philip k dick marathon programme .pdf

File information


Original filename: philip_k_dick_marathon_programme.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by PDFMerge! (http://www.pdfmerge.com) / 3-Heights(TM) PDF Optimization Shell 4.7.19.0 (http://www.pdf-tools.com), and has been sent on pdf-archive.com on 06/06/2016 at 15:02, from IP address 95.97.x.x. The current document download page has been viewed 339 times.
File size: 2.6 MB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


philip_k_dick_marathon_programme.pdf (PDF, 2.6 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Pr
ogr
amme
Phi
l
l
i
pK.Di
ckFi
l
m Mar
at
hon
Sat
ur
day1
1June20
16
1
2:
0022:
00

Wi
t
hi
nt
r
oduct
i
onby
T
obi
asSchmuecki
ng
I
ncol
l
abor
at
i
onwi
t
ht
heNew Yor
kbasedPhi
l
l
i
pK.Di
ckFest
i
val

i
nt
er
gal
act
i
csci
f
iBi
zar
r
oFest
i
val

OnSat
ur
day1
1t
hofJune,t
heent
i
r
edayi
s
devot
edt
of
i
l
msi
nspi
r
edbyt
hei
deasofPhi
l
i
p
K.Di
ck.
TheNew Yor
kbasedPhi
l
i
pK.Di
ckFi
l
m Fest
i
val
wi
l
lbr
i
ngt
hei
rcol
l
ect
i
onofmovi
est
o
Rot
t
er
dam t
opr
esentt
hebest(
i
ndependent
)
Sci
enceFi
ct
i
onf
i
l
msatFi
l
mhausWORM.The
pr
ogr
am consi
st
sofl
ongandshor
tf
i
l
ms.
Thepr
ogr
am st
ar
t
sat1
2:
00andendsar
ound
22:
00.Youcanwal
ki
nandoutdur
i
ngt
heday,so
t
aki
ngabr
eaki
nbet
weenmovi
esi
snopr
obl
em.

Bl
ock1

1
2:
00-1
2:
45
TheAdept
(
9mi
n,CA,Adam
St
er
n,20
15)
Ben,abr
i
l
l
i
ant
physi
ci
standamat
eur
magi
ci
an,get
smor
e
t
hanhebar
gai
nsf
or
whenper
f
or
mi
nghi
s
l
at
estcar
dt
r
i
ck.

LastGener
at
i
onst
o
Di
e
(
15mi
n,US,Ti
m
Maupi
n,20
15)
Seti
nt
hef
ut
ur
ewhen
sci
encef
i
r
stbegi
nst
o
st
opagi
ng,adaught
er
t
r
i
est
osaveherf
at
her
f
r
om nat
ur
aldeat
h.

TheAl
phaI
nvent
i
on
(
16mi
n,UK,Mar
k
T
ower
s,20
15)
Af
t
erappl
yi
ngani
ngeni
ousmet
hodt
ocr
eat
e
ar
t
i
f
i
ci
ali
nt
el
l
i
gence
onhi
shomecomput
er
,
ar
ecl
usi
vepr
ogr
ammer
i
scont
act
edoneeveni
ngbyasuspi
ci
ous
deal
erl
ooki
ngt
obuy
t
het
echnol
ogy.

Fl
ush
(
5mi
n,VS,Mat
t
Cooper
,
20
15)
Becar
ef
ulwhoyou
pi
ssof
f
.

Bl
ock2

T
est
(
10mi
n,US,LukeGr
oski
n,
20
1
3)

Cai
hongCi
t
y–T
r
ai
l
er
(
2mi
n,RO,Fl
or
i
naTi
t
z,
20
15)

Aseemi
ngl
yunr
emar
kabl
e
manspendsadayt
aki
nga
bi
zar
r
et
estatamyst
er
i
ousf
aci
l
i
t
y.

1
3:
001
4:
00

Cai
hongCi
t
yi
sasci
ence
f
i
ct
i
onf
ai
r
yt
al
et
hatr
ecount
st
headvent
ur
esof
Li
uJunj
i
e.

Agai
nstt
heWal
l
(
9mi
n,US,Davi
dCapur
so,
20
1
1)

Aer
o-T
r
ai
l
er
(
1mi
n,US,Ar
t
ur
aVar
gas,
20
1
4)

Amanandawomanbr
eak
i
nt
oanabandonedhi
t
ech
gamepar
k.

Ont
hepl
anet
,Ant
ea,Aer
o
andhi
sbr
ot
her
sst
r
uggl
et
o
f
i
ghtof
fanevi
luni
ver
sal
f
or
cet
hatseekst
oendt
hei
r
r
ace.

