarii Cam

J

sau

in

alte zlle decat cele mentionatc expres in Anexa

nr. I si Anexa nr.2 in dreptul fiecarei Locatii

Participante.

ó.3. Carnpania se desfasoara in limita stocului de Produse Participante disponibil la raft spre
comercializare in hecare dintre Locatiile Participante.

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
7.1. Pentru ca un Participant sa poata participa laprezenta Campanie si sa sa aiba sanse sa intre in
posesia unuia dintre premiile acordate in cadrul prezentei Campanii, acesta trebuie sa respecte
urmatorul mecanisrn:
,/ Sa achizitioneze dintr-o Locatie Participanta, in Perioada Campaniei, mai precis in zilele
expres mentionate in Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 in dreptul Locatiei Participante respective,
un Produs Participant sau mai multe Produse Participante (in orice combinatie), in
valoare totala de minim 15 RON (TVA inclus), specificat(e) pe acelasi bon fiscal, emis
in Locatia Participanta respectiva;
./ Sa se prezinte in oricare din zilele de activare a promoterilor si in intervalul orar precizale
in cadrul Sectiunii 3 art. 3.3, aplicabile Locatiei participante respective, la standul Kinder
special amenajat dupa linia caselor de marcat, din Locatia Participanta respectiva, si sa
prezintepromoterilor bonul fiscal ce atesta achizitionarea Produselor Participante conform
Regulamentului Ofìcial;
./ Pentru a fi validat, bonul fiscal trebuie sa he emis in Perioada Campaniei aplicabila
Locatiei participante respective, in Locatia Participanta respectiva, sa ateste achizitionarea
a minim unui Produs Participant sau a mai multor Produse Participante (in orice
combinatie), in valoare de minim 15 RON (TVA inclus), si sa nu aiba inscrisa nicio
mentiune legata de acordarea anterioara, pe baza sa, a vreunui card ruzulbll in cadrul
acestei Campanii;
,/ Dupa validarea bonului hscal de catre promoterul de la standul Kinder, Parlicipantul va
primi pe loc un card razuibil, in limita stocului de carduri disponibil in Locatia participanta
respectiva (intrucat numarul total de carduri emise de Organizator este limitat), ce ii ofera
Participantului posibilitatea de a castiga unul dintre premiile personalizate oferite pe loc
de catre Organizator in cadrul acestei Campanii, constand intr-o Sacosa personalizata
Kinder sau un Ceas personalizat Kinder.
I In cazul in care pebaza aceluiasi bon f,rscal sunt achizitionate mai multe seturi de Produse
participante, fiecare set fiind in valoare minima de 15 RON fiecare (TVA inclus), (de ex.
valoare totala de minim 30 lei, minim 45lei, minim 60 lei etc.), Participantului respectiv
i se va oferi posibilitatea sa primeasca, in limita stocului diponibil, cate un card razuibil
pentru fiecare set achizitionat, fara insa a se putea acorda aceluiasi Participant mai mult de
5 carduri pezi;
,/ In momentul oferirii cardului promoterul va bifa pe bonul fiscal Produsele participante
pentru care acesta a fost oferit, cu mentiunea ,,acordat card".
,/ Sa razuiasca cardul primit pentru a citi mesajul si a afladaca a castigat unul dintre premiile
oferite de catre Organizator in cadrul acestei Campanii. Participantii au sansa sa scastige
unul dintre urmatoarele premii descrise in cadrul Sectiunii 8 de mai jos: a) Sacosa
personalizata Kinder sau b) Ceas personaluat Kinder. Nu toate cardurile razuibile
sunt castigatoare.
,/ In cazul cardurilor castigatoare, pentru a intra in posesia premiului, Participantul trebuie
sa prezinte cardul razuit promoterilor de la standul Kinder din Locatia Participanta
respectiva, in perioada de activare a acestora, expres mentionata in cadrul Sectiunii 3 art.
3.3 tle rnai sus, corrfonn Arrcxci ru. I si Aluxci nt. 2, apliuabila Locatiei participaltu
de la
l1u
Perioada C
Premiil cal'e rìu sunt revendicate

4

*

'/

pot fì revendicate in afàra Perioadei Can-rpaniei si nici llu vor putea fi revendicate ulterior
incheielii Carnpaniei, unnand a ramalle in posesia Organizatolului
Dupa inmanarea prerniului/plemiilor promoterul va solicita participantului respectiv
nutnele, prenumele si numarul de telefon, iar parlicipantul va seÍìna in dreptul acestora,
consemnand validitatea acestora si faptul ca a intrat in posesia prerniului/premiilor.

