hall 44A 6 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by ArchiCAD (GSPublisherVersion: 0.0.100.100) / PDFTron PDFNet, V6.40292, and has been sent on pdf-archive.com on 14/07/2019 at 06:59, from IP address 91.98.x.x. The current document download page has been viewed 118 times.
File size: 131.4 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - hall 44A_6.pdf - Page 1/1

File preview


‫‪Allowable‬‬
‫‪Height‬‬

‫ﮔﺮﻳﺪﻫﺎﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﺑﻚ ﮔﺮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ‪ 1*1‬ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﻴﻢ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ(‬
‫ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺍﺳﺖ‬
‫‪4.0‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪m‬‬
‫‪Next to wall‬‬
‫ﻣﺘﺮ‬
‫ﺍﺭﺗﻔﺎع ﻣﺠﺎﺯ ﺩﻭﺭ ﺳﺎﻟﻦ‬
‫ﻭﺳﻂ ﺳﺎﻟﻦ‪ 3.5‬ﻣﺘﺮ‬
‫‪Middle of hall 3.5 m‬‬

‫‪Entery Exit‬‬
‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺭﻭﺝ‬
‫‪1.85‬‬

‫‪39.0 m2‬‬

‫‪80.0 m2‬‬

‫ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻛﺎﺭﺍﻣﻬﺮ ﻗﺸﻢ‬

‫‪12.0 m2‬‬

‫‪16.0 m2‬‬

‫‪16.0 m2‬‬

‫ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺨﺖ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺮﺗﺮ‬
‫ﻛﺎﺭﺍ ﺗﻮﺳﻌﻪ‬
‫‪919‬‬
‫‪918‬‬

‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﺖ‬
‫‪916‬‬

‫‪910‬‬

‫‪16.0 m2‬‬

‫ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﺍﻥ‬
‫ﺳﺎﺟﺪ‬
‫‪922‬‬
‫‪921‬‬

‫‪2‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪m‬‬
‫ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ‬

‫‪20.0 m2‬‬

‫ﭘﺮﺳﻴﺲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬
‫ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ‬
‫‪924‬‬

‫ﺩﻳﺘﺎﻙ‬

‫‪74.0 m2‬‬
‫ﻧﺎﻧﻮ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺮﺍﺷﻪ‬

‫‪926‬‬

‫‪Maximum allowed Height in this area : 2.20 m‬‬
‫ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ‪ 2.20‬ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪36.0 m2‬‬

‫‪145.0 m2‬‬

‫‪417.5 m2‬‬

‫‪185.0 m2‬‬

‫‪177.0 m2‬‬

‫ﺻﺒﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ‬
‫ﺷﺮﻳﻒ‬

‫‪930‬‬

‫‪24.0 m2‬‬
‫ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ اﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ‬
‫ﺍرﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺏ‬

‫ﻛﻴﺶ ﺳﻞ ﭘﺎﺭﺱ)ﺳﺎﻣﺎﻧﺘﻞ(‬
‫‪932‬‬

‫‪907‬‬

‫‪Entery Exit‬‬
‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺭﻭﺝ‬

‫‪957‬‬

‫‪100.0 m2‬‬

‫‪m2‬‬

‫‪100.0‬‬

‫‪123.5 m2‬‬
‫ﺑﺮﺳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﺍﻱ‬

‫ﻧﻴﺎﻛﻮ ﺍﻃﻠﺲ‬
‫ﻗﺸﻢ‬

‫‪949‬‬

‫‪4.0 m2‬‬
‫ﻧﻴﺎﻛﻮ ﺍﻃﻠﺲ ﻗﺸﻢ‬

‫‪963‬‬

‫‪34.0 m2‬‬

‫ﺣﺮاﺳﺖ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ‬
‫‪900‬‬

‫‪48.0 m2‬‬

‫‪8.0 m2‬‬
‫‪946‬‬

‫ﻣﺪﻳﺮ‬
‫ﺳﺎﻟﻦ‬

‫ﭘﺎﺭﺱ ﻛﻮﻳﺮ ﺍﺭﻭﻧﺪ‬

‫‪Elecom Talks‬‬

‫‪944‬‬

‫ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻮﺩﺳﺎﺯ ﺍﺭﺯﻱ‬

‫‪237‬‬

‫ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺗﺠﻬﻴﺰاﺕ ﺍﺭﺯﻱ‬

‫‪---‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﻓﻀﺎي ﺧﻮﺩﺳﺎﺯ ﺭﻳﺎﻟﻲ‬

‫‪1412‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﻓﻀﺎي ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻳﺎﻟﻲ‬

‫‪---‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﻓﻀﺎي ﺑﺎﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ‬

‫‪---‬‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫ﺑﺮﺳﺎ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﺍﻱ‬
‫‪936‬‬

‫‪940‬‬

‫‪Entery Exit‬‬
‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺭﻭﺝ‬

‫‪Entery Exit‬‬
‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺭﻭﺝ‬

‫ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪965‬‬

‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺻﻨﻔﻲ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻮﺷﺎ‬

‫ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‪ ،‬ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ‬
‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ‪ 27 :‬ﺍﻟﻲ ‪ 30‬ﺗﻴﺮ ﻣﺎﻩ ‪1398‬‬
‫ﺗﺮﺳﻴﻢ ‪ :‬ﻧﻮﺭﻱ ﭘﻮﺭ‬

‫‪42917000‬‬

‫‪Hall No. 44-1‬‬
‫‪ 3000‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬
‫ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺳﺎﻟﻦ‬
‫‪ 1516‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﺴﺎﺣﺖ‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺘﺮﺍﮊ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ‪ 1649‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‬

‫‪North‬‬

‫‪Entery Exit‬‬
‫ﻭﺭﻭﺩ ﺧﺭﻭﺝ‬

‫ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻨﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬
‫ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺳﻴﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﻫﻤﺮﺍه ﺍﻭﻝ(‬

‫ﻛﺎﺭﺕ اﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮاﻥ ﻛﻴﺶ‬


Download hall 44A 6hall 44A_6.pdf (PDF, 131.4 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file hall 44A_6.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001932270.
Report illicit content