TRSTN B 2017 8067(1) (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by / iText 2.1.7 by 1T3XT; modified using iText® 5.5.10 ©2000-2015 iText Group NV (Domstolsverket; licensed version), and has been sent on pdf-archive.com on 07/02/2018 at 10:58, from IP address 83.250.x.x. The current document download page has been viewed 946 times.
File size: 469.33 KB (31 pages).
Privacy: public file
File preview


1
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2017-07-14
meddelad i
Huddinge

Mål nr: B 8067-17

PARTER (Antal tilltalade: 2)
Tilltalad
Elias Sefbom, 20010726-4152
Lammholmsbacken 254 Lgh 1101
143 47 Vårby
Offentlig försvarare:
Advokat Hans A Florin
Advokatfirman Florin AB
Köpmangatan 7, 9 tr
151 71 Södertälje
Åklagare
Kammaråklagare Lisa Collste
Åklagarmyndigheten
Söderorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1194
141 24 Huddinge
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Emma Didrikson
Celsus Advokatbyrå HB
Box 7100
103 87 Stockholm
Målsägandebiträde genom substitution:
Advokat Bo Sääf
Celsus Advokatbyrå HB
Box 7100
103 87 Stockholm
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st brottsbalken
2017-06-09
Postadress
141 84 Huddinge

Besöksadress
Björnkullavägen 5 A

Telefon
Telefax
08-561 660 10
08-711 05 80
E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning1@dom.se
www.sodertornstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag - fredag
08:30-16:00

2
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 1

2.
3.

DOM
2017-07-14

Mål nr: B 8067-17

Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken
2017-06-09
Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64)
2017-03-13

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 8 månader
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Elias Sefbom ska solidariskt med Christoffer Sundmalm betala skadestånd till målsäganden
Sekretess A med 165 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från
den 9 juni 2017 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Region Stockholm, Utredning 75 LPO Norrmalm, beslagsliggare 2017-5000-BG26534
p. 1).
2. Beslaget av ett järnrör ska bestå tills dess domen vunnit laga kraft. Därefter ska det
förverkas. (Polismyndigheten Region Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd,
beslagsliggare 2017-5000-BG62640 p. 1).
3. Beslaget av målsäganden Sekretess A:s kläder ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
Därefter ska kläderna utlämnas till målsäganden Sekretess A (Polismyndigheten Region
Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd, beslagsliggare 2017-5000-BG59952 p. 1-4).
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för
uppgifter om målsäganden Sekretess A:s identitet som lagts fram vid förhandlingen
inom stängda dörrar och som finns i bilaga till denna dom ska bestå i målet.
2. Sekretessen enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen för fotografier över
målsäganden som åberopats och lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar
(aktbil. 50 och 90) ska bestå i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Hans A. Florin tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som försvarare
med 135 866 kr. Av beloppet avser 27 173 kr mervärdesskatt.
2. Emma Didrikson, genom substitution Bo Sääf, tillerkänns ersättning av allmänna medel
för sitt arbete som målsägandebiträde med 97 363 kr. Av beloppet avser 19 472 kr
mervärdesskatt.

3
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 1

3.

DOM
2017-07-14

Mål nr: B 8067-17

Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________

4
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 1

DOM
2017-07-14
meddelad i
Huddinge

Tilltalad
CHRISTOFFER Erik Sundmalm, 20010319-8032
Fjärdholmsgränd 9 A Lgh 1503
127 44 Skärholmen
Offentlig försvarare:
Advokat Sabina Saidi
Advokatfirman Bastling & Partners AB
Box 3518
103 69 Stockholm
Åklagare
Kammaråklagare Lisa Collste
Åklagarmyndigheten
Söderorts åklagarkammare i Stockholm
Box 1194
141 24 Huddinge
Målsägande
Sekretess A, se Partsbilaga sekretess
Sekretess
Målsägandebiträde:
Advokat Emma Didrikson
Celsus Advokatbyrå HB
Box 7100
103 87 Stockholm
Målsägandebiträde genom substitution:
Advokat Bo Sääf
Celsus Advokatbyrå HB
Box 7100
103 87 Stockholm
___________________________________
DOMSLUT
Brott som den tilltalade döms för
1. Grov våldtäkt, 6 kap 1 § 1 st och 4 st brottsbalken
2017-06-09

Mål nr: B 8067-17

5
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 1

2.

