zbior zadan AMII 2014 .pdf

File information


Original filename: zbior_zadan_AMII_2014.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by TeX / MiKTeX pdfTeX-1.40.10, and has been sent on pdf-archive.com on 07/06/2014 at 12:11, from IP address 78.88.x.x. The current document download page has been viewed 1508 times.
File size: 329 KB (64 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


zbior_zadan_AMII_2014.pdf (PDF, 329 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


ZBIÓR ZADAŃ

ANALIZA MATEMATYCZNA II

dr Barbara Wikieł, doc. PG
Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość
Politechniki Gdańskiej

Gdańsk, 2014

Spis treści
1 Całki
1.1 Całki potrójne . . . .
1.2 Całki krzywoliniowe .
1.3 Całki powierzchniowe
1.4 Elementy teorii pola

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

2 Szeregi
2.1 Szeregi liczbowe . . . . . . .
2.2 Szeregi funkcyjne i potęgowe
2.3 Szereg Taylora i Maclaurina
2.4 Szereg Fouriera . . . . . . .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

3
3
11
18
25

.
.
.
.

30
30
36
40
41

3 Równania różniczkowe
44
3.1 Równania różniczkowe rzędu pierwszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.2 Równania różniczkowe liniowe rzędu n o stałych
współczynnikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4 Przekształcenie Laplace’a i jego zastosowanie
60
4.1 Przekształcenie Laplace’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2 Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do
rozwiązywania równań różniczkowych liniowych
rzędu n przy danych warunkach początkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Odpowiedzi do zadań

65

2

Rozdział 1
Całki
1.1

Całki potrójne

Twierdzenie o zamianie całki potrójnej po prostopadłościanie na całkę
iterowaną
Jeżeli funkcja f (x, y, z) jest ciągła na prostopadłościanie P : a ¬ x ¬ b, c ¬ y ¬ d i
e ¬ z ¬ f (z wyjątkiem co najwyżej zbioru punktów, dającego się pokryć skończoną
liczbą prostopadłościanów, których suma objętości jest dowolnie mała), to
ZZ Z

(1.1)

f (x, y, z)dxdydz =

 
Zb 
Zd Zf
a

P

cf (x, y, z)dz 
 dy dxe

Umownie pisze się również
Zb
a

dx

Zd

dy

c

Zf

f (x, y, z)dz

zamiast

e

 
Zb 
Zd Zf
a

c

ef (x, y, z)dz  dy dx

Całkę występującą po prawej stronie wzoru (1) nazywamy całką dwukrotnie iterowaną
funkcji po prostopadłościanie.

Uwaga
W przypadku spełnienia założeń powyższego twierdzenia, całka (1) jest równa każdej
z pozostałych całek dwukrotnie iterowanych, różniących się od niej tylko kolejnością
całkowania.

Zadanie 1.1.1 Obliczyć całki:
a)

ZZ Z

(x2 + y 2 + z 2 ) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : 0 ¬ x ¬ a, 0 ¬ y ¬ b, 0 ¬ z ¬ c }

V

b)

!

1 1 1
+ +
dxdydz, gdzie V jest obszarem ograniczonym płaszczyznami x = 1,
x y z
V
x = 2, y = 1, y = 2, z = 1 i z = 2.

ZZ Z

3

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II

4

Twierdzenie o zamianie całki potrójnej po obszarze normalnym na całkę
iterowaną
¯ określonym następująco
Jeżeli funkcja f jest ciągła na obszarze domkniętym Ω,
Ω = {(x, y, z) : (x, y) ∈ DXY , ϕ(x, y) ¬ z ¬ ψ(x, y)}
normalnym względem płaszczyzny OXY , gdzie funkcje ϕ i ψ są ciągłe na obszarze
regularnym DXY , to

ZZ Z

f (x, y, z)dxdydz =

ZZ

f (x, y, z)dz  dxdyDXY

ψ(x,y)
Zϕ(x,y)

Prawdziwe są również analogiczne wzory dla całek iterowanych po obszarach normalnych
względem pozostałych płaszczyzn układu współrzędnych.
Uwaga
Jeżeli obszar Ω normalny względem płaszczyzny OXY można zapisać w postaci
Ω = {(x, y, z) : a ¬ x ¬ b, f (x) ¬ y ¬ g(x), ϕ(x, y) ¬ z ¬ ψ(x, y)}
to zachodzi równość
ZZ Z

f (x, y, z)dxdydz =Zb

a
g(x)
Z
Z  ψ(x,y)

f (x)
ϕ(x,y)f (x, y, z)dz dy  dx

Zadanie
1.1.2 Obliczyć całki:
ZZ Z
dxdydz
, gdzie bryła V ograniczona jest płaszczyznami x = 0, y = 0, z = 0 i
a)
(1 + x + y + z)4
V
x + y + z = 1,
b)

