MSZ (PDF)
File information


Author: Buyana

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 21/03/2018 at 11:52, from IP address 202.179.x.x. The current document download page has been viewed 814 times.
File size: 387.19 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1

БҮТЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХ АЛХМУУД
Математик

загварчлал

нь

аливаа

системийг

математик

хамаарал

болон

математикийн хэл ашиглан тодорхойлдог хэрэглээний математикийн салбар юм.
Математик загвар - Бүтээл боловсруулах алхмууд
1. АЛХАМ 1 /өгөгдөл цуглуулах, прогноз хийх/
1.1. Статистик өгөгдөл цуглуулах (доорх дэд алхмуудаас аль тохиромжтойг сонгох
боломжтой)
1.1.1. Үндэсний Статистикийн Хороо. (ҮСХ) www.nso.mn

www.1212.mn

1.1.2. Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам. (БОАЖЯ)

www.mne.mn

1.1.3. Хог Хаягдлыг Дахин Боловсруулах Үндэсний Холбоо. (ХХДБҮХ)
1.1.4. Байгаль

хамгааллын эсвэл

үүнтэй төстэй үйл

ажиллагаа явуулдаг

байгууллгууд.
1.1.5. Сонин, ном, сэтгүүл, вэбүүд. (нийтлэл, мэдээний үнэн зөв эсэхийг нягтлах)
1.1.6. Хуванцар бүтээгдэхүүнүүний экспорт, импортын мэдээллийг ашиглах.
1.1.7. Хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн мэдээлэл.
1.1.8. Томоохон

хүнсний

үйлдвэрүүдийн

жилийн

хүнсний

бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тулгуурлан хүнсний хуванцар савны хэрэглээг
тодорхойлох боломжтой.
1.1.9. Эсвэл нэг өрхийн, нэг хүний хоногт гаргаж буй хуванцар хог хаягдлын
статистик дунджийгг тооцоолох замаар нийт хаягдлыг тооцоолох.
1.2. Улсын хэмжээнд 2030 он хүртэлх хугацаанд жил бүр хэдий хэмжээний хуванцар
хог хаягдал гарахыг тооцоолж, ирэх жилүүдийн прогнозыг хийх.
1.3. Прогнозыг 5 бүс нутаг бүрийн хувьд дэлгэрүүлэн хийнэ. (баруун бүс: Баян-Өлгий,
Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд; хангайн бүсэд: Архангай, Баянхонгор, Булган,
Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл; төвийн бүсэд: Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь,
Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв; зүүн бүсэд: Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий.
Улаанбаатарын бүсэд: нийслэл хот, түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр, хот орчмын
бүсийн дагуул хотууд)
1.4. Оролцогч багууд өөрсдийн оршин сууж буй хот эсвэл аймгийн төвийн хувьд
хуванцар хог хаягдлын өнөөгийн нөхцөл байдлыг үнэлж, хог хаягдлын хэмжээг
2030 он хүртэл жил бүрээр тооцоолно.
2. АЛХАМ 2 /Математик загварчлал боловсруулах/
2.1. Судалгаа шинжилгээ
2.2. Шийдэл олох
2.3. Үр дүнг шинжлэн дүгнэх, загварыг үнэлэх
2.4. Үр дүнг танилцуулах
-

Шаардлагатай тохиолдолд дээрх дөрвөн дэд алхмыг
давтах

2.5. Гарсан үр дүнгүүдийг бичиж нэгтгэх

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1

Бодлогыг тодорхойлох
Бодит амьдралд тулгарч буй асуудал, бодлогууд нь өргөн цар хүрээтэй, нийлмэл бүтэцтэй
байдаг. Тиймээс онолын хийсвэр ойлголтыг боловсруулж, загварын эцсийн үр дүн буюу
гаралт нь юу байхыг тодорхойлсон товч хэлбэрээр илэрхийлэх нь чухал байдаг.
Таамаглал дэвшүүлэх
Загвар дээр ажиллах ажлын эхэн үед бодлогын хэтэрхий нийлмэл, цогц бүтэцтэй
байгаагаас шалтгаалан ямар нэгэн ахиц, үр дүн гарахад хэцүү байгаа мэт санагдаж
болдог. Иймд тодорхой таамаг дэвшүүлэн бодлогыг хялбарчилж, зорилгоо нарийвчлах
шаардлага гарч ирдэг. Үүнийг хийх явцад загварт нөлөөлж буй хүчин зүйлсийн тоог
багасгаж, үр дүнд нь аль хүчин зүйлс хамгийн чухал гэдгийг олж сонгох боломжтой.
Хувьсагчдыг тодорхойлох
Чиний судалж буй үзэгдэл, үйл явцын хамгийн гол хүчин зүйлс нь юу вэ? Чи эдгээр хүчин
зүйлсийг тодорхой оноосон нэгжээр илэрхийлэгдсэн тоон хувьсагчдаар илэрхийлж чадах
уу? Ингэхдээ хамаарах болон үл хамаарах хувьсагч мөн загварын параметрүүдийг ялгаж
ангилах шаардлага гарч болно. Эдгээрийг санаанудыг сайн гүйцэтгэж чадвал чи загварын
оролтуудыг тодорхойлох болон математик хамаарлуудыг бий болгох боломжтой болно.
Энэ нь эцэстээ загварыг өөрийг нь бий болгодог.
Шийдэлд хүрэх