SECTIUNEA 8. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
8.1.In cadrul

se

vor acorda urmatoarele

Tip premiu

Numar
premii

Sacosa personalizata Kinder
Ceas perso nalizat Kinder

10.000
5.000

8.2. Valoarea comerciala totala
RON (TVA inclus).
8.3. Premiile acordate nu pot

de catre

Valoare
individuala
(RON, TVA
inclus)

Valoare totala
(RON, TVA
inclus)

9,64
1g,g

a premiilor oferite in cadrul Campaniei este de

96.400
94.s00
190.900

fi inlocuite

cu alte bunuri sau servicii si nici nu se poate acorda
contravaloarea acestora in bani. De asemenea, nu este permisa schimbarea
parametrilorlcaractensticilor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.. Premiile astfel cum sunt
prezentate in imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt doar cu titlu de
prezentare.
8.4. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, directe sau
indirecte, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a
Produselor Participante la Campanie).

SECTIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR
9.1. Acordarea premiilor se va face conform mecanismului prevazut in cadrul acestui Regulament
Oficial, exclusiv pe Perioada Campaniei in zilele de activare specificate pentru fiecare Locatie
participanta, conform Anexei ur'. 1 si Anexei ru.2,pc lou,la stantlul Kindcr, in timpul programului
promoterilor, mentionat in art. 3.3. din prezentul Regulament, in limita stocului disponibil din
Locatiile participante.

SECTIUNEA 10. RASPUNDERE
10.1. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in litigiile referitoare la dreptul
de proprietate asupra bonurilor fiscale, cardurilor sau premiilor oferite. Existenta weunui litigiu
referitor la dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale oferite, cardurilor razuibile sau premiilor
castigate nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator Participantului care a respectat
prevederile prezentului Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator
Organizatod nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

10.2. Organizatorul Campaniei va acorda premii numai Participantilor care au luat parte la
Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. ln cantl in care
Organizatorul sau una dintre Agentii constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat
conditiile stipulate in prezentrrl Regulament Of,rcial, Qrganizatonll isi reze,rva dreptul de a
suspenda,/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatod sa
datoreze vreo
sau
ta
ul
5

0.3. In cazul il-l care Organizatorul constata aserrìenea situatii dupa ce pren-riul a f.ost cleja acorda
respectivul castigator va despagubi Organizatorul pentru intreg prejudiciu suferit si va resti
Otganizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente supoftate de Organizator in legatur
1

aceasta.

o

10.4. Organizalorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fiauda,
sau orice alte tentative care ar putea afecta desfasurarea, imaginea sau costurile acestei Campanii.

Orice incercare de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat excluderea din
Campanie a Participantului, respectiv a Parlicipantului benehciar al actiunilor ce contravin
Regulamentului Oficial, pentru intreaga Perioada a Campaniei, si implicit acesta nu va mai avea
dreptul de a primi niciun premiu. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau
care au facilitat castigarea de premii in mod nelegal, Organizatorul va putea solicita atragerea
raspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.

10.5. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii posesori ai
unor bonuri fiscale considerate nevalabile conform acestui Regulament Oficial sau cu solicitantii
care apar ulterior acordarii efective a premiilor sau dupa termenul de revendicare a premiilor
prevazul in prezentul Regularnent Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la
acordareapremiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regularnent Oficial.
10.6 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru:

./
,/
,/

c

lipsa din stocurile Locatiilor participante a Produselor participante la Campanie;
imposibilitatea unui participant de a intra in posesia premiului din motive ce tin de
persoana sa;
reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului
verbal de predare-primire (tabelului centralizator de predare a premiilor), nu vor fi luate in
considerare de catre Otganizator.

