шугман загвар вэбласт (1) (PDF)
File information


Author: Buyana

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2018 at 11:33, from IP address 202.179.x.x. The current document download page has been viewed 652 times.
File size: 905.73 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


Математик загварчлалын хичээл №2
ШУГАМАН ЗАГВАРУУД
Бид -ээс хамаарсан шугаман функц гэдгээр график нь шулуун байх функцийг ойлгох
бөгөөд уг функцийг шулууны налалт ба огтлол хэлбэрийн тэгшитгэлийг ашиглан бичвэл
( )
болох ба энд

нь шулууны налалт,

нь -огтлол юм.

Шугаман функц тогтмол харьцаагаар өсдөг нь түүний онцлог чанар юм. (Зураг 1)
( )
шугаман функцийн график ба түүвэр утгуудын хүснэгтийг харуулжээ. -ийг
0.1-ээр нэмэгдүүлэх бүрт ( ) функцийн утга 0.3-аар ихсэж байгааг харж болно. Тиймээс
( ) нь -ээс 3 дахин хурдан өсөж байна.Эндээс
функцийн графикийн налалт

Хүснэгт1

Зураг 1

буюу 3 нь -д харгалзах -ийн өөрчлөлтийн харьцаа гэж хэлж болно.
ЖИШЭЭ 1
(а) хуурай агаар дээшээ хөөрөх тусмаа хөрдөг. Хэрэв гадаргуугийн темпертур 20°C ба 1км
өндөрт температур - г (°C) өндөр -аас (км) хамаарсан функцээр илэрхийл.
(б) (а) хэсгийн функцийн графикийг зур. Налалт нь юуг илэрхийлж байна вэ?

(в) 2.5км өндөрт температур ямар байх вэ?
(а) -г шугаман гэж үзэж байгаа тул

гэж бичиж болно.

үед

болно. Өөрөөр хэлбэл,
Мөн

үед

гэж өгсөн учир

– огтлол нь

байна.

байх тул

болно. Иймд шулууны налалт

ба шугаман функц нь

гэж олдоно.
(б) графикийг (зураг2) үзүүлэв. Налалт нь
температурын өөрчлөлтийн харьцааг илэрхийлнэ.

ба энэ нь өндөрт харгалзах

(в) 2.5 км өндөрт температур
(

байна.

)

Зураг 2

Эхлээд өгөдлүүдийг ашиглан шугаман математик загварыг боловсруулах
жишээтэй танилцана (ЖИШЭЭ 2). Дараа нь (ЖИШЭЭ 3-т) тэрхүү шугаман загвараа
ашиглан таамаглал /прогноз/ гаргахтай танилцана. Өөрөөр хэлбэл 1980-2012 оны
өгөгдлүүдийг ашиглан 2020 оны таамаглалыг хэрхэн гаргаж байгааг үзүүлнэ.

ЖИШЭЭ 2. Хүснэгтэд 1980-2012 оны хооронд Ус Цаг Уур Орчны Шинжилгээний
Хүрээлэнгийн (УЦУОШХ) ажиглалтын төвд хийгдсэн агаарт байгаа нүүрсхүчлийн хийн
агууламжийн түвшний дунджийг ppm буюу
нэгжээр хэмжиж харуулсан байна.
Нүүрсхүчлийн хийн түвшний загварыг гаргахдаа хүснэгтийн өгөгдлийг ашигла.
БОДОЛТ: хүснэгтийн өгөгдлийг ашиглан Зураг 3-ийн цэгэн зураглалыг зуръя.
Энд нь хугацаа (жилээр), С нь

-ын түвшин (ppm буюу

) болно.

