Pytania na test + odpowiedzi .pdf

File information


Original filename: Pytania na test + odpowiedzi.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 04/11/2016 at 11:28, from IP address 91.192.x.x. The current document download page has been viewed 6956 times.
File size: 86 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Pytania na test + odpowiedzi.pdf (PDF, 86 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Pytania przygotowujące na test z BHP i ergonomii pracy
1. Wymień rodzaje ergonomii
1. Koncepcyjna – charakteryzuje aspekt „konstrukcyjny” dotyczący projektowania,
konstruowania i budowy wszystkich obiektów, z którymi człowiek styka się w czasie
pracy, oraz aspekt „organizacyjny” dotyczący analizy i projektowania
2. Korekcyjna –
kieruje się w większym stopniu aspektem „organizacyjnym”,
dotyczącym rozmieszczenia obiektów przemysłowych, organizacji i metod pracy,
modernizacją i usprawnieniem istniejących maszyn, organizacją stanowisk pracy i
odcinków produkcyjnych, stanem bhp, humanizacją pracy
2. Wymień rodzaje obciążeń pracownika
1. Obciążenie fizyczne – przede wszystkim w budownictwie, transporcie, rolnictwie i
leśnictwie oraz w zakładach przemysłu ciężkiego i elektromaszynowego
2. Obciążenie statyczne – wynikające z niewłaściwej pozycji podczas pracy
3. Obciążenie neuropsychiczne – będące wynikiem wymuszonego tempa pracy,
monotonii bądź konieczności znacznej koncentracji uwagi, bądź wreszcie podejmowania
ważnych decyzji na podstawie napływających z urządzeń sygnalizujących informacji
4. Obciążenie środowiskowe – warunki mikroklimatyczne, hałas, wibracje, oświetlenie
3. Wymień co najmniej 3 metody pomiaru wydatku energetycznego
1. Metoda tabelaryczno–chronometrażowa
2. Metoda na podstawie zachodzących zmian fizjologicznych
3. Metoda badania odnowy tętna
4. Kalorymetria
1. pośrednia
2. bezpośrednia
4. Wymień 4 grupy czynników charakteryzujących materialne warunki pracy
1. Warunki fizyczne
2. Warunki rzeczowe
3. Warunki chemiczne
4. Warunki biologiczne
5. Wymień rodzaje drgań mechanicznych
1. Drgania o oddziaływaniu ogólnym
2. Drgania o oddziaływaniu przez kończyny górne
6. Wymień drogi wnikania pyłów do organizmów
◦ Układ oddechowy
▪ w górnych drogach oddechowych zatrzymują się pyły o wymiarach >50
mikrometrów
▪ do dolnych dróg oddechowych przedostają się pyły o wymiarach < 5
mikrometrów
▪ najpoważniejsze zagrożenie stanowią frakcje o rozmiarach 1,5 – 0,2 mikrometra
◦ Układ pokarmowy – ilość płynów przenikających ta drogą jest niewielka, nie są
groźne o ile nie są toksyczne, niektóre jednak mogą reagować z sokami
żołądkowymi, w wyniku czego mogą powstać substancje silnie toksyczne
◦ Skóra – ilość przenikająca tą drogą jest niewielka, jeżeli pył jest nielotny, zatyka
pory skóry, utrudnia jej oddychanie, parowanie, może być drażniący, jeśli jest
toksyczny – może prowadzić do odczynów zapalnych lub innych stanów
chorobowych

7. Wymień uciążliwości pracowników obsługujących komputery (zagrożenia)
◦ Emisja ciepła
◦ Pole elektromagnetyczne
◦ Promieniowanie ekranu
◦ Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
◦ Obciążenie narządu wzroku
◦ Stres psychologiczny
8. Wymień co najmniej 3 szkodliwe czynniki biologiczne
1. Choroby zakaźne
2. Choroby odzwierzęce
3. Tężec
9. Wymień czynniki powodujące zagrożenie pożarowe w zakładzie pracy
◦ Gaz
◦ Urządzenia i maszyny produkcyjne
◦ Technologia produkcji
◦ Budynki i ich lokalizacja
◦ Zagrożenie przez sąsiednie obiekty
◦ Instalacje elektryczne – pożary powstałe wskutek wad urządzeń elektrycznych
◦ Zaniedbania porządkowe
10. Wymuszona pozycja ciała podczas wykonywania pracy powoduje:
1. Odwapnienie kości
2. Zmniejszenie siły mięśni
3. Złą kondycję fizyczną
4. Choroby układu krążenia
5. Cukrzycę
6. Bóle
7. Zmniejszenie ruchliwości, zaburzenia równowagi
11. Wymień powiązania w układzie człowiek-praca
1. Ręczne – używa prostych narzędzi jak łopata, młotek i jest jedynym źródłem energii,
sprawując jednocześnie funkcje kontrolne
2. Mechaniczne – kiedy maszyna jest źródłem energii, zaś człowiek kontroluje przebieg
procesu produkcji, obserwując zachowanie się urządzeń bądź aparatury kontrolnopomiarowej
3. Automatyczne – układy zdeterminowane wykonujące ścisły program i
niezdeterminowane, w których mogą istnieć sytuacje przypadkowe, niemożliwe do
przewidzenia
12. Gazy i pary szkodliwe z uwagi na właściwości działania dzielimy na:
1. Duszące
2. Drażniące
3. Trujące
4. Narkotyczne


Document preview Pytania na test + odpowiedzi.pdf - page 1/2

Document preview Pytania na test + odpowiedzi.pdf - page 2/2

Related documents


pytania na test odpowiedzi 1
0000 yplon pianka do dywan w clp pl
sds inox
karta technicza chalkboard baza
chalkboard farba tablicowa black and green karta techniczna
dry erase farba tablicowa biala karta techniczna

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Pytania na test + odpowiedzi.pdf