ZZ Z

y cos(x + z)dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest płaszczyznami y = 0, z = 0,

V

x + z = π2 i

powierzchni¸a y = x,
c)

ZZ Z

(2x+3y −z) dxdydz, gdzie V jest graniastosłupem ograniczonym płaszczyznami x = 0,

V

y = 0, z = 0, z = 3 i x + y = 2,

d)

ZZ Z

x2 y 2 z dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : 0 ¬ x ¬ 1, 0 ¬ y ¬ x, 0 ¬ z ¬ xy },

V

e)

ZZ Z

(4 + z) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : −1 ¬ x ¬ 1, x2 ¬ y ¬ 1, 0 ¬ z ¬ 2 },

V

f)

g)

dxdydz
, gdzie bryła V ograniczona jest płaszczyznami x + z = 3, y = 2
(x + y + z + 1)3
V
i płaszczyznami układu współrz¸ednych,
ZZ Z

z dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : 0 ¬ x ¬ 12 , x ¬ y ¬ 2x, 0 ¬ z ¬ 1 − x2 − y 2 }.
ZZ Z

V

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II

5

Twierdzenie o zamianie zmiennych w całce potrójnej
Niech przekształcenie
x = x(u, v, w)
y = y(u, v, w)


z = z(u, v, w)

(1.2)

odwzorowuje wzajemnie jednoznacznie wnętrze U obszaru regularnego U¯ na wnętrze Ω
¯ przy czym każda z funkcji (2) jest klasy C 1 w pewnym obszarze
obszaru regularnego Ω,
zawierającym U¯ w swym wnętrzu.
Jeżeli ponadto f (x, y, z) jest funkcją ciągłą w obszarze U¯ oraz jakobian przekształcenia
(2) postaci

D(x, y, z)
D(u, v, w)

(1.3)


df
=

∂x
∂u
∂y
∂u
∂z
∂u

∂x
∂v
∂y
∂v
∂z
∂v

∂x
∂w
∂y
∂w
∂z
∂w

jest różny od zera w obszarze U , to
ZZ Z

f (x, y, z)dxdydz ==

ZZ Z
UD(x, y, z)


f (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) ·
dudvdw
D(u, v, w)

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II
Definicja współrzędnych sferycznych, typ I
Położenie punktu P w przestrzeni można opisać trójką liczb (ρ, ϕ, ψ), gdzie
ρ – oznacza odległość punktu P od początku układu współrzędnych, przy czym 0 ¬ ρ <
∞,
ϕ – oznacza miarę kąta między rzutem promienia wodzącego punktu P na płaszczyznę
OXY a dodatnią częścią osi OX, przy czym 0 ¬ ϕ < 2π,
ψ – oznacza miarę kąta między promieniem wodzącym a płaszczyzną OXY , przy czym
− π2 ¬ ψ ¬ π2 .
Trójkę liczb (ρ, ϕ, ψ) nazywamy współrzędnymi sferycznymi punktu przestrzeni.
Współrzędne kartezjańskie (x, y, z) punktu przestrzeni danego we współrzędnych
sferycznych (ρ, ϕ, ψ) określone są zależnościami

(1.4)

x = ρ cos ϕ cos ψ
y = ρ sin ϕ cos ψ


z = ρ sin ψ

Przekształcenie, które punktowi (ρ, ϕ, ψ) przyporządkowuje punkt (x, y, z) określony
powyższymi wzorami nazywamy przekształceniem sferycznym.
Jakobian przekształcenia sferycznego jest równy
J(ρ, ϕ, ψ) = ρ2 cos ψ

Definicja współrzędnych sferycznych, typ II
Położenie punktu można opisać również trójką liczb (ρ, ϕ, θ), gdzie ρ i ϕ oznaczają jak
poprzednio, natomiast
θ – oznacza miarę kąta między promieniem wodzącym punktu P a dodatnim kierunkiem
osi OZ, przy czym 0 ¬ θ ¬ π.
Współrzędne kartezjańskie (x, y, z) punktu przestrzeni danego we współrzędnych
sferycznych (ρ, ϕ, θ) określone są zależnościami

(1.5)

x = ρ cos ϕ sin θ
y = ρ sin ϕ sin θ


z = ρ cos θ

gdzie 0 ¬ ρ < +∞, 0 ¬ ϕ < 2π i 0 ¬ θ ¬ π.
Jakobian tego przekształcenia sferycznego jest równy
J(ρ, ϕ, θ) = ρ2 sin θ