Requi
em f
oraRobot
(
6mi
n,US,
Chr
i
st
opherRai
ner
,20
1
3)

Hel
i
o
(
19mi
n,US,T
eddy
Ceci
l
,20
15)
Asci
f
inoi
rseti
na
dyst
opi
anunder
gr
ound
ci
t
yont
heeveofar
evol
ut
i
on.
Gover
nmentFundedRobot
i
csResear
chExper
i
ment
i
ng
onUSsol
di
er
s
(
7mi
n,US,Henr
yPr
i
ce,
20
15)
Wi
t
hDARPAandBRAI
NI
ni
t
i
at
i
vef
undi
ng,RKSDynami
cshasl
aunchedt
he
SecondSol
di
erpr
ogr
am,
whi
chusesexper
i
ment
al
r
obot
i
csonact
i
vedut
yUS
sol
di
er
s.

Rob,awor
noutr
obotwi
t
h
acor
r
uptmemor
y,dr
owns
hi
ssor
r
owsofhi
s
'
scr
ewed'exi
st
encei
nal
coholandaskshi
msel
ft
he
essent
i
alquest
i
on:what
di
dhedowr
ong?
TheHi
ghPr
i
est
ess
(
1
4mi
n,US,Wi
l
l
i
am
Hol
den,20
15)
Sashai
sdepr
essed
f
r
om r
egr
etandcan'
t
seem t
ogetoutofar
ut
.
Att
hi
spoi
nt
,shef
eel
s
l
i
keDr
.St
asi
st
aki
ng
advant
ageofherso
shegoest
oMagi
ck
Jackf
ori
nsi
ght
.

Bl
ock3

1
4:
15–15:
25
LasFi
er
as
(
1
1mi
n,US,Al
ar
i
cRocha,
20
1
4)
Al
ci
r
ai
sabookwor
m and
st
udentofhumannat
ur
e
t
hr
oughar
tandpoet
r
y,
t
houghr
ar
el
ypar
t
i
ci
pat
i
ng.
Whenacur
sest
r
i
kesand
wer
ewol
fl
i
kecr
eat
ur
es
i
nvadet
heci
t
yAl
ci
r
al
ocks
her
sel
fi
nt
ot
heUni
ver
si
t
y
bat
hr
oom.Weeksofpur
e

Connect
i
on
(
8mi
n,US,ZacGi
l
l
am,20
1
4)
Dr
ew andHannahar
ef
eel
i
ngt
hest
r
ai
nofear
l
ypar
ent
hoodwhenaf
r
eaky,ot
her
wor
dl
yeventr
eaf
f
i
r
ms
t
hei
rcommi
t
mentt
oeach
ot
her
.
For
bi
ddenBeach
(
7mi
n,FR,Thi
er
r
y
Los,
20
15)
T
woSur
f
i
n'Robot
s,l
ai
d
back,ar
eatt
hebeach
wai
t
i
ngf
ort
he r
i
ght
wave.However
,t
heyar
e

Pol
ar
oi
d
(
16mi
n,NO,Lar
sKl
evber
g,
20
15)

Wi
l
lIScat
t
erAway
(
5mi
n,US,EmmaPenaz
Ei
sner
,20
15)

Sar
ahandLi
ndadi
scoveran
ol
dPol
ar
oi
dcamer
ai
nt
he
cl
ear
i
ngofSar
ah'
shouse.I
n
t
hei
rownsel
f
i
shnesst
hey
expl
oi
tt
hecamer
a,onl
yt
o
di
scoverwhathor
r
i
bl
epast
i
thi
des.

Dangert
hr
eat
ensaman
seeki
nghi
msel
fi
na
dr
eaml
i
kel
andscape.

T
apT
apT
ap
(
1
7mi
n,UK,DeanPhi
l
i
ps,
20
16)
Thel
i
f
eofascr
i
ptr
eadi
ng
obsessi
vet
akesasur
r
eal
anddanger
oust
ur
nwhenan
ol
dI
t
al
i
ant
ypewr
i
t
ermyst
er
i
ousl
yappear
si
nhi
sbedr
oom.

TheT
r
eat
ment
(
6mi
n,DE,Mar
kus
Kaat
sch,20
15)
I
sol
at
edpat
i
entLi
nus’
l
i
f
ei
smor
eandmor
ea
r
i
gi
dr
out
i
nec onsi
st
i
ngofmeal
s,exer
ci
se,
l
ul
l
i
ngmusi
c,i
r
r
i
t
at
i
ng
smokeandexami
nat
i
ons
byhi
sonl
yat
t
achment
f
i
gur
eDr
.Fr
eicauses
hi
m suf
f
er
i
ng.Oneday
heescapes.

Bl
ock5

T
r
i
umphofTi
me
(
5mi
n,I
L,I
t
ayCohen)

TheAr
tofHumanSal
vage
(
9mi
n,US,DempseyTi
l
l
man)

Al
exKi
t
i
ngr
ecei
veani
nvi
t
at
i
ont
ot
heCont
i
nuum
Pr
eser
vat
i
onAssoci
at
i
on
(
Ti
mel
i
nePr
ot
ect
i
onSer
vi
ce)
.

