RegulaminKonkursu (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 6.0, and has been sent on pdf-archive.com on 09/04/2018 at 12:42, from IP address 185.189.x.x. The current document download page has been viewed 409 times.
File size: 28.45 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jaką roślinę będziesz uprawiał/a w doniczkach
Finezja?”” i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest firma HR PROFIT Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Radomiu przy
ul. Kosowska 40/16– właściciel sklepu RadochyGospochy
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook
(www.facebook.com/RadochyGospochy) w dniach od 09 kwietnia 2018r. do 16 kwietnia 2018r.
(do godziny 23:59:59).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią mieszkającą w Polsce, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i
jest Fanem profilu RadochyGospochy na Facebooku.
b) Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu RadochyGospochy
(www.facebook.com/RadochyGospochy) i tym samym zyskała status Fana,
c) Udostępnił post konkursowy;
d) Zaakceptował niniejszy regulamin.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Isobar biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
2. Przedmiotem konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaką rośline
będziesz uprawiał/a w doniczkach Finezja?” za pośrednictwem profilu wymienionego w § 1 pkt
3.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego
interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook (§ 1 pkt 3) w przeciągu 48h od daty zakończenia Konkursu. Dane
zwycięzców zostaną opublikowane na profilu społecznościowym
(www.facebook.com/RadochyGospochy) .
5. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć po
przez portal społecznościowy Facebook w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Dostarczenie nagród odbywać się będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS (jedynie na
terytorium Polski), a jego koszt pokrywa Organizator konkursu.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
1) Konkurs trwa od 9 kwietnia 2018r. do 16 kwietnia 2018r. (do godziny 23:59:59). Wyłonienie
Zwycięzców do dnia 18 kwietnia 2018r. Potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody do dnia 21 kwietnia
2018r. Wysyłka nagród w przeciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia nagrody przez
Zwycięzcę.
2) Celem konkursu jest odpowiedź na pytanie „Jaką roślinę będziesz uprawiał/a w doniczkach
Finezja?”.
3) Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

§5
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrodą w Konkursie jest:


Zestaw doniczek Finezja:
a) 1 doniczka 25x25 cm
b) 2 doniczki 19x19 cm

2. Wyboru Zwycięzcy dokona zespół RadochyGospochy.
3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się
od niego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich
przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu
niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od czasu opublikowania go na portalu społecznościowym
(www.facebook.com/RadochyGospochy).
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
konkurs i jego przebieg.


Download RegulaminKonkursuRegulaminKonkursu.pdf (PDF, 28.45 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file RegulaminKonkursu.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000754608.
Report illicit content