Borang Kebenaran Wakil ASNB .pdf

File information


Original filename: Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf
Author: rose_emalinda

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 18/01/2017 at 06:35, from IP address 118.101.x.x. The current document download page has been viewed 1653 times.
File size: 152 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf (PDF, 152 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BORANG KEBENARAN WAKIL

Borang ASNB/B/6
Pindaan 1/2013

ARAHAN PENTING
1. Borang Kebenaran Wakil ini perlu disertakan untuk SETIAP jenis permohonan melalui Wakil Dilantik / Pihak Ketiga yang dinyatakan di Bahagian A.
2. SELAIN daripada Kemaskini Buku Pelaburan , dokumen –dokumen berikut perlu disertakan :a.
Salinan mukasurat pertama buku pelaburan pemegang unit yang sah
b.
Salinan dokumen pengenalan diri pemegang unit
* Salinan dokumen hendaklah disahkan dari salinan asal oleh Ketua Kampung, Penghulu, Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau Pegawai ASNB

A. JENIS PERMOHONAN – Sila tandakan ( X ) pada yang berkenaan
Kemaskini Buku
Pelaburan

Pengesahan Baki
Pelaburan

Cetakan Penyata/Data
Urus Niaga

Pengesahan Salinan
Dokumen Urus Niaga

B. MAKLUMAT PEMEGANG UNIT

Nama

-

No. KP Baru

-

No. KP
Lama/Tentera/Polis

No.Telefon

C. MAKLUMAT AKAUN UNIT AMANAH
Nama Unit Amanah

No Ahli

Nama Unit Amanah

ASN

AS 1Malaysia

ASB

ASG-Pendidikan

ASW 2020

ASG-Kesihatan

ASM

ASG-Persaraan

ASD

Lain-lain (nyatakan)

No Ahli

D. PENGAKUAN PEMEGANG UNIT
1. Bahawasanya saya seperti yang di atas (bahagian B) dengan ini memberi kebenaran kepada wakil yang dilantik oleh saya yang dinyatakan di bawah :-

Nama Wakil

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

No KP Baru

: ………………………………………………

No KP Lama / Tentera /Polis

: ……………………………………………….

Hubungan

: ……………………………………….

Tandatangan Wakil

: ………………………………………………..

untuk melaksanakan urus niaga / permohonan di bahagian A dan mengambil dokumen permohonan / urus niaga (jika berkenaan) bagi pihak saya.
2. Maka dengan ini saya bersetuju menjamin dan menggantirugi kepada pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD ( ‘ASNB’ ) sekiranya terdapat apa-apa
tindakan, kerugian dan tuntutan-tuntutan yang mungkin dibuat terhadap ASNB dan / atau ejennya bersabit dengan perlaksanaan perkara yang disebut di atas.

………………………………
Tandatangan Pemegang Unit

......………………………..
ATAU

Cap Ibujari Kiri Pemegang Unit

...........................
Tarikh


Document preview Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf - page 1/1


Related documents


borang kebenaran wakil asnb
template perancang
template bangunan
hc070 14 041114
template landskap
borang zakat sara diri

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Borang Kebenaran Wakil ASNB.pdf