SECTIUNEA 11. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
1 1.1. Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 6171200I
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie

a acestor date, in calitate de operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea
Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, inbaza notificarii nr. 8695,
astfel cum aceasta a fost modificata si completata ulterior. Campania este organizata de
Organizator prin intermediul Agentiilor) care vor opera baza de date cu caracter personal ale
Participantilor la Campanie, colectate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament
Oficial.
11.2. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul acestei Campanii de catre
Organizator prin intermendiul Agentiei nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care
Organizatorul si sau imputemicitii Organizatorului trebuie sa respecte obligatii in temeiul
legislatiei in vigoare.

1l.3. Datele oferite de Participantii la Campanie vor fi prelucrate de catre Organizator si de catre
imputernicitii sai si vorputea f,r folosite de catre acestianumai pentru desfasurarea si supravegherea
desfasurarii corecte a Campaniei, cu precadere in vederea acordarii premiilor.
11.4. RefuzulPafücipantilor de a-si fwniza datele personale in mod corect si complet pentru
sibilitatea intrarii rn
consecinta
e mentionate mai sus va avea
6

*
1¿ UCA

prerniului/premiilor castigate in cadrul Carnpaniei, Participantii care reÍiza sa seÍnrleze, in dlepttrl
datelor lor, procesul verbal (tabelul cer-rtralizat) de predare-prirnire a prerniilor pierd orice drept
asupra prerniilor.

v

*

Nol

liber exprimat
in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenurnele, localitatea in care dorniciliaza si materialele
foto, audio si video inregistrate de Organizator sa poata fi facute publice si folosite pentru a face
publica premierea si asocierea acestora cu marcile ,,Kinder", insa doar in legatura cu prezenta
Campanie si fara a prejudicia irnaginea ori drepturile acestora. Dreptul de utilizale de catre
Organizator a acestor imagini se va face fara niciun fel de plata suplimentara pentru castigatori.
Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens cu ocazia semnarii procesul verbal
de predare primire a premiului, Organizatorul neconditionand validarea premiului si/sau acordarea
premìului de acordul castigatorului in acest sens.
1

1.5. Organizatorul le va putea solicìta castigatorilor ca, in baza acordului 1or expres

11.6. Organizatod si Agentiile garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor
Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii
67712001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13),
dreptul la interventie asupra datelor (art. I4), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus
unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
77.7 . Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator,la cerere si in mod gratuit, o data pe an,
confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de
asemenea, dreptul de a se opune in orice mornent, din motive intemeiate si legitime legate de
situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia
cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o
cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate
cu prevederile Legii 67712001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie
va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Ferrero Romania S.R.L., la urmatoarea adresa:
str. Barbu Vacarescu nr. 201, Globalworth Tower, etaj 12, sector 2, Bucuresti, in atentia
Departamentului de Marketing.

SECTIUNF,A 12. TAXE SI IMPOZITE
72.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor,impozitelor sau a altor obligatii fiscale
legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa pe care Organizatod este
obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform legii.
I2.2. Once alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul sunt in
sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 13. FORTA MAJORA
13.1. Forta majora este evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, intervenit dupa intrarea in
vigoare aprezentului Regulament Oficial, care nu poate fi controlat de catre Orgartizator, a carui
aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin
prezentul Regulament Oficial.

I3.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea
privincl indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fì impiedicata
sau intarziata. Organizatorul nu isi asuma in niciun fel obligatia de a prelungi Campania cu o
perioada corespunzatoare duratei evenimentului de forta majora, nici de a modifica orarul de
desfasurare ori Lo catiile
te ca urmare a aritiei unui eveniment de forta
ofa.
7

13.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe sau de a suspencla oricand
Campaniei, pentru motive independente de vointa sa sau in caztl in care intervin evenl
ar ingreuna semnificativ derularea in conditii optirne a Carnpaniei. Organizatolul va infonna
mai scurt tirnp posibil publicul cu privire la suspendarea sau intreruperea Carnpaniei, prin a
in Locatiile participante la Carnpanie si/sau prin publicare pe site-ul www.kinder.ro sau prin
rnijloace de informare a publicului.

t

^tuc

SECTIUNEA 14. LITIGII
14.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Carnpanie se vor
rezolvape cale arniabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de
instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
14.2. Eventualele reclarnatii legate de derularea Carnpaniei se vor putea trimite catre Smartpoint
Consulting S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, str. Splaiul Unirii nr. 33, bloc M4, etaj 4, ap. 18,
sector 3, in termen de maximum 2 (doua) saptamani de la data incetarii Campaniei. Dupa aceasta
data, OrganizatorullAgentia nu va mai lua in consideratie nicio contestatie.
14.3. Eventualele contestatii vor cuprinde in mod obligatoriu:
a) numele, domiciliul/resedinta, precum si alte date necesare pentru identificarea contestatorului;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