6

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II

7

Definicja współrzędnych sferycznych uogólnionych, typ I
x = aρ cos ϕ cos ψ
y = bρ sin ϕ cos ψ


z = cρ sin ψ
Maksymalny zakres zmiennych:
0 ¬ ρ < ∞,

0 ¬ ϕ < 2π,π
π
¬ψ¬
2
2

Jakobian:
J(ρ, ϕ, ψ) = abcρ2 cos ψ

Definicja współrzędnych sferycznych uogólnionych, typ II
x = aρ cos ϕ sin θ
y = bρ sin ϕ sin θ


z = cρ cos θ
Maksymalny zakres zmiennych:
0 ¬ ρ < ∞,

0 ¬ ϕ < 2π,

0¬θ¬π

Jakobian:
J(ρ, ϕ, θ) = abcρ2 sin θ

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II

8

Definicja współrzędnych walcowych (cylindrycznych)
Położenie punktu P w przestrzeni można opisać trójką liczb (ρ, ϕ, h), gdzie
ρ – oznacza odległość rzutu punktu P na płaszczyznę OXY od początku układu
współrzędnych, przy czym 0 ¬ ρ < ∞,
ϕ – oznacza miarę kąta między rzutem promienia wodzącego punktu P na płaszczyznę
OXY a dodatnią częścią osi OX, przy czym 0 ¬ ϕ < 2π,
h – oznacza odległość (dodatnią dla z > 0 i ujemną dla z < 0) punktu P od płaszczyzny
OXY , przy czym −∞ ¬ h ¬ ∞.
Trójkę liczb (ρ, ϕ, h) nazywamy współrzędnymi walcowymi.
Współrzędne kartezjańskie (x, y, z) punktu przestrzeni danego we współrzędnych
walcowych (ρ, ϕ, h) określone są zależnościami
x = ρ cos ϕ
y = ρ sin ϕ


z=h

(1.6)

Przekształcenie, które punktowi (ρ, ϕ, h) przyporządkowuje punkt (x, y, z) określony
powyższymi wzorami nazywamy przekształceniem walcowym.
Jakobian przekształcenia walcowego jest równy
J(ρ, ϕ, ψ) = ρ

Definicja współrzędnych walcowych uogólnionych
x = aρ cos ϕ
y = bρ sin ϕ


z=h
Maksymalny zakres zmiennych:
0 ¬ ρ < ∞,

0 ¬ ϕ < 2π,

−∞ < h < ∞

Jakobian:
J(ρ, ϕ, h) = abρ

Zbiór zadań - Analiza matematyczna II

9

Zadanie 1.1.3 Obliczyć całki:
a)

ZZ Z

x2 dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 + z 2 ¬ R2 },

V

b)

ZZ Z

(x2 + y 2 ) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 + z 2 ¬ a2 ∧ z ­ 0},

V

c)

ZZ Z

x2

V

d)

ZZ Z q

dxdydz
, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 + z 2 ¬ R2 , x ¬ 0, y ¬ 0, z ­ 0},
+ y2 + z2

x2 + y 2 + z 2 dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchni¸a x2 + y 2 + z 2 = z,

V

e)

ZZ Z q

x2 + y 2 dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchni¸a x2 +y 2 = z 2 i płaszczyznami

V

z = 1, z = 0,

f)

ZZ Z

q

z x2 + y 2 dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : 0 ¬ x ¬ 2, 0 ¬ y ¬2x − x2 ,

V

0 ¬ z ¬ a},
g)

ZZ Z

z dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchni¸a z 2 =

V

h2 2
(x + y 2 ) i płaszczyzn¸a
2
R

z = h,
h)

ZZ Z

x2 dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchni¸a

V

i)

ZZ Z

z dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 :

V

j)

ZZ Z

x2 y 2 z 2
+ 2 + 2 = 1,
a2
b
c

x2 y 2
+
+ z 2 ¬ 1, x ­ 0, y ­ 0, z ­ 0},
4
9

(1 − 2y + 2z) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : 36x2 + 9y 2 + 16z 2 ¬ 144},

V

k)

ZZ Z

(y 2 + z 2 ) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : y 2 + z 2 ¬ 2x ∧ x = 2},

V

l)

ZZ Z q

x2 + y 2 + z 2 dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 : x2 + y 2 + z 2 − y ¬ 0},

V

m)

n)

z dxdydz
, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchni¸a z 2 = 2x2 + 2y 2 oraz
4 − x2 − y 2
V
płaszczyznami x = 0, y = 0 i z = 2 dla x ­ 0, y ­ 0 i z ­ 0,

ZZ Z

ZZ Zq

z x2 + y 2 dxdydz, gdzie bryła V ograniczona jest powierzchniami x2 + y 2 − 2z = 0,

V

x2 + y 2 + z 2 − 3 = 0 i płaszczyznami układu współrz¸ednych dla x ­ 0, y ­ 0, z ­ 0.


Related documents


zbior zadan amii 2014
wel analiza matematyczna ii
wzory 4
wyk rrc3 5 6
kolokwium 2 am1 wz r
metody prob 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file zbior_zadan_AMII_2014.pdf