DOM
2017-07-14

Mål nr: B 8067-17

Övergrepp i rättssak, 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken
2017-06-09

Påföljd m.m.
Sluten ungdomsvård 10 månader
Lagrum som åberopas
29 kap 7 § 1 st brottsbalken
Skadestånd
Christoffer Sundmalm ska solidariskt med Elias Sefbom betala skadestånd till målsäganden
Sekretess A med 165 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 9 juni
2017 till dess betalning sker.
Förverkande och beslag
1. I beslag tagen mobiltelefon förklaras förverkad. Beslaget ska bestå (Polismyndigheten
Region Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd, beslagsliggare 2017-5000-BG62146 p.
1).
2. Beslaget av målsäganden Sekretess A:s kläder ska bestå tills domen vunnit laga kraft.
Därefter ska kläderna utlämnas till målsäganden Sekretess A (Polismyndigheten Region
Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd, beslagsliggare 2017-5000-BG59952 p. 1-4).
3. Beslaget av ett järnrör ska bestå tills dess domen vunnit laga kraft. Därefter ska det
förverkas. (Polismyndigheten Region Stockholm, Grova brott 3 PO Sthlm Syd,
beslagsliggare 2017-5000-BG62640 p. 1).
Sekretess
1. Sekretessen enligt 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgifter om
målsäganden Sekretess A:s identitet som lagts fram vid förhandlingen inom stängda
dörrar och som finns i bilaga till denna dom ska bestå i målet.
2. Sekretessen enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen för fotografier över
målsäganden som åberopats och lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar
(aktbil. 50 och 90) ska bestå i målet.
Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.
Ersättning
1. Sabina Saidi tillerkänns ersättning av allmänna medel för sitt arbete som försvarare med
69 638 kr. Av beloppet avser 13 928 kr mervärdesskatt.
2. Beträffande ersättning till målsägandebiträdet, se domslutet för Elias Sefbom.
3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.
___________________________________

6
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2017-07-14

B 8067-17

Avdelning 1

BEGÄRAN M.M.

Åklagaren har begärt att Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm ska dömas
för grov våldtäkt och övergrepp i rättssak samt att Elias Sefbom även ska
dömas för ringa narkotikabrott, enligt följande.
Stämningsansökan 2017-07-03
1. Grov våldtäkt
Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm har tillsammans och i samförstånd med våld
och hot om våld tvingat målsäganden Sekretess A till samlag och annan sexuell
handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag genom att
trycka in sina fingrar i hennes underliv, tvinga henne att utföra orala samlag på dem
samt med våld och kraft trycka in sina könsorgan i hennes underliv.
Utöver det ovannämnda våldet har Christoffer Sundmalm och Elias Sefbom
tillsammans och i samförstånd lagt sig på målsäganden och tryckt en kudde i hennes
ansikte, utdelat slag mot målsägandens ansikte, tagit ett hårt grepp om hennes arm
samt utdelat slag mot hennes höft/rumpa, i samband med eller i anslutning till
våldtäkten.
Hoten har bestått i verbala hotelser om att målsäganden ska skadas eller dödas och att
hennes saker ska förstöras, och ett järnrör eller annat metallrör har svingats mot
målsäganden, i samband med eller i anslutning till våldtäkten.
Målsäganden fick hudmissfärgningar, hudavskrapningar, slemhinneavskrapningar i
slidförgången samt smärta till följd.
Det hände natten den 9 juni 2017 i Vårberg, Stockholms stad.
Brottet bör bedömas som grovt eftersom hotet var särskilt allvarligt då målsäganden
hotades med ett järnrör eller annat metallrör, med hänsyn till att fler än en förgrep sig
på målsäganden och deltog i övergreppet, med hänsyn till tillvägagångssättet samt då
de visat särskild hänsynslöshet och råhet vid övergreppet.
Christoffer Sundmalm och Elias Sefbom begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 6 kap 1 § 1 st och 4 st brottsbalken

2. Övergrepp i rättssak
Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm har tillsammans och i samförstånd med hot
om våld angripit Sekretess A för att hindra henne från att anmäla ovannämnda
gärning. Angreppet bestod i att de uttalade hot av innebörd att de skulle skada eller
döda målsäganden om hon gjorde anmälan samt att de visste var hon bodde. Det hände
natten den 9 juni 2017 i Vårberg, Stockholm, Stockholms stad.
Christoffer Sundmalm och Elias Sefbom begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 17 kap 10 § 1 st 1 men brottsbalken

7
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2017-07-14

B 8067-17

Avdelning 1

Stämningsansökan 2017-06-09
Ringa narkotikabrott
Elias Sefbom har olovligen innehaft 1,17 gram cannabis, som är narkotika. Det hände
den 13 mars 2017 på Sankt Eriksgatan 33, Stockholm, Stockholms stad.
Elias Sefbom begick gärningen med uppsåt.
Lagrum: 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikstrafflagen (1968:64)

Åklagaren har begärt att beslaget av målsägandens kläder ska bestå tills dom i målet
vinner laga kraft samt att i beslag tagen mobiltelefon och narkotika samt beslagtaget
järnrör ska förklaras förverkat.

Målsäganden har biträtt åtalet och begärt att Elias Sefbom och Christoffer
Sundmalm solidariskt till henne ska betala skadestånd med 170 000 kr jämte ränta
enligt 6 § räntelagen från den 9 juni 2017 tills betalning sker. Av begärt skadestånd
avser 150 000 kr kränkning och 20 000 kr sveda och värk.

