ders 1 .pdf

File information


Original filename: ders-1.pdf
Title: Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik
Author: onur

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 11/11/2014 at 00:34, from IP address 5.46.x.x. The current document download page has been viewed 4314 times.
File size: 1.2 MB (16 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ders-1.pdf (PDF, 1.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Eleştirel
Düşünme,
Yaratıcılık ve
Girişimcilik

Ders için kaynak
• 1.Semih ġAHĠNEL, EleĢtirel DüĢünme, 2. Baskı, Pegem A
Yayıncılık, Ankara, e- Kitap.
• 2.Birsel Aybek, Örneklerle DüĢünme ve EleĢtirel DüĢünme,
Adana Nobel Kitabevi, 2010, ISBN : 9786053970859,
Adana.
• 3.Max Horkheimer, Çev: Mustafa Tüzel, Geleneksel ve
EleĢtirel Kuram, YKY, 2012, Ġstanbul.
• 4.Sungur N., Yaratıcı DüĢünce, Evrim Yayınevi, Ġstanbul.
• 5.Doç.Dr. Mehmet BAġAR, Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER,
Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk TOSUNOĞLU, GiriĢimcilik, 1.
Baskı, EskiĢehir.

Bu derse neden ihtiyaç
var?
• Günümüzde "Meslek öğrenenler iĢ bulabilirler"
varsayımının geçerliliği kalmamıĢtır.
• Meslek öğrenmek istihdam edilmenin gerek Ģartıdır,
fakat yeter Ģartı değildir.

Ne?
Neden?
Nasıl?
Nerede?
Kim?
5N1K yol gösterir…

sorular öncelikle sizin
düĢündüğünüzü gösterir!

Eleştirmeden evvel
düşünmek
• DÜŞÜNME: Tefekkür, Ídrak, Teemmül, Zihin, Us, Suur,
Pensée(Fr), Gedanke (Alm), Thought(Íng), Pensiero(Íta),
Reflexion, Reflection
• Tanım : Usun kendi kendisini bilgi konusu yaparak,
zihinsel(ansal) çalısmayı incelemesi.
• Pensée sözcügü Latince tartıĢmak, karĢılaĢtırmak
anlamlarını taĢıyan Pensare kökünden türetilmiĢtir,
düĢünceleri ölçerek ve kıyaslayarak incelemek anlamına
gelir, kısacası düĢünme eylemi bilgiye yönelen tüm ussal
olayları dile getirir; algılama, duyma, kavrama, isteme,
tasarlama, imgeleme gibi bilinç olgularının hepsini içerir.

• Reflection : DüĢünme anlamına gelen ikinci sözcük
olan reflexion ise Latince reflexio kökünden
türetilmiĢtir ve asıl anlamı yansıma demektir. Bu
yansıma, nesnel gerçekligin yansıması ile olusan
düĢünce Ģeklinde tanımlanır. Benzer Ģekilde
• Kant : "düĢünmek yargılamaktır",
• Ġngiliz düĢünürü J.Locke ise "bilincin kendi üstüne
dönerek kendi iĢlemleri hakkında bilgi edinmesi"
olarak açıklar. Bu tanım iki katlı bir düĢünmeyi yani
düĢünmenin düĢünülmesini (Osmanlıca teemmül, Fr.
reflexion) anlatır ve normal düĢünme olan
(Osm.tefekkür, Fr. Pensée) den ayrılır. Bu düĢünmeye
"iç düĢünme " adı da verilir.

• Aristoteles'e göre düĢünme, insanı hayvandan ayıran
belirgin bir özniteliktir. Usun bağımsız ve kendine özgü
eylemidir, karsılastırmalar yapma, ayırma, birleĢtirme,
bağlantıları ve biçimleri kavrama
yetisidir. Aristo'ya göre doğru düĢünmenin kurallarını
belirleyen bilim mantıktır ve Aristoteles mantığında da 3
önemli kural vardır:
• 1. ÖzdeĢlik ilkesi: Her kavram kendi kendisine özdeĢtir.
• 2. ÇeliĢmezlik ilkesi : Birbiri karĢısına konulmuĢ iki çeliĢik
yargı ayni zamanda doğru olamaz, birinin yanlıĢ olması
gerekir.
• 3. Üçüncünün olmazlığı ilkesi: Birbiri karĢısına konulmuĢ iki
çeliĢik yargı aynı zamanda yanlıĢ olamaz, birinin doğru
olması gerekir.
Bu 3 ilkeye bir dördüncü ilke de bazı mantık bilimciler
tarafından eklenmiĢtir.
• 4. Yeterli neden ilkesi: Her yargının mutlaka yeterli bir
nedeni vardır.


Related documents


baudrillard n sim lasyon teorisinin temel kavramlar
sonz ya15
selection
ygs 2016
arabuluculuk nedir
thomas nagel her ey ne anlama geliyor 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ders-1.pdf