Хүснэгт 2

Зураг 3

Өгөгдсөн цэгүүд шулууны дагуу байрлаж байгаа мэт харагдаж байгаа тул энэ тохиолдолд
шугаман загварыг сонгох нь зүйтэй юм. Гэхдээ өгөгдсөн цэгүүд рүү дөхөх боломжтой
шулуун олон байгаа учраас алийг нь сонгох ёстой вэ? Нэг боломжит сонголт бол эхний
болон эцсийн цэгийг дайруулсан шулуун юм. Энэ шулууны налалт нь

болно. Харин тэгшитгэл нь
(

)

буюу
[Тэгшитгэл 1]

хэлбэртэй болно.

Функц ба загвар
Тэгшитгэл 1-ээр нүүрсхүчлийн хийн түвшний нэгэн боломжит шугаман загварыг өгсөн ба
доорх зурагт үзүүлэв.

Зураг 4

Манай загвар нүүрсхүчлийн хийн бодит түвшиний ихэнхээс нь өндөр утга өгч
байна. Илүү сайн шугаман загварыг статистик шугаман регресс гэж нэрлэгдэх аргаар олж
болно. График байгуулдаг тооны машин ашиглан өгөгдлийг өгөгдөл боловсруулах (data
editor) хэсэгт оруулж, шугаман регрессийн командыг сонгоно. (Maple програм дээр stat
package-ийн fit[leastsquare] командыг ашиглах, харин Mathematica програм дээр Fit
командыг ашиглах). Тэгвэл регрессийн шулууны налалт ба -огтлолыг

гэж өгнө.
Иймээс

-ын түвшиний хамгийн бага квадрат загвар дараах тэгшитгэлээр өгөгдөнө.

[Тэгшитгэл 2]

Доорх зурагт өгөгдлийн цэгийг болон регрессийн шулууныг зурж харууллаа. Энэ загвар нь
доорх зурагтай харьцуулж харвал өмнөх загвараас илүү тохирч байна.

Зураг 5

ЖИШЭЭ 3. Таамаглал гаргах.
Жишээ 2-ийн тэгшитгэл 2-ыг ашиглан 1987 оны дундаж
түвшинг тогтоож, 2020
оны түвшинг таамагла. Энэ загвараар
түвшин хэзээ 420ppm (сая хуваасны нэг)-ийг
давах вэ?
БОДОЛТ
үед өмнөх тэгшитгэл 2-оос 1987 оны
(

)

(

)(

-ын түвшины дундаж
)

байсан гэж олдоно. Хэмжилтийн утгуудын хоорондох утгыг тооцож байгаа учраас энэ нь
интерполяцын жишээ юм. (Үнэндээ УЦУОШХ-гээс 1987 оны
-ын түвшиний дундаж
384.93 байсан гэж мэдээлсэн нь бидний үнэлгээ сайн болсныг илтгэж байна.) Харин
үед
(

)

(

)(

)

гэж олдоно. Иймээс бид 2020 оны
-ын түвшиний дундаж 405.4 байх нь гэж таамаглаж
байна. Цаг хугацааны хувьд хэмжилтийн гаднах утгыг таамаглаж байгаа тул энэ нь

экстраполяцын жишээ юм. Тиймээс таамаглалын алдааны талаар тийм ч итгэлтэй бус
байна.
Тэгшитгэл 2 ашиглавал

үед

ын түвшин 420-иос илүү болох нь. Тэгвэл үүнийг бодвол

болно. 2029 онд
-ын түвшин 420-ийг давна гэж таамаглаж байна. Энэ таамаглал нь
хэмжилтээс нилээд хол цаг хугацааг авч үзэж байгаа тул эрсдэл өндөртэй юм. Үнэндээ
Дээрх зурагнаас харахад сүүлийн жилүүдэд
-ын түвшин илүү хурдацтай өсөж байгаа
хандлага ажиглагдаж байгаа тул 2029 оноос ч өмнө 420 давж магадгүй юм.