Elias Sefbom har erkänt ringa narkotikabrott och medgett begäran om att narkotikan
ska förklaras förverkad.

Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm har båda förnekat grov våldtäkt och
övergrepp i rättssak. De har invänt att det sexuella umgänge som ägt rum med
målsäganden skett med målsägandens samtycke och utan våld eller hot om våld. De
har vidare förnekat att de hotat målsäganden på sätt som åklagaren gjort gällande i
åtalet avseende övergrepp i rättssak.

Christoffer Sundmalm har bestritt begäran om att mobiltelefonen ska förklaras
förverkad och anfört att filmer i mobiltelefonen i stället kan raderas samt att det
vore oproportionerligt att förverka hela telefonen. I övrigt har Elias Sefbom och
Christoffer Sundmalm inte haft någon erinran mot åklagarens begäran när det gäller
beslag och förverkande.

8
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2017-07-14

B 8067-17

Avdelning 1

Med anledning av inställningen i skuldfrågan har Elias Sefbom och Christoffer
Sundmalm bestritt skadeståndsbegäran. De har som skäligt i och för sig godtagit
begärd ränta samt ett skadestånd om 140 000 kr, varav 125 000 kr för kränkning
och 15 000 kr för sveda och värk.

UTREDNINGEN

Förhör har hållits med målsäganden, Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm.
Vidare har på åklagarens begäran vittnesförhör hållits med polisinspektören Pierre
Voltaire, målsägandens väninna Febe Manns Claréus, barnmorskan Ingrid Madarsz
och läkaren Lotti Helström.

Åklagaren har åberopat och vid huvudförhandlingen spelat upp tre filmer från
Christoffer Sundmalms mobiltelefon samt förevisat det beslagtagna järnröret.
Vidare har åklagaren åberopat karta och fotografier, rättsintyg,
undersökningsprotokoll och textning av filmer, beslagsprotokoll samt protokoll
över platsundersökning. Målsäganden har åberopat samma bevisning som
åklagaren.

Följande är till en början utrett

Vid tiden för åtalet, dvs. den 9 juni 2017, var målsäganden 16 år, Elias Sefbom 15
år och Christoffer Sundmalm 16 år. De hade inte träffats tidigare, men målsäganden
och Elias Sefbom var ytligt bekanta via en gemensam vän.

På kvällen den 8 juni 2017 stämde målsäganden och Elias Sefbom träff vid
Vårbergs tunnelbanestation. De mötte upp Christoffer Sundmalm och gick hem till
Christoffers bostad. Där drack de vin och umgicks. De har lämnat delvis olika
uppgifter kring vad som hände i bostaden.

9
SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2017-07-14

B 8067-17

Avdelning 1

Någon gång under natten lämnade de bostaden. Det råder viss osäkerhet vad gäller
närmare tidsangivelser för det. I den första filmen som spelats in ca kl. 4.05 ses
Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm när de uttalar något i stil med att där är
hon de våldtog och hora till målsäganden en bit bort. I de två följande filmerna,
varav den sista är från omkring kl. 4.50, ses i en film målsäganden utföra oralsex på
Elias Sefbom och i en annan Christoffer Sundmalm ha samlag med målsäganden
bakifrån.

Målsäganden, Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm lämnade därefter platsen
samtidigt. Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm visade målsäganden vägen mot
tunnelbanan.

Efteråt ringde målsäganden till sin väninna Febe Manns Claréus och berättade
gråtandes att hon våldtagits. Målsäganden åkte hem till väninnan och i samråd med
väninnans mamma begav de sig först till ungdomsmottagningen vid Odenplan där
de träffade barnmorskan Ingrid Madarsz. Ingrid Madarsz uppmanade dem att åka
vidare till mottagningen för våldtagna kvinnor på SÖS, vilket de gjorde. Vid 10tiden den 9 juni 2017 gjordes en kroppsundersökning av målsäganden och
polisanmälan upprättades.

Vid vallning med målsäganden den 28 juni 2017 påträffades bl.a. ett trosskydd, ett
järnrör, en lastpall samt spår av sperma från Elias Sefbom och Christoffer
Sundmalm på en stenhäll i skogen som målsäganden pekat ut som platsen för de
övergrepp hon anmält.

Målsäganden, Elias Sefbom och Christoffer Sundmalm har därutöver berättat i
huvudsak följande.

Målsäganden: Hon kände Elias som Enzo och Elias kallade Christoffer för Alex.
Det var meningen att hennes väninna Jacqie skulle ha följt med för att träffa Elias


Download TRSTN B 2017 8067(1)TRSTN_B_2017_8067(1).pdf (PDF, 469.33 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file TRSTN_B_2017_8067(1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000731227.
Report illicit content