74.4. Contestatiile se vor solutiona in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii.
74.5. OrganizatorullAgentiile nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu expeditorii unor

eventuale sesizari/reclamatii, care sunt sau se dovedesc a
excesive, inclusiv din cauza caracterului lor repetitiv.

fi

sunt in mod vadit nefondate sau

SECTIUNEA 15. ERORI SI BONURI FISCALE/CARDURI NECORESPUNZATOARE
15.1. Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile fiscale/cardurile
necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu respecta
conditiile prezentului Regulament Oficial si nici nu vor acorda/inmana premiile/carduri pe baza
unor astfel bonuri fiscale/carduri. De asemsnea, Orgatizatod acestei Campanii nu isi asuma
raspunderea pentru nicio cauza care nu se datoreaza culpei lor exclusive si care ar putea afecta
dreptul de participare la aceasta Campanie.

Procesat si autentificat de Societate Profesíonølã Notarialã VERITAS, astazi data autentificarii,
intr-un exemplar original care ramâne în arhiva biroului notarial çi 4 (patru) duplicate, din care
unul va ramâne în arhiva biroului notarial, çi 3 (trei) exemplare au fost eliberate párfilor.

HIT MAIL S.A.
prin reprezentant

SC. MEDIAPOST

Dascälu Bogdan-Eduard

S.S

8

t*

Notar public NICA OANA RALUCA
I

ølã Nota ri alã " VE RI TAS "
Licenfa de funcfionare nr. 73411703104.08.2013, CIF RO31350588
Municipiul Bucureçti, Str. Avram Iancu, nr.7 A, sector 2
Mobil: 07 28.27 7 .662, Fax: 037 8.10.26.67
Email : secretariat(@notarnica.ro, notar@notarnica.ro

S o c i et ute Pro.fes io n

îNcnuBRE DE AUTENTIFICARE

NR. rr7

Anul 2018, luna lanuarie, ziua24

În

faça mea, NICA OANA RALUCA, notar public
Bucureçti, Strada Avram Iancu, nr.7 A, sector 2, s-aprezentat:

la sediul biroului din Municipiul

DASCÃLU BOGDAN - EDUARD, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucureçti,
Strada Lt. Nicolae Pascu nr, 6, bl. 3, sc. 2, ap.24, sector 3, identificat cu CI seria DP numar 139912
eliberatá de DEPABD, la data de 20.09.2010 çi valabilä pâná la data de 02.07.2020, CNP
1740702044445, în calitate de reprezentant al S.C. Mediapost Hitmail S.4., cu sediul in
Bucureçti, Strada Siriului, nr.42-46, etaj 3 sectiunea A, sector 1, având nr. de ordine la registrul
comefului J401829512000, CUI ROl33519I7, in baza procurii autentificate sub nr. 2684 din data
de 03.12.2015 de notar public Nica Oana Raluca.
care, dupã ce a citit, a declarat cä i-a înfeles confinutul, cã cele cuprinse în act reprezintã
voinfa sa, a consimfit la autentificarea prezentului înscris çi a semnat unicul exemplar,
În temeiul art. 72lit. b) din Legeanotarilor publici çi a activitäfii notariale nr.3617995,
republicatä, cu modificárile ulterioare,
SE DECLANÃ ¡.UTNNTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.
S-a perceput onorariu ce se va achita cu OP conform

facturii nr. 02SPN10650/2018

NOTAR PUBLIC
NICA OANA-RALUCA
S.S.

Prezentul duplícat s-aîntocmítîn 4 (pøtru) exempløre, de NICA OANA RALUCA, notar
public, østãzi, data autentíficãriì actului, are øceeaçi forlã probøntã ca origínalul çí constituie
títlu executoríu în condìlííle legíi

NOTAR PUBLIC
NICA OANA.RALU

9


Download Regulament Kinder instoreRegulament Kinder instore.pdf (PDF, 1.51 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Regulament Kinder instore.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000726686.
Report illicit content