Нэмэлт: Жишээ 2-т 1980-2012 оны статистик өгөгдлүүдийг (хүснэгтэн мэдээллийг)
ашиглан нэгэн шугаман математик загвар боловсруулсан. Өөрөөр хэлбэл 1980-2012 оны
-ын түвшинийг илэрхийлж чадах загвар боловсруулсан. Дараа нь Жишээ 3-т тэрхүү
загвартаа үндэслэн 2020 оны
-ын хэмжээг таамагласан. Анх өгөгдсөн статистик
мэдээллийг математик загварт оруулан улмаар прогноз хийж чадлаа.
Энэ удаад бид шугаман загвар ашигласан. Учир нь анх өгөгдсөн хүснэгтэн мэдээлэл нь
шугаман загварт тохирч байв. Шугаман загвараас гадна олон гишүүнтийн, зэрэгт
функцийн, раиционал функцийн, алгебрийн функцийн, илтгэгч функцийн гэх мэт олон
төрлийн загварууд байдаг. Тухайн статистик өгөгдөл, зорилгоосоо хамаарч тохирох
загвараа сонгоорой.

Загварын нэгэн жишээ.
Хамгийн том хайрцаг
Дөрвөлжин цаас ашиглан дээд тал нь онгорхой хайрцаг хийх гэж байгаа гэе. Ингэхдээ
доорх зурагт үзүүлсний дагуу булангаас нь х талтай квадрат таслах замаар хайрцаг хийнэ.

Хайрцгийн хамгийн том байлгахын тулд (эзлэхүүний хувьд) х ямар хэмжээтэй байх вэ?
Шийдэл:
Эмпирик буюу туршлагын арга:
Эмпирик арга нь хайрцгийг бодитоор хийгээд хэмжилт хийх юм. Үүнийг яг шинжлэх ухааны
туршилт хийж байгаатай адилаар системтэй хийх хэрэгтэй. Тасдаж авах квадратын талын
хэмжээ болон үүсэх хайрцагны эзлэхүүний хамаарлыг сонирхож байгаа тул х-ын янз
бүрийн утгуудад харгалзах хайрцгийг хийж тухайн тохиолдол бүрт эзлэхүүнийг хэмжиж
үзнэ гэсэн үг юм. Эзлэхүүнийг хэмжихдээ хайрцагт элс хийж дүүргээд уг элсээ хэмжээстэй
саванд хийх эсвэл жинлэх замаар ажиллаж болно. Гарсан үр дүнгүүдээ тэмдэглэж
графикаар дүрсэлбэл:
Эзлэхүүн

Туршилтаас олдсон утгаараа бүдүүвч зураг зурж х-ын утгыг ойролцоолон олох замаар
хамгийн том эзлэхүүнийг олж болно.

Аналитик арга:
Бодлогыг аналитик буюу онолын аргаар бодож болно. Үүнд алгебр болон геометр
ашиглагдана. Ингэхийн тулд хайрцгийн эзлэхүүнийг х болон s-ыг ашиглан илэрхийлэх
хэрэгтэй. Хайрцгийн эзлэхүүн нь
(
) буюу
гэдгийг
хялбархан олж болно.
Анх өгөгдсөн цаасны талын уртыг S=10см гэж үзье.
Тэгвэл

/Математик загвараа боловсрууллаа/

Энэ тохиолдолд уг тэгшитгэл нь хайрцгийн эзлэхүүн болон тасдан авч бу квадратын
талын хамаарлыг илэрхийлж байна. Одоо зөвхөн V-г хамгийн их байлгах х-ын утгыг олох
үлдэж байна. Үүнийг хэрхэн олох нь бодлогыг бодож буй хүний математикийн мэдлэг,
ерөнхий чадвараас шалтгаалан өөр өөр байж болно. Жишээлбэл, тооцоолол хийхдээ
сайн сурагч уламжлал авах замаар функцийн өсөлт, бууралтын цэгийг олж чадна. Эсвэл х
ба V хамаарлыг харуулсан график ашиглаж болно:
Хамгийн их эзлэхүүн


Download шугман загвар вэбласт (1)шугман загвар вэбласт (1).pdf (PDF, 905.73 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file шугман загвар вэбласт (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000747954.
Report illicit content