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1
Чи загвараасаа юу сурч, мэдэж авч болох вэ? Энэ загвар чиний анх хайж байсан асуултын
хариуг өгч чадаж байна уу? Шийдлийг тодорхойлох явц нь загварын онцлогоос
шалтгаалан үзэг цаас ашиглах, эсвэл функцийг үнэлэх, симуляци хийх, тэгшитгэл бодох
гэх мэтээр олон янзаар хийгдэж болно. Зарим үед программ хангамж болон бусад
тооцооллын технологиудыг ашиглах нь ажлыг илүү хөнгөвчилж болно.
Анализ ба загварыг үнэлэх
Эцэст нь, загварын чанарыг үнэлэхийн тулд загвараа эргэн шалгаж, анализ хийх хэрэгтэй.
Загварын сул ба давуу тал нь юу вэ? Загвар ажиллахгүй байх тодорхой тохиолдол,
нөхцөлүүд бий юу? Таамаглал болон параметрүүдийг өөрчлөхөд загвар хэр мэдрэг байх
вэ? Загварт хийх боломжтой (эсвэл ядаж тодорхойлж хэлэх боломжтой) сайжруулалтууд
бий юу?
Үр дүнг танилцуулах
Чи хэчнээн гайхалтай сайн загвар зохиосон байлаа ч үүнийгээ хэрхэн ашиглах,
хэрэгжүүлэх боломжтойг тайлбарлахаас нааш үүнийг хэн ч мэдэж, ойлгохгүй. Өөрийн үзэл
бодол, дүгнэлтэндээ анхаарч, үр дүнгээ эцсийн дүгнэлтэндээ эсвэл эхлэл буюу онолын
хэсэгт оруулна.
3. АЛХАМ 3
3.1. Санал, дүгнэлт боловсруулах

Бүтээлийн агуулга
1. Оршил
1.1. Уралдаанд оролцож буй шалтгаан болоод бусад нөхцөлийг дурдах
2. Онолын хэсэг 1
2.1. 2030 он хүртэлх прогноз хийх
3. Онолын хэсэг 2
3.1. Математик загвар бүтээх/ өөрийн амьдарч буй аймгийн төв, Улаанбаатар хотод
бол нийслэл хотын/
4. Санал, Дүгнэлт
4.1. Дүгнэлт гаргах
5. Эх сурвалж (хавсралт)
5.1. Эх сурвалж ашигласан материалууд дурдах үүнд:
5.1.1. Ном
5.1.2. Сонин
5.1.3. Сэтгүүл
5.1.4. Вэб сайт бол линкийг нь хуулж хавсаргах.
5.1.5.

Холбогдсон байгууллагуудын мэдээлэл байгаа бол хавсаргах

5.1.6. Судалгаа хийсэн бол судалгааны дүнг хавсаргах

Энэхүү алхмууд нь зохион байгуулах комиссоос та бүхэнд зөвлөн туслах зорилгоор
хийсэн бөгөөд та бүхэн үүнээс өөрөөр хийх боломжтой.

