konferencja zadanie 2 (1) (PDF)
File information


Title: Zadanie 2-12.06. [Tylko do odczytu]
Author: M Siuba

This PDF 1.4 document has been generated by PDFCreator Version 0.9.8 / GPL Ghostscript 8.64, and has been sent on pdf-archive.com on 22/10/2013 at 14:23, from IP address 83.27.x.x. The current document download page has been viewed 712 times.
File size: 1.38 MB (20 pages).
Privacy: public file
File preview


Zadanie 2
Edukacja i wdraŜanie zasad prawidłowego Ŝywienia
i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach:
podstawowych, gimnazjalnych i średnich
oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób
Ŝywienia, stan odŜywienia i poziom wiedzy dzieci i
młodzieŜy
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

Zadanie 2
zostało objęte honorowym patronatem
przez
Panią Minister Krystynę Szumilas
Ministra Edukacji Narodowej

Motywacja do podjęcia realizacji Zadania 2

Edukacja
zdrowotna w szkole, to
udowodniona, najbardziej opłacalna
inwestycja w zdrowie społeczeństwa.
Koszty edukacji
niŜsze
od
inwalidztwa.

są niewspółmiernie
leczenia chorób i

Motywacja do podjęcia realizacji Zadania 2

Edukacja zdrowotna jest niezbywalnym prawem
kaŜdego dziecka, gdyŜ to w dzieciństwie kształtują
się nawyki Ŝywieniowe i związane z aktywnością
fizyczną.
Przyjęte w dzieciństwie zwyczaje będą decydować o
stylu Ŝycia i odroczonym zdrowiu w dalszych latach
Ŝycia.

Przedszkola i szkoły są idealnym miejscem
dla prowadzenia

edukacji zdrowotnej .

Oprócz uczniów są w niej nauczyciele oraz rodzice.
Wszyscy razem tworzą środowisko wzajemnie
wzmacniające efekty edukacji

Priorytety dla zdrowia publicznego
strategia WHO,2004
Niezdrowa dieta i bierność fizyczna są kluczowymi
czynnikami ryzyka rozwoju dla większości chorób
niezakaźnych ( sercowo-krąŜeniowych, nowotworów,
cukrzycy, otyłości ,osteoporozy ),
Są to czynniki ryzyka modyfikowalne; poprzez poprawę
diety i zwiększenie poziomu aktywności fizycznej moŜna
zredukować zapadalność i nasilenie zgonów spowodowanych
przewlekłymi chorobami niezakaźnymi.

Cel główny Zadania 2
WdraŜanie

zasad

aktywności fizycznej

prawidłowego

Ŝywienia

i

u dzieci i młodzieŜy poprzez

kształtowanie prozdrowotnych postaw
i w konsekwencji zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości
oraz innym chorobom przewlekłym.

Liderzy Zadania z Instytutu śywności i śywienia:
prof. Jadwiga Charzewska,
dr Katarzyna Wolnicka,
oraz
dr ElŜbieta Chabros,
mgr Joanna Jaczewska-Schuetz

Liderzy Zadania z Akademii Wychowania Fizycznego:
dr Dorota Trzcińska,
dr Renata Czarniecka

Program Zadania 2 będzie realizowany w 100
placówkach w kaŜdym województwie, w :
25 przedszkolach,
25 szkołach podstawowych,
25 gimnazjach i
25 szkołach ponadgimnazjalnych.
ŁĄCZNIE OBEJMIE 1600 placówek
a w następnych latach, kontynuowany będzie
w kolejnych jednostkach

Koordynatorzy
wojewódzcy

W Zadaniu 2
ZałoŜono,

Ŝe

społeczność

szkolna/przedszkolna,

uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy, razem z nami –
podejmą

wspólne

działania

dla

poprawy

podtrzymania istniejącego stanu zdrowia uczniów,
poprzez zmianę zachowań
Ŝywieniowych i związanych z aktywnością fizyczną

lub

Nowe standardy kształcenia nauczycieli
( Dz.U.2012, nr 25, poz.131 )
w sprawie kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu nauczyciela
zawierającego treści
dotyczące
edukacji zdrowotnej i innych zagadnień biomedycznych.
W jakim stopniu i kiedy zagadnienia te będą włączone do
programów szkół wyŜszych ?
Zadanie 2 Projektu KIK 34 włączy się z tymi zagadnieniami
w pomoc pracującym juŜ w szkołach nauczycielom.

Przystąpienie do programu jest dobrowolną,
spontaniczną

inicjatywą

szkoły

lub

przedszkola, która w zbudowanej przez nas
strukturze zapewnia moŜliwość wspólnego
działania.

Korzyści dla szkoły/ przedszkola

 otrzymanie
materiałów

specjalnie
edukacyjnych

opracowanych
z

zakresu

wielu

Ŝywienia

i

aktywności fizycznej (przeznaczonych dla uczniów,
nauczycieli, rodziców, personelu zajmującego się
Ŝywieniem lub aktywnością fizyczną)

Korzyści dla szkoły/ przedszkola

 uzyskanie nobilitującego certyfikatu:
 SZKOŁY/PRZEDSZKOLA PRZYJAZNEJ
śYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W zadaniu 2 zakłada się po dwóch latach,
uzyskanie następujących rezultatów:
 poprawę


wiedzy dzieci i młodzieŜy
na temat
prawidłowego Ŝywienia
zorganizowanie w szkołach miejsc do spoŜywania
posiłków
zmianę nawyków Ŝywieniowych dzieci, młodzieŜy i
rodziców
zmianę asortymentu w sklepikach szkolnych
posiadanie wiedzy o zasadach prawidłowego Ŝywienia
na róŜnych poziomach ekonomicznych

W zadaniu 2 zakłada się po dwóch latach,
uzyskanie następujących rezultatów:
 zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych
zajęciach wychowania fizycznego,
 zmianę
nawyków
związanych
z
codzienną
aktywnością fizyczną
 zwiększenie praktycznej wiedzy o róŜnych formach
aktywności fizycznej,
 zwiększenie udziału uczniów w pozaszkolnych
formach aktywności fizycznej,

NajwaŜniejszym z rezultatów będzie :

Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieŜy
obecnie
i w czasie odroczonym – w dorosłości

Przystąpienie do programu jest dobrowolną,
spontaniczną inicjatywą, która w
zbudowanej przez nas strukturze zapewnia
moŜliwość przyłączenia się i wspólnego
działania.


Download konferencja zadanie 2 (1)konferencja zadanie 2 (1).pdf (PDF, 1.38 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file konferencja zadanie 2 (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000129864.
Report illicit content