1
7:
00–18:
52

Ayoungboymustbysaved
f
r
om execut
i
onbyhi
sl
ast
hope.Edwar
dJamesOl
mos
of"
Bat
t
l
est
arGal
act
i
ca"
and"
Sel
ena"f
amest
ar
si
n
t
hi
sf
ut
ur
i
st
i
ct
hr
i
l
l
er
.
TheFut
ur
ePer
f
ect
t
(
1
1mi
n,US,Ni
ckCi
t
t
on)
Somewher
ebet
weent
hen
andnow,at
i
met
r
avel
er
def
i
eshi
sor
der
s,and
compr
omi
sesaf
ut
ur
ehe
cannotunl
ear
n.St
ar
r
i
ng
Zachar
yQui
nt
o(
St
arT
r
ek,
Amer
i
canHor
r
orSt
or
y)
andRober
tBaker(
Mad
Men,LoneRanger
)
.
I
nt
er
f
ace
(
9mi
n,UK,Sar
ahL.Ki
ng&
Ami
tLennon)
Wi
l
lhasapr
obl
em,hel
i
kes
t
oshop.I
nf
act
,hel
i
kesi
t
somuch,heal
mostdoesi
t
aut
omat
i
cal
l
y,wi
t
hout
t
hought
.He'
sbecomea
suggest
i
bl
et
ar
getf
ort
he
super
aggr
essi
veconsumer
dr
i
vent
echnol
ogyof
t
henearf
ut
ur
e.

I
nt
er
nal
(
1
4mi
n,UK,Ol
i
verMcQui
r
k)
I
nt
er
nalt
el
l
st
hest
or
yofa
womanwhoi
spl
aguedby
hal
l
uci
nat
i
onst
hatbr
eak
t
heboundar
ybet
weenr
eal
i
t
yandf
ant
asy.

TheOr
i
gi
nal
(
8mi
n,US,Ar
t
hurVeen
ema)
Mai
aLongi
sacomput
er
pr
ogr
ammereval
uat
i
nga
di
gi
t
alr
epl
i
cat
i
onofher
ownmi
nd.Shenot
i
ces
t
hatt
hemachi
nei
sgr
owi
ngr
api
dl
yandt
hi
nki
ngf
or
i
t
sel
f
.

Bl
ock6

Cont
or
t
ed
(
6mi
n,US,Davi
dNor
t
h,
20
15)

Fl
ower
st
r
eam Pr
el
ude
(
18mi
n,US,Pat
r
i
ckYaney,
20
1
4)

T
r
ol
ll
i
kecr
eat
ur
eswander
af
ant
asyenvi
r
onmenti
n
pur
sui
toff
oodand
sur
vi
val
.

19:
00–19:
56

Somet
hi
ngunusual
happenst
oaboyi
na
mechani
calt
r
eegar
den.
Hi
smom i
nsi
st
she
i
magi
nedi
t
.He'
l
lhavet
o
deci
dewhathebel
i
eves
andactoni
t
.

TheLooki
ngPl
anet
(
16mi
n,US,Er
i
cAnder
son,
20
1
4)
Dur
i
ngt
heconst
r
uct
i
onof
t
heuni
ver
se,ayoung
memberoft
heCosmos
Cor
psofEngi
neer
sdeci
des
t
obr
eaksomef
undament
al
l
awsi
nt
henameof
sel
f
expr
essi
on.

TheAst
r
onomer
sSun
(
1
1mi
n,US,Pet
erKer
shaw,
20
10)
Henr
y,accompani
edbyhi
s
myst
er
i
ousmechani
cal
bear
,vi
si
t
sanabandoned
obser
vat
or
yt
oconf
r
ont
memor
i
esofhi
spastand
f
ol
l
ow hi
sFat
herona
j
our
neyi
nt
ot
heunknown.

Unf
r
i
ended
(
10mi
n,US,Josh
Wei
sbr
od,20
15)
Onani
sol
at
edsat
el
l
i
t
ei
n
out
erspace,aguynamed
Kaboom i
st
or
nbet
ween
vi
r
t
ualf
r
i
ends,r
ealf
r
i
ends,
andt
r
uef
r
i
ends.

Bl
ock7

20:
00–2
1:
45
TheI
nci
dent
(
100mi
n,US,Pat
r
i
ck
Yaney,20
1
4)

T
wopar
al
l
elst
or
i
esabout
char
act
er
st
r
appedi
n
i
l
ogi
calendl
essspaces:
t
wobr
ot
her
sandadet
ect
i
vel
ockedonani
nf
i
ni
t
est
ai
r
case,anda
f
ami
l
yl
ockedonani
n
f
i
ni
t
er
oad–f
oraver
y
l
ongt
i
me.


Related documents


philip k dick marathon programme
uh design guidlines
roof take off main cuts
invitation en
iacintpresidents
cv

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file philip_k_dick_marathon_programme.pdf