PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactRegulaminKonkursu .pdfOriginal filename: RegulaminKonkursu.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 6.0, and has been sent on pdf-archive.com on 09/04/2018 at 12:42, from IP address 185.189.x.x. The current document download page has been viewed 263 times.
File size: 28 KB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Jaką roślinę będziesz uprawiał/a w doniczkach
Finezja?”” i jest zwany dalej: „Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest firma HR PROFIT Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Radomiu przy
ul. Kosowska 40/16– właściciel sklepu RadochyGospochy
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook
(www.facebook.com/RadochyGospochy) w dniach od 09 kwietnia 2018r. do 16 kwietnia 2018r.
(do godziny 23:59:59).

§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1) Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) jest osobą pełnoletnią mieszkającą w Polsce, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i
jest Fanem profilu RadochyGospochy na Facebooku.
b) Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu RadochyGospochy
(www.facebook.com/RadochyGospochy) i tym samym zyskała status Fana,
c) Udostępnił post konkursowy;
d) Zaakceptował niniejszy regulamin.
§3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Isobar biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
2. Przedmiotem konkursu jest przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaką rośline
będziesz uprawiał/a w doniczkach Finezja?” za pośrednictwem profilu wymienionego w § 1 pkt
3.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i jego
interpretacji rozstrzyga Organizator.
4. Zwycięzcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem portalu
społecznościowego Facebook (§ 1 pkt 3) w przeciągu 48h od daty zakończenia Konkursu. Dane
zwycięzców zostaną opublikowane na profilu społecznościowym
(www.facebook.com/RadochyGospochy) .
5. Celem potwierdzenia przyjęcia nagrody, powiadomiony Zwycięzca musi odpowiedzieć po
przez portal społecznościowy Facebook w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia
wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

6. Dostarczenie nagród odbywać się będzie za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS (jedynie na
terytorium Polski), a jego koszt pokrywa Organizator konkursu.
§4
PRZEBIEG KONKURSU
1) Konkurs trwa od 9 kwietnia 2018r. do 16 kwietnia 2018r. (do godziny 23:59:59). Wyłonienie
Zwycięzców do dnia 18 kwietnia 2018r. Potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody do dnia 21 kwietnia
2018r. Wysyłka nagród w przeciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia nagrody przez
Zwycięzcę.
2) Celem konkursu jest odpowiedź na pytanie „Jaką roślinę będziesz uprawiał/a w doniczkach
Finezja?”.
3) Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź na pytanie konkursowe.

§5
NAGRODY I WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
1. Nagrodą w Konkursie jest:


Zestaw doniczek Finezja:
a) 1 doniczka 25x25 cm
b) 2 doniczki 19x19 cm

2. Wyboru Zwycięzcy dokona zespół RadochyGospochy.
3. Wybór Organizatorów konkursu jest niepodważalny i nie przysługuje prawo do odwołania się
od niego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie nagród niezgodnie z ich
przeznaczeniem i ewentualne szkody powstałe w wyniku ich właściwego użytkowania.

§6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu
prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego i adresu
niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do niewykorzystywania powierzonych danych w sposób
niezgodny z obowiązującym prawem.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności
zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od czasu opublikowania go na portalu społecznościowym
(www.facebook.com/RadochyGospochy).
2. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis
Facebook ani z nim związany. Jednocześnie Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
konkurs i jego przebieg.


RegulaminKonkursu.pdf - page 1/3
RegulaminKonkursu.pdf - page 2/3
RegulaminKonkursu.pdf - page 3/3

Related documents


regulaminkonkursu
regulamin konkursu
zawsze z vichy regulamin4
zawsze z vichy regulamin3
zawsze z vichy regulaminv2
regulamin aqualia thermal


Related keywords