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1

Математик загварын жишээ:

Лотка-Вольтерийн загвар
Нийтэд араатан-золиос загвар нэрээр танигдсан энэхүү загвар нь 2 ширхэг нэгдүгээр
эрэмбийн шугаман бус дифференциал тэгшитгэлээс бүрддэг бөгөөд биологийн системийн
динамикт түгээмэл ашиглагддаг юм. Загварт байгаль дээрх 2 өөр төрлийн амьтан буюу
золиос, идэш төрлийн амьтан болон тэднийг идэж хороодог араатан амьтад тулгарахад
цаг хугацааны туршид тоо толгой нь хэрхэн өөрчлөгдөхийг дээрх тэгшитгэлүүдээр

харуулдаг байна.
Энд, x-золиос амьтдын тоо толгой
у-араатан амьтюдын тоо толгой
dy/dt ба dx/dt – тухайн агшны өсөлтийн хурд
t-хугацаа
α, β, ϒ, δ – 2 төрлийн амьтдын харилцан хамаарлыг дүрслэх эерэг, бодит параметрүүд
Загварын утга санаа:
Араатан-золиос загвар нь хэд хэдэн таамаг ашиглаж байгаа.
1. Золиос амьтдын сүрэг нь үргэлж хоол тэжээлээр хангалттай байна.
2. Араатан амьтдын хоол хүнсний нөөц нь золиос амьтдын тоо толгойн хэмжээнээс
хамаарна.
3. Тоо толгойн өсөлтийн хурд нь тоо толгойн хэмжээтэйгээ пропроционал
хамааралтай.
4. Явцын дунд хүрээлэн буй орчин нь аль нэг амьтдаас хамааран өөрчлөгдөхгүй.
Дифференциал тэгшитгэл ашиглаж буй учир гарч буй шийд нь тасралтгүй байна.
Золиос:

Золисо амьтдыг иллэрхийлсэн тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна:
Золиос амьтдын хоол хүнс хангалттай бөгөөд араатан амьтадтай тулгараагүй үед тоо
толгой нь экспоненциалаар өсдөг гэж үзсэн. Энэ экспоненциал өсөлтийг эхний тэгшитгэлд
αх хэлбэрээр илэрхийлсэн байна. Золиос амьтдын тоо толгой буурах хурд нь тэдний
араатан амьтадтай тулгарах тохиолдолтой пропорционал байна. Үүнийг тэгшитгэлд βxy
хэлбэрээр илэрхийлсэн байна. Хэрэв х ба у аль нэг нь 0 бол тэнд ан хийх ямар нэгэн
процесс явагдахгүй гэсэн үг юм.
Эдгээр хоёр нөхцлийг тусгаснаар дээрх тэгшитгэл нь золиос амьтдын тоо толгойн
өөрчлөлт нь өсөлтийн хурднаас араатан амьтдад бариулж золиос болох хурдыг хассан
байдалтай байна.

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1
Араатан:

Золисо амьтдыг иллэрхийлсэн тэгшитгэл нь дараах байдалтай байна:
δxy нь араатан амьтдын тоо толгойн өсөлтийг харуулж байна. Энэ нь золиосны тоо
толгойн бууралтыг харуулсан хэсэгтэй ижил боловч тогтмол параметр нь өөр байгааг
анзаараарай. Энэ нь тэд золиос амьтдыг идсэн хэрээрээ адилхан хэмжээгээр өсөж
үрждэггүй тэй холбоотой. ϒy нь араатан амьтад байгалийн жамаараа үхэх, эсвэл нутаг
сэлгэн нүүдэллэн явах зэргээр хорогдож буй тоо толгойн бууралтыг харуулж байна.
Тиймээс уг тэгшитгэл нь араатан амьтдын тоо толгойн өсөлтөөс бууралтыг хассан
байдалтай байна.

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1

МСЗ УРАЛДААНД ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗӨВЛӨГӨӨ
1.

Багаараа хамтран ажиллах, хувийн болон бусад бэлтгэлээ хангаж, бие даан

ажиллах цаг гаргаарай
2.

Математик загварчлалын талаар анхдагч мэдлэг, ойлголттой болоорой. АНУ-ын

ахлах ангийн сурагчдын дундах M3 уралдааны "math modeling" номыг дор хаяж 2-3 цаг
зарцуулан нухацтай уншаарай. Google translate ашиглавал илүү хялбар байх болно. 3-р
сарын 26-ний өдөр Математик загварчлалын талаарх монгол тайлбартай хичээлүүд
mat.mn вэб хуудсанд байршина.
3.

Статистикийн талаарх суурь мэдлэг их тус болно. ЕБС-ийн математикийн

хичээлийн шинэ цөм хөтөлбөрийн агуулга дахь статистикийн мэдлэг, ойлголтоо
ашиглаарай.
4.

