PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPytania na test + odpowiedzi .pdf


Original filename: Pytania na test + odpowiedzi.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2016 at 11:28, from IP address 91.192.x.x. The current document download page has been viewed 2854 times.
File size: 86 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Pytania przygotowujące na test z BHP i ergonomii pracy
1. Wymień rodzaje ergonomii
1. Koncepcyjna – charakteryzuje aspekt „konstrukcyjny” dotyczący projektowania,
konstruowania i budowy wszystkich obiektów, z którymi człowiek styka się w czasie
pracy, oraz aspekt „organizacyjny” dotyczący analizy i projektowania
2. Korekcyjna –
kieruje się w większym stopniu aspektem „organizacyjnym”,
dotyczącym rozmieszczenia obiektów przemysłowych, organizacji i metod pracy,
modernizacją i usprawnieniem istniejących maszyn, organizacją stanowisk pracy i
odcinków produkcyjnych, stanem bhp, humanizacją pracy
2. Wymień rodzaje obciążeń pracownika
1. Obciążenie fizyczne – przede wszystkim w budownictwie, transporcie, rolnictwie i
leśnictwie oraz w zakładach przemysłu ciężkiego i elektromaszynowego
2. Obciążenie statyczne – wynikające z niewłaściwej pozycji podczas pracy
3. Obciążenie neuropsychiczne – będące wynikiem wymuszonego tempa pracy,
monotonii bądź konieczności znacznej koncentracji uwagi, bądź wreszcie podejmowania
ważnych decyzji na podstawie napływających z urządzeń sygnalizujących informacji
4. Obciążenie środowiskowe – warunki mikroklimatyczne, hałas, wibracje, oświetlenie
3. Wymień co najmniej 3 metody pomiaru wydatku energetycznego
1. Metoda tabelaryczno–chronometrażowa
2. Metoda na podstawie zachodzących zmian fizjologicznych
3. Metoda badania odnowy tętna
4. Kalorymetria
1. pośrednia
2. bezpośrednia
4. Wymień 4 grupy czynników charakteryzujących materialne warunki pracy
1. Warunki fizyczne
2. Warunki rzeczowe
3. Warunki chemiczne
4. Warunki biologiczne
5. Wymień rodzaje drgań mechanicznych
1. Drgania o oddziaływaniu ogólnym
2. Drgania o oddziaływaniu przez kończyny górne
6. Wymień drogi wnikania pyłów do organizmów
◦ Układ oddechowy
▪ w górnych drogach oddechowych zatrzymują się pyły o wymiarach >50
mikrometrów
▪ do dolnych dróg oddechowych przedostają się pyły o wymiarach < 5
mikrometrów
▪ najpoważniejsze zagrożenie stanowią frakcje o rozmiarach 1,5 – 0,2 mikrometra
◦ Układ pokarmowy – ilość płynów przenikających ta drogą jest niewielka, nie są
groźne o ile nie są toksyczne, niektóre jednak mogą reagować z sokami
żołądkowymi, w wyniku czego mogą powstać substancje silnie toksyczne
◦ Skóra – ilość przenikająca tą drogą jest niewielka, jeżeli pył jest nielotny, zatyka
pory skóry, utrudnia jej oddychanie, parowanie, może być drażniący, jeśli jest
toksyczny – może prowadzić do odczynów zapalnych lub innych stanów
chorobowych

7. Wymień uciążliwości pracowników obsługujących komputery (zagrożenia)
◦ Emisja ciepła
◦ Pole elektromagnetyczne
◦ Promieniowanie ekranu
◦ Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
◦ Obciążenie narządu wzroku
◦ Stres psychologiczny
8. Wymień co najmniej 3 szkodliwe czynniki biologiczne
1. Choroby zakaźne
2. Choroby odzwierzęce
3. Tężec
9. Wymień czynniki powodujące zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy
◦ Gaz
◦ Urządzenia i maszyny produkcyjne
◦ Technologia produkcji
◦ Budynki i ich lokalizacja
◦ Zagrożenie przez sąsiednie obiekty
◦ Instalacje elektryczne – pożary powstałe wskutek wad urządzeń elektrycznych
◦ Zaniedbania porządkowe
10. Wymuszona pozycja ciała podczas wykonywania pracy powoduje:
1. Odwapnienie kości
2. Zmniejszenie siły mięśni
3. Złą kondycję fizyczną
4. Choroby układu krążenia
5. Cukrzycę
6. Bóle
7. Zmniejszenie ruchliwości, zaburzenia równowagi
11. Wymień powiązania w układzie człowiek-praca
1. Ręczne – używa prostych narzędzi jak łopata, młotek i jest jedynym źródłem energii,
sprawując jednocześnie funkcje kontrolne
2. Mechaniczne – kiedy maszyna jest źródłem energii, zaś człowiek kontroluje przebieg
procesu produkcji, obserwując zachowanie się urządzeń bądź aparatury kontrolnopomiarowej
3. Automatyczne – układy zdeterminowane wykonujące ścisły program i
niezdeterminowane, w których mogą istnieć sytuacje przypadkowe, niemożliwe do
przewidzenia
12. Gazy i pary szkodliwe z uwagi na właściwości działania dzielimy na:
1. Duszące
2. Drażniące
3. Trujące
4. Narkotyczne


Pytania na test + odpowiedzi.pdf - page 1/2
Pytania na test + odpowiedzi.pdf - page 2/2

Related documents


pytania na test odpowiedzi 1
wzor umowa o praktyke absolwencka z omowieniem
instrukcja pr bna3
dzia alno w czechach 29 05 2015
choroby krtani ulotka2
wyzwanie ycia survival1348


Related keywords