Бусад ижил төстэй уралдааны сэдэв, багуудын бүтээлүүдтэй танилцаарай. 2013

оны АНУ-ын M3 уралдааны сэдэв нь зарим талаараа энэхүү МСЗ уралдаантай төстэй.
Иймд 2013 оны АНУ-ын M3 уралдаанд шалгарсан багуудын бүтээлтэй танилцаарай. /Жич:
Багууд өөрсдийн бүтээлдээ бусдын бүтээлийг хэсэгчлэн болон бүтнээр нь хуулбарлах,
өнгө төрхийг нь өөрчлөн гол санааг нь шууд ашиглах зэргээр хуулбарласан үйлдэл
гаргасан тохиолдолд МСЗ тэмцээний дүрмийн дагуу тухайн багийн оноог тэглэх болно./
Линк: https://m3challenge.siam.org/archives/2013/winning-solutions
5.

Дан ганц математик загварчлал, статистикаар хязгаарлагдалгүй математикийн

бусад салбаруудыг ашиглаарай.
6.

Юуны өмнө асуудлыг тодорхойлоход хэрэг болох статистик өгөгдлүүдийг аль болох

их цуглуулаарай.
7.

Багийн ажлын төлөвлөгөө, цагийн хувиарлалт гаргаарай. Мөн интернэт, принтер,

анги танхимтай холбоотой асуудлуудыг урьдчилан шийдээрэй. Жижиг асуудлууд цаг их
үрж болзошгүйг анхаарна уу.
8.

Өдөр бүрийг ашиглаарай. Статистик мэдээлэл цуглуулах ажил хэр байгаа,

математикийн аргуудыг ашиглах асуудал ямар шатанд явж байгаа, судалгаа хэр байгаа,
асууж тодруулах эсвэл уншиж судлаад учрыг нь олох асуудлууд ямар явцтай байгаа,
хариуцсан ажлаа гишүүд хэр зэрэг биелүүлж байгаа гэх мэт асуудлуудад анхаарлаа
хандуулж байгаарай.
9.

Уралдааны сэдэв, юу хийх гэж байгаа талаар үе үе цаг гарган олон талаас нь

бодож эргэцүүлээрэй. Математик загвар боловсруулахад шинэ санаа, онцлог шийдэл тус
болно.
10.

Тооцооллуудаа анхнаасаа компьютер дээр хийгээрэй. Цаасан дээр санаа гаргах,

загварчлах ажлуудыг хийж болох боловч тооцооллыг компьютерт хийх нь цаг хэмнэдэг.

11.

Гаргасан тооцоолол, үр дүнгүүдээ математикийн бусад арга, програмуудыг

ашиглан шалгаарай.

Математик, статистик загварчлалын улсын анхдугаар уралдаанд оролцогчдод
Хичээл №1
12.

Бүтээлчээр сэтгээрэй. Нээлттэй байгаарай. МСЗ уралдааны комиссоос багуудад

өгч буй зөвлөгөө, хичээл, санамжуудаар хязгаарлагдаж болохгүй. Тэдгээр нь та бүхэнд
зөвлөн туслах зорилготой юм.
13.

Бүтээлээ үг, санааг нуршилгүй, товч бөгөөд тодорхой бичээрэй.

14.

Аль болох нээлттэй, чөлөөтэй ажиллаарай. Хугацаандаа амжуулахаа мартуузай!

15.

Бүх хүчин чадлаа дайчлаарай. Уралдааны эхний 10 байрт шалгарсан ч бай, үгүй ч

бай

уралдаанд

оролцсоноороо

та

бүхэн

асуудлын

шийдлийг

олоход

туслан,

STEM(Science, Tech, Engineering and Math)-ийн мэргэжлээр сурахад нэг алхам ойртож
байгаа хэрэг юм. Түүнчлэн гадаадын их сургуульд элсэх, тэтгэлэг хүсэх өргөдөлд чинь
уралдаанд оролцож байсан гэдэг нь давуу тал болно.
16.

Уралдаанд оролцоно гэдэг бол шинэ туршлага хуримтлуулан, математикийн

мэдлэг болон математикийг амьдралд хэрэглэх чадвараа өсгөж, өсөж хөгжих боломжоо
нэмэгдүүлж, өөрийгөө сорьж буй хэрэг юм. Би чадна. Би чадна. Би чадна. Би чадна... Бид
багаараа чадна.

Анхааруулга
Бусдын бүтээлээс хуулбарласан, багийн гишүүдээс бусад гуравдагч этгээдийн туслалцаа
авсан нь илрэх буюу нотлогдвол тухайн бүтээлийг хүчингүйд тооцох болон багийг
уралдаанаас хасах хүртэл арга хэмжээ авна.


Download MSZMSZ.pdf (PDF, 387.19 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file MSZ.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000